Klagevejledning i forbindelse med din danskuddannelse

Du har kun mulighed for at klage over bedømmelsen af din prøve eller forhold vedrørende din prøve.

Vil du klage over din bedømmelse eller prøveforhold? Sådan gør du.

Vis alle

1. Først skal du klage til skolens leder

Du skal klage til lederen af det sprogcenter, der har afholdt prøven. Klagen skal være skriftlig.

Du skal klage, senest 4 uger efter den dag hvor prøven er afholdt.

Fristen for at klage på 4 uger gælder, både hvis du klager over prøvebedømmelsen eller forhold vedrørende prøven.

I forbindelse med klagen har du ret til at få udleveret en kopi af din skriftlige opgavebesvarelse og en kopi af prøvegrundlaget ved mundtlig prøve af sprogcentret. Du skal ikke betale for kopierne.

2. Når du har klaget

Du skal stile klagen til sprogcentrets leder. Når lederen har modtaget din klage, vil lederen af sprogcentret bede eksaminator og censor udtale sig om dine klagepunkter.

Eksaminator og censor har to uger til at kommentere klagen.  

Du vil få mulighed for at give kommentarer til eksaminator og censors udtalelse. Og du har en frist på en uge til at svare på kommentarerne fra eksaminator og censor.

Lederen af sprogcentret afgør på baggrund af det samlede klagemateriale, om klagen skal afvises, eller om du skal have tilbud om en ny prøve. Lederen kan også beslutte, at sagen skal sendes videre til afgørelse i Styrelsen for Internationale Relationer og Integration.

Lederen skal dog sende sagen videre til ministeriet, hvis:

  • der ved prøveforløbet eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler.
  • der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Ministeriet kan afvise klagen eller tilbyde dig ombedømmelse eller omprøve.

3. Du kan anke til ministeriet

Hvis du er utilfreds med lederens afgørelse i din klagesag, kan du klage til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du skal klage inden for fire uger, efter du har fået besked om afgørelsen.

Klagen skal være skriftlig, og den skal sendes gennem lederen af sprogcentret, hvor ministeriet også vil få en udtalelse fra lederen. Denne udtalelse får du også mulighed for at kommentere.

Ministeriet kan afvise klagen eller beslutte, at der skal ske en ombedømmelse, eller at du skal have tilbud om en ny prøve.

Vil du klage over selve danskundervisningen eller andre forhold? Sådan gør du.

Ifølge loven kan du kun formelt klage over de afsluttende prøver.

Men hvis du ønsker at klage over sprogcentrets undervisning eller andre forhold, kan du stile din klage til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det er nemlig Københavns Kommune, der har ansvaret for, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i danskuddannelsesloven.

Sådan sender du din klage: 

Klik her og send den elektronisk 

Eller send din klage med posten til:

Ydelsesservice København

Økonomi

Att. Danskuddannelse

Postboks 210

1502 København V

Kontakt

Ydelsesservice København

Postboks 210 1502 København V