Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du mister indtægter fra løn på grund af dit barns handicap, kan du søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Ansøg om tabt arbejdsfortjeneste

I mange tilfælde kan du finde de oplysninger, du skal bruge til din ansøgning i din digitale postkasse eller på borger.dk. Du kan finde dine sundhedsoplysninger på sundhed.dk.
Åbner en dialog.

Husk dokumentation før du sender ansøgningen

For at kunne beregne den indtægt, du ”taber”, har vi brug for dokumentation for behovet for tabt arbejdsfortjeneste.

Vi har også brug for lønsedler, der dokumenterer din normale lønindtægt for en periode af 3 måneder.

Det er derfor vigtigt at du vedlægger følgende til ansøgningen:

 • Dine seneste tre lønsedler. Hvis du er ledig, vedlægger du de seneste tre lønsedler fra, da du var i beskæftigelse.
 • Pensionsoplysninger. Herunder navn og adresse på dit pensionsselskab, hvor meget arbejdsgiver indbetaler til pension samt et femcifret pensionskassenummer, som pensionsselskabet kan oplyse om.
 • Oplysninger fra sygehus, læge, speciallæge eller andre om dit barns funktionsnedsættelse/lidelse 

Hvis du har et barn med varigt nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse, kan der være forskellige situationer, hvor du som forælder er nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde.

Det kan for eksempel være: 

 • Hvis dit barn ikke kan være hele dagen i sit dagtilbud eller skole pga. funktionsnedsættelsen
 • Hvis dit barn skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser
 • Hvis du har fået bevilget et kursus pga. dit barns nedsatte funktionsevne

Som udgangspunkt svarer den tabte arbejdsfortjeneste til det indtægtstab, du har haft ved helt eller delvist at opgive arbejdet for at kunne passe dit barn.

Kompensationen kan ydes i op til 37 timer om ugen. Du kan også søge om tabt arbejdsfortjeneste, selv om du p.t. er uden for beskæftigelse.

Får du tilsagn om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, dækkes du fra og med ansøgningstidspunktet, forudsat at du har haft et indtægtstab, herunder at du ikke har modtaget feriepenge eller løn under ferie.

Tabt arbejdsfortjeneste udbetales direkte til dig. 

Godt at vide før du ansøger om tabt arbejdsfortjeneste

Vis alle

Hvem kan søge om tabt arbejdsfortjeneste?

Du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et løntab som følge af dit barn nedsatte funktionsevne. Barnet skal være under 18 år og forsørges i hjemmet.

Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:

 • betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
 • en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Det er en betingelse, at det er en nødvendig konsekvens af dit barns nedsatte funktionsevne, at du må gå ned i arbejdstid eller stoppe med at arbejde i en periode, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, der passer barnet.  

Kan begge forældre fra tabt arbejdsfortjeneste?

Der kan normalt ydes dækning af tabt arbejdsfortjeneste for maksimalt 37 timer om ugen samlet til begge forældre.

To forældre kan godt dele det bevilgede antal timer, men der vil kun i meget særlige tilfælde kunne ydes tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre til samme tidsrum.

Det kan for eksempel være, hvis dit barn skal opereres, og det er nødvendigt, at I begge er til stede på grund af operationens alvor. Det kan også gælde, hvis I begge fx skal have information om, hvordan jeres barn skal behandles efter udskrivelsen fra sygehus.
 

Kan en anden ansøge på mine vegne?

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket.

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og underskrives.

Husk dokumentation - tjekliste før du sender ansøgningen

For at kunne beregne den indtægt, du ”taber”, har vi brug for dokumentation for behovet for tabt arbejdsfortjeneste.

Vi har også brug for lønsedler, der dokumenterer din normale lønindtægt for en periode af 3 måneder.

Det er derfor vigtigt at du vedlægger følgende til ansøgningen:

 • Dine seneste tre lønsedler. Hvis du er ledig, vedlægger du de seneste tre lønsedler fra, da du var i beskæftigelse.
 • Pensionsoplysninger. Herunder navn og adresse på dit pensionsselskab, hvor meget arbejdsgiver indbetaler til pension samt et femcifret pensionskassenummer, som pensionsselskabet kan oplyse om.
 • Oplysninger fra sygehus, læge, speciallæge eller andre om dit barns funktionsnedsættelse/lidelse 
 • Hvis du er selvstændig, vil vi bede dig om at vedlægge dit seneste regnskab fra din revisor og eventuelt en årsopgørelse.

Hvad siger loven?

”Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet eller den unge.”

Når din ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste er sendt

Vis alle

Kvitteringsbrev og telefonisk kontakt

Når Borgercenter Handicap har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev.

Hvis du søger for første gang, vil du blive kontaktet telefonisk af en børn- og ungerådgiver for uddybende oplysninger omkring ansøgningen. Her kan du også få råd og vejledning.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en børn- og ungerådgiver.

Når afgørelsen er truffet

Vi sender et brev til dig, når vi har truffet en afgørelse. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse, medmindre du er fritaget for Digital Post.

Hvis du får bevilget tabt arbejdsfortjeneste, har vi yderligere brug  for en accept fra din arbejdsgiver om tjenestefrihed uden løn.  

Vi sender en blanket til dig sammen med bevillingen, som du skal udfylde sammen med din arbejdsgiver og returnere til os. 

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du får bevilget dækning af tabt arbejdsfortjeneste, vil du blive dækket fra og med ansøgningstidspunktet, hvis du har et dokumenteret løntab fra dette tidspunkt.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste sker til din NemKonto.

Opfølgning

Alle sager om tabt arbejdsfortjeneste følges op minimum én gang om året.

Det gør vi for at sikre, at hjælpen svarer til jeres behov, og at den anvendes til det formål, hjælpen er givet til.

Vi skriver et brev til dig, når vi igangsætter opfølgningen af din sag. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale i Borgercenter Handicap eller kontaktet telefonisk af en børn- og ungerådgiver.

Du skal være opmærksom på, at vi indhenter oplysninger fra SKAT.

For at kunne danne et grundlag for en bevilling det kommende år har vi brug for:

• En arbejdsgivererklæring om fortsat reduceret arbejdstid

• Din vurdering af behovet for hjælp det kommende år

Efter opfølgningssamtalen vil du modtage en afgørelse om det kommende års beregning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til Borgercenter Handicap.

Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.
 

Læs hvordan du klager over en afgørelse

 

Spørgsmål og svar om tabt arbejdsfortjeneste

Vis alle

Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som udgangspunkt på baggrund af din seneste arbejdsindtægt forud for bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også, hvis du på ansøgningstidspunktet modtager dagpenge fra a-kassen eller kontanthjælp.

Hvis din tilknytning til arbejdsmarkedet er meget begrænset, vil kompensationen dog blive fastsat på baggrund af kontanthjælpsniveauet.

Beregningsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste ændres ikke, selv om du skifter arbejde eller får ændret lønforhold, mens du har en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Det vil derfor altid være den oprindelige lønindtægt, som tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra.

Tabt arbejdsfortