København Ned i Fart

Fremover skal bilisterne tage 10 km/t af farten i det meste af København. Følg med i projektet her og se, hvad farten bliver sænket til i din bydel og gade, og hvornår det sker.

København går i front med lavere fart i hele byen

Færre skal køre i bil i København, og dem, der gør, skal køre 10 km/t langsommere, når Københavns Kommune sænker farten på næsten alle veje. Lavere fart betyder færre alvorlige trafikulykker, især for cyklende og gående.

Lavere fart skal desuden anspore flere til at vælge bilen fra og skifte til grønnere transportformer som cykel, gang og kollektiv transport. Det vil sammen med andre tiltag som flere dele- og elbilpladser reducere udledningen af CO2 i København, mindske trafikstøj og forurening og derigennem gavne både københavnernes nærmiljø og klimaet.

Den nye fart indføres løbende - så hold øje med skiltene

I de ydre bydele bliver fartgrænsen på de fleste veje 40 km/t, mens brokvartererne og Indre By får 30 km/t de fleste steder. De ændrede fartgrænser indføres løbende og slår igennem i takt med, at de nye hastighedsskilte kommer op. Så hold øje med skiltene på din vej gennem byen. 

Tidsplan for zoner og strækninger

Planen er, at vi i 2023-2024 etablerer lavhastighedszoner, som dækker større områder i bl.a. beboelseskvartererne. Mellem zonerne ligger de større og mere trafikerede veje, hvor fartgrænsen også skal sænkes. Af tekniske grunde kan det først ske, efter at zonerne er kommet på plads, dvs. i 2024-2025. De helt store trafikårer, såkaldte regionale veje, er ikke med i dette projekt. Disse veje har dog for nylig i anden sammenhæng fået sænket farten til 50 km/t.  

Så langt er vi nået

Valby og Vanløse er de to første bydele, der har fået indført lavhastighedszoner med 40 km/t. Det skete i august 2023. Når man kører ind i de nye lavhastighedszonerne, møder man røde zoneskilte med max. tilladt fart på 40 km/t.

I nogle af de nye lavhastighedszoner stod der i forvejen blå skilte med 30 km/t. Disse skilte bliver stående og fortæller, at man pga. vejens indretning anbefales at køre max. 30 km/t.  

På et senere tidspunkt sænkes fartgrænsen til 40 km/t på de veje i Valby og Vanløse, der ikke ligger i en lavhastighedszone. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked i takt med, at de nye fartgrænser bliver indført bydel for bydel.  

Tjek de nye fartgrænser på kortet

På kortet kan du se, hvad farten sænkes til hvor. Vær opmærksom på, at hele byen bliver dækket af hastighedszoner, og at zonerne er adskilt af større veje, hvor farten også sænkes. 

Kortets farver viser, hvad den tilladte fart sænkes til - både i zonerne og på strækningerne uden for zonerne. Kortet bliver løbende opdateret, og der tages forbehold for eventuelle ændringer i projektet. 

Sådan bruger du kortet

 • Klik i midten af kortet for at aktivere det
 • Tast et vejnavn i søgefeltet, eller zoom ind på kortet. Farven angiver den nye fart på stedet. 
 • Klik på et bestemt sted i kortet for at se, hvornår den nye fartgrænse træder i kraft netop dér

Tilmeld dig nyhedsbrevet "København Ned i Fart"

Vil du følge med i udrulningen af projektet i din bydel? Så tilmeld dig projektets nyhedsbrev.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Hvorfor skal København ned i fart?

Biltrafikken i København skaber en række problemer i byen, lige fra trafikulykker og støjgener til luftforurening og CO2-udledning. Københavns Borgerrepræsentation har nu besluttet at sænke hastighedsgrænsen i det meste af København til højst 30 eller 40 km/t. Målet er, at trafikken i København samlet set bliver mere sikker og mere grøn.

Når hastigheden sættes ned for bilister, vil det forbedre trafiksikkerheden og føre til færre alvorlige trafikulykker. Den sænkede hastighed vil samtidig gøre cyklister og gående mere trygge i trafikken.

En lavere hastighed skal samtidig anspore til, at flere vælger bilen fra og dermed bidrager til at mindske CO2-udledningen, fx ved at skifte til cykel, gang og kollektiv transport. Herved får også byrum og byliv bedre vilkår, fordi luftforureningen og støjen fra bilerne mindskes.

Hastighedsnedsættelserne er en central del af kommunens klimatiltag, som sammen med andre grønne trafikinitiativer i alt skal bidrage til en CO2-reduktion på 14.500 tons pr. år. Udover nedsat hastighed er initiativerne bl.a. flere dele- og elbilpladser, grøn varelevering og etablering af en trafikø på Indre Nørrebro, der skal forhindre gennemkørsel i kvarteret.

De nye fartgrænser bliver indført løbende fra starten af 2023 til slutningen af 2025. Det sker ved at indføre lav-hastighedszoner i hele byen med max. 30 eller 40 km/t. Derudover bliver farten sænket til 40 km/t på alle veje uden for de nye lav-hastighedszoner, hvor der i dag generelt må køres max. 50 km/t.

Læs hele den politiske beslutning om at sænke farten i København   

Hvad bliver farten i min gade?

På det interaktive kort her på siden kan du se, hvad den fremtidige fartgrænse bliver i alle gader og bydele. Kortets farvede områder angiver lav-hastighedszonerne, mens de farvede linjer angiver fartgrænserne på de veje, der ligger uden for lav-hastighedszonerne. 

Hvornår træder de nye fartgrænser i kraft?

Lav-hastighedszonerne bliver etableret ved at sætte zoneskilte op bydel for bydel. De første bydele, som får hastighedszoner, er Valby og Vanløse. Det sker i august 2023. Herefter kommer turen til resten af byen. Efter planen er rækkefølgen Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Østerbro, Amager Øst. Amager Vest, Vesterbro-Kongens Enghave, Nørre og Indre By. Vi forventer at etablere de sidste lav-hastighedszoner i Indre By i 2024. Arbejdet varer ca. to måneder pr. bydel. 

De større veje, som ligger uden for lav-hastighedszonerne, får løbende nye fartgrænser fra 2023 til 2025. På disse veje bliver der også sat nye skilte op. Dette arbejde varer fra et par dage til nogle uger afhængigt af de lokale forhold. 

Bliver fartgrænsen 30 eller 40 km/t på alle vejene?

Princippet er, at der fremover må køres max. 30 km/t i de indre by og de indre brokvartere og max. 40 km/t i resten af byen. Der indføres både særlige lav-hastighedszoner med max. 30 eller 40 km/t og lav-hastighedsveje uden for zonerne med max.40 km/t (gælder de større og mere trafikerede veje). 

Se de nye fartgrænser på kortet ovenfor. Tidsplanen for udrulningen fremgår også af kortet.

De nye fartgrænser  i Indre By, Christianshavn, Islands Brygge og de indre brokvarterer:  

 • Max. 30 km/t i alle lav-hastighedszoner 
 • Max. 40 km/t på alle veje uden for zonerne bortset fra regionale veje, som har 50 km/t
 • I legegader er fartgrænsen fortsat 15 km/t 
 • Eksisterende blå skilte med anbefalet hastighed på 10 eller 20 km/t bevares

De nye fartgrænser i resten af København:  

 • Max. 40 km/t i alle lav-hastighedszoner 
 • Max. 40 km/t på veje uden for zonerne bortset fra regionale veje, som har 50 km/t  
 • I legegader er fartgrænsen fortsat 15 km/t 
 • Eksisterende blå skilte med en anbefalet hastighed på 10, 20 eller 30 km/t bevares

Særligt for de regionale veje

På øvrige veje, hvor man før måtte køre 60 eller 70 km/t, er fartgrænsen allerede sænket til 50 km/t, og denne fartgrænse bevares. Dette gælder på de såkaldt regionale veje, som er de indfaldsveje og andre helt store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne.

Hvad bliver fartgrænsen på Københavns regionale veje?

De regionale veje i København er de indfaldsveje og andre store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne. På de regionale veje har man typisk måttet køre 60 eller 70 km/t. Men her er der allerede gennemført projekter, som har sænket fartgrænsen til 50 km/t. Det er både sket for at mindske trafikstøjen og for at forbedre trafiksikkerheden. 

Læs mere om fartsænkningen på Københavns regionale veje i "Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023"

Læs mere om Københavns Kommunens indsats for færre trafikuheld i "Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025"

Hvordan kan man være sikker på, at de nye fartgrænser bliver overholdt?

Det er politiet, der fører kontrol med, at trafikanterne overholder fartgrænserne.

Vi vil som kommune gennemføre målinger af den faktiske hastighed rundt om i byen før og efter, at fartgrænserne sænkes. På den måde kan vi følge med i, om bilisterne retter sig efter de nye skilte. Viser det sig nødvendigt, kan vi iværksætte forskellige tiltag og fx opsætte midlertidige informationsskilte, som minder trafikanterne om, at fartgrænsen er sænket.

Vi har allerede blå fartskilte på vores vej – bliver det ændret?

Blå hastighedsskilte viser, hvor hurtigt man maksimalt anbefales at køre i en zone eller på en vej. Man må derfor gerne køre hurtigere end vist på skiltet, men det anbefales ikke pga. vejens indretning, fx med bump. Er der i jeres gade eller område blå skilte med en anbefalet hastighed, sker følgende: 

 • Enten: Hvis den nye, røde fartgrænse er højere end jeres nuværende anbefalede hastighed, bliver jeres lokale, blå skilte stående og gælder fortsat 
 • Eller: Hvis den nye, røde fartgrænse er den samme som eller lavere end jeres nuværende anbefalede hastighed, bliver jeres lokale blå skilte taget ned, og kun de nye, røde skilte gælder fremover  

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er privat fællesvej

Vi bor på en privat fællesvej – skal vi selv betale for de nye skilte mv.?

Kommunen betaler og sørger for alle ændringer, bl.a. nye skilte. Herefter har de tilstødende grundejere ansvar for at vedligeholde udstyret som en del af vejen. Denne praksis følger de gældende regler for private fællesveje (Lov om private fællesveje, §57, stk. 2).  

Læs mere om grundejernes ansvar på private fællesveje

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er privat fællesvej

Vores ejendom har en privat vej på selve grunden – hvad bliver fartgrænsen dér?

Private veje er en særlig type vej, der ligger på én og samme grund (matrikel). Der ligger typisk private veje inde i større boligafdelinger og ved kontorkomplekser. 

På private veje, der ligger inde i en lav-hastighedszone, vil der gælde samme fartgrænse som i den omgivende lav-hastighedszone, dvs. enten max. 30 eller max. 40 km/t. Det gælder dog ikke, hvis den private vej har skilte med en mere restriktiv fartgrænse. I så fald vil de nuværende skilte på den private vej fortsat gælde. 

Ligger den private vej uden for en lav-hastighedszone, kan grundens ejer søge politiets tilladelse til at sænke fartgrænsen på selve den private vej.  

Hvor meget vejarbejde bliver der i forbindelse med projektet?

De fleste steder bliver der udelukkende opsat nye hastighedsskilte. Så her vil hverken trafikanterne eller de omkringboende opleve gener.

På enkelte veje skal vi etablere hastighedsdæmpende tiltag, fx indsnævring af kørebanen, som kan medføre nogle dages eller ugers vejarbejde. Disse steder sørger vi for, at trafikken fortsat kan glide, og at vejarbejder støjer og fylder mindst muligt.

De beboere og butikker, der bliver berørt af vejarbejde, vil få direkte besked i eBoks, inden arbejdet går i gang. 

Kan vi få farten i vores gade sænket endnu mere?

Nej, ikke umiddelbart

Det er politisk besluttet at sænke hastighedsgrænsen i Københavns ydre bydele til 40 km/t og til 30 km/t i de indre brokvarterer og i indre by.

Dette princip med ens fartgrænse på 40 km/t i yderkvartererne og 30 km/t i de indre bydele skal sikre, at trafikanterne intuitivt forstår, hvor hurtigt de må køre hvor, og at politiet nemmere kan lave fartkontrol. Det er også en ekstra gevinst for de mest udsatte trafikanter, at farten falder, jo tættere man kommer på centrum, fordi det er her, cykel- og fodgængertrafikken er mest intens. 

Mulighed for yderligere fartdæmpning på private fællesveje

På byens private fællesveje har grundejerne dog mulighed for at søge kommunens tilladelse til at sænke fartgrænsen yderligere. Politiet skal give samtykke til det, og det er grundejerne selv, der står for at etablere og finansiere ændringerne.

Se om din vej er privat fællesvej

Se ansøgningsvejledning til bump og anden fartdæmpning på private fællesveje

Gælder de nye fartregler også cykler og knallerter?

Ja, alle køretøjer skal overholde fartreglerne, dvs. også cykler og knallerter. Det gælder, uanset om de kører på cykelstien eller på veje uden cykelsti.

Hvad betyder lavere fart for trafiksikkerheden?

Hastigheden er helt afgørende for, hvor mange og hvor alvorligt byens trafikanter kommer til skade i trafikken. Lavere hastighed betyder, at trafikanterne har længere tid til at orientere sig og reagere, at bilerne bedre kan nå at bremse op, og at skaderne er mindre alvorlige, hvis kollision er uundgåelig.

Københavns Kommune har tidligere etableret tre større 40 km/t lav-hastighedszoner, som har vist sig at have en god effekt på trafiksikkerheden. Det skete i tre kvarterer i Sydhavnen, Nordvest og Østerbro). Hastighedsnedsættelsen havde en betydelig effekt i alle tre kvarterer, idet der både skete langt færre uheld, og langt færre kom alvorligt til skade i trafikken.

Hvad betyder lavere fart for trafikstøjen?

Når bilerne kører langsommere, larmer de mindre, da både motorstøjen og dækstøjen reduceres. På den måde kan lavere fart bidrage til roligere gader og færre støjplager.

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37

2300 København S