Søg

København Ned i Fart

Fremover skal bilisterne tage 10 km/t af farten i det meste af København. Følg med i projektet her og se, hvad farten bliver sænket til i din bydel og gade, og hvornår det sker.

København går i front med lavere fart i hele byen

Færre skal køre i bil i København, og dem, der gør, skal køre 10 km/t langsommere, når Københavns Kommune sænker farten på næsten alle veje. Lavere fart betyder færre alvorlige trafikulykker, især for cyklende og gående.

Lavere fart skal desuden anspore flere til at vælge bilen fra og skifte til grønnere transportformer som cykel, gang og kollektiv transport. Det vil sammen med andre tiltag som flere dele- og elbilpladser reducere udledningen af CO2 i København, mindske trafikstøj og forurening og derigennem gavne både københavnernes nærmiljø og klimaet.

Fartgrænsen bliver sat ned til 40 km/t på de fleste veje, og til 30 km/t i Indre By og de indre brokvarterer. De nye fartgrænser bliver indført løbende fra foråret 2023 til slutningen af 2025.

Tjek de nye fartgrænser på kortet

På kortet kan du se, hvad farten sænkes til hvor. Vær opmærksom på, at hele byen bliver dækket af hastighedszoner, og at zonerne er adskilt af større veje, hvor farten også sænkes. 

Kortets farver viser, hvad den tilladte fart sænkes til - både i zonerne og på strækningerne uden for zonerne. Kortet bliver løbende opdateret, og der tages forbehold for eventuelle ændringer i projektet. 

Sådan bruger du kortet

 • Klik i midten af kortet for at aktivere det
 • Tast et vejnavn i søgefeltet, eller zoom ind på kortet. Farven angiver den nye fart på stedet. 
 • Klik på et bestemt sted i kortet for at se, hvornår den nye fartgrænse træder i kraft netop dér

Tilmeld dig nyhedsbrevet "København Ned i Fart"

Vil du følge med i udrulningen af projektet i din bydel? Så tilmeld dig projektets nyhedsbrev.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Hvorfor skal København ned i fart?

Biltrafikken i København skaber en række problemer i byen, lige fra trafikulykker og støjgener til luftforurening og CO2-udledning. Københavns Borgerrepræsentation har nu besluttet at sænke hastighedsgrænsen i det meste af København til højst 30 eller 40 km/t. Målet er, at trafikken i København samlet set bliver mere sikker og mere grøn.

Når hastigheden sættes ned for bilister, vil det forbedre trafiksikkerheden og føre til færre alvorlige trafikulykker. Den sænkede hastighed vil samtidig gøre cyklister og gående mere trygge i trafikken.

En lavere hastighed skal samtidig anspore til, at flere vælger bilen fra og dermed bidrager til at mindske CO2-udledningen, fx ved at skifte til cykel, gang og kollektiv transport. Herved får også byrum og byliv bedre vilkår, fordi luftforureningen og støjen fra bilerne mindskes.

Hastighedsnedsættelserne er en central del af kommunens klimatiltag, som sammen med andre grønne trafikinitiativer i alt skal bidrage til en CO2-reduktion på 14.500 tons pr. år. Udover nedsat hastighed er initiativerne bl.a. flere dele- og elbilpladser, grøn varelevering og etablering af en trafikø på Indre Nørrebro, der skal forhindre gennemkørsel i kvarteret.

De nye fartgrænser bliver indført løbende fra starten af 2023 til slutningen af 2025. Det sker ved at indføre hastighedszoner i hele byen med max. 30 eller 40 km/t. Derudover bliver farten sænket til 40 km/t på alle veje mellem zonerne, hvor der i dag generelt må køres max. 50 km/t.

Læs hele den politiske beslutning om at sænke farten i København   

Hvad bliver farten i min gade?

På det interaktive kort her på siden kan du se, hvad den fremtidige fartgrænse bliver i alle gader og bydele. Kortets farvede områder angiver hastighedszonerne, mens de farvede linjer angiver fartgrænserne på strækninger uden for zonerne. 

Hvornår træder de nye fartgrænser i kraft?

Hastighedszonerne bliver etableret ved at sætte zoneskilte op bydel for bydel. De første bydele er Valby og Vanløse, som får hastighedszoner i foråret 2023. Herefter kommer turen til resten af byen. Efter planen er rækkefølgen Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Østerbro, Amager Øst. Amager Vest, Vesterbro-Kongens Enghave, Nørre og Indre By. Vi forventer at etablere de sidste hastighedszoner i Indre By i 2024. Arbejdet varer ca. to måneder pr. bydel. 

De større veje, som adskiller zonerne, får løbende nye fartgrænser fra 2023 til 2025. På disse veje bliver der også sat nye skilte op. Dette arbejde varer fra et par dage til nogle uger afhængigt af de lokale forhold. 

Bliver farten sat ned til 30 eller 40 km/t på alle vejene?

Princippet er, at farten bliver sænket til 30 km/t i de indre brokvarterer og centrum og til 40 km/t i resten af byen. Det sker i praksis ved at inddele byen i hastighedszoner med max. 30 eller 40 km/t. Udenfor zonerne - på de større og mere trafikerede veje - sænkes fartgrænsen også, de fleste steder til 40 km/t.

Se de nye fartgrænser på kortet. Tidsplanen for udrulningen fremgår også af kortet.

Dette sker i Indre By, Christianshavn, Islands Brygge og de indre brokvarterer:  

 • Max. 30 km/t inden for alle zoner 
 • Max. 40 km/t på veje uden for zonerne bortset fra de regionale veje
 • I legegader er fartgrænsen fortsat 15 km/t 
 • Der kan stadig være blå skilte med anbefalet hastighed på 10 eller 20 km/t

Dette sker i resten af København:  

 • Max. 40 km/t inden for alle zoner 
 • Max. 40 km/t på veje uden for zonerne bortset fra de regionale veje
 • Max. 50 km/t på de meget få veje, hvor fartgrænsen i dag er 60 km/t.  
 • I legegader er fartgrænsen fortsat 15 km/t 
 • Der kan stadig være zoner (blå skilte) med en anbefalet hastighed på 10, 20 eller 30 km/t

De regionale veje får også nye fartgrænser

De regionale veje i København er de indfaldsveje og andre store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne. Åbn fanen nedenfor og læs, hvad der sker med farten på de regionale veje.

Hvad sker der med farten på Københavns regionale veje?

De regionale veje i København er de indfaldsveje og andre store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne. På de regionale veje har man typisk måttet køre 60 eller 70 km/t. Men også her er der projekter i gang for at sænke farten, så den kommer ned på max. 50 km/t. Det sker både for at mindske trafikstøj og for at forbedre trafiksikkerheden. 

Læs mere om fartsænkningen på Københavns regionale veje i "Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023"

Læs mere om Københavns Kommunens indsats for færre trafikuheld i "Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025"

Hvordan kan man være sikker på, at de nye fartgrænser bliver overholdt?

Det er politiet, der fører kontrol med, at trafikanterne overholder fartgrænserne.

Vi vil gennemføre målinger af den faktiske hastighed rundt om i byen før og efter, at fartgrænserne sænkes. På den måde kan vi følge med i, om bilisterne retter sig efter de nye skilte. Viser det sig nødvendigt, kan vi iværksætte kampagner eller andre tiltag, fx midlertidige informationsskilte, som minder trafikanterne om, at fartgrænsen er sænket.

Vi har allerede røde fartskilte på vores vej – bliver det ændret?

Røde hastighedsskilte viser, hvor hurtigt man maksimalt må køre i en zone eller på en vej. Er der i jeres gade eller område røde skilte med en lokal fartgrænse, vil der ske enten det ene eller det andet: 

 • Enten: Hvis den nye, røde fartgrænse er højere end jeres nuværende, lokale fartgrænse, bliver jeres røde skilte stående og gælder fortsat  
 • Eller: Hvis den nye, røde fartgrænse er lig med eller lavere end jeres nuværende lokale fartgrænse, bliver de gamle skilte erstattet med nye, røde hastighedsskilte, som vil gælde fremover.

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er en privat fællesvej

Vi har allerede blå fartskilte på vores vej – bliver det ændret?

Blå hastighedsskilte viser, hvor hurtigt man maksimalt anbefales at køre i en zone eller på en vej. Man må derfor gerne køre hurtigere end vist på skiltet, men det anbefales ikke pga. vejens indretning, fx med bump. Er der i jeres gade eller område blå skilte med en anbefalet hastighed, sker følgende: 

 • Enten: Hvis den nye, røde fartgrænse er højere end jeres nuværende anbefalede hastighed, bliver jeres lokale, blå skilte stående og gælder fortsat 
 • Eller: Hvis den nye, røde fartgrænse er den samme som eller lavere end jeres nuværende anbefalede hastighed, bliver jeres lokale blå skilte taget ned, og kun de nye, røde skilte gælder fremover  

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er privat fællesvej

Vi bor på en privat fællesvej – skal vi selv betale for de nye skilte mv.?

Kommunen betaler og sørger for alle ændringer, bl.a. nye skilte. Herefter har de tilstødende grundejere ansvar for at vedligeholde udstyret som en del af vejen. Denne praksis følger de gældende regler for private fællesveje (Lov om private fællesveje, §57, stk. 2).  

Læs mere om grundejernes ansvar på private fællesveje

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er privat fællesvej

Vores ejendom har en privat vej på selve grunden – hvad bliver fartgrænsen dér?

Private veje er en særlig type vej, der ligger på én og samme grund (matrikel). Der ligger typisk private veje i større boligafdelinger og ved kontorkomplekser. 

Private veje, der ligger inde i en hastighedszone, vil være omfattet af samme fartgrænse som den omgivende zone, medmindre den private vej har skilte med en mere restriktiv fartgrænse. I så fald vil de nuværende skilte på den private vej fortsat gælde. 

Ligger den private vej uden for en hastighedszone, kan grundens ejer søge politiets tilladelse til at sænke fartgrænsen.  

Hvor meget vejarbejde bliver der i forbindelse med projektet?

De fleste steder bliver der udelukkende opsat nye hastighedsskilte. Så her vil hverken trafikanterne eller de omkringboende opleve gener.

På enkelte veje skal vi etablere hastighedsdæmpende tiltag, fx indsnævring af kørebanen, som kan medføre nogle dages eller ugers vejarbejde. Disse steder sørger vi for, at trafikken fortsat kan glide, og at vejarbejder støjer og fylder mindst muligt.

De beboere og butikker, der bliver berørt af vejarbejde, vil få direkte besked i eBoks, inden arbejdet går i gang. 

Kan vi få farten i vores gade sænket endnu mere?

Nej, ikke umiddelbart.

Det er politisk besluttet at sænke hastighedsgrænserne i København med 10 km/t. Derfor kan vi i dette projekt ikke sænke farten yderligere.

Grundejere på private fællesveje kan dog selv søge kommunen om tilladelse til sænke fartgrænsen.

Hent ansøgningsvejledning til bump og andet fartdæmpning på private fællesveje

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37

2300 København S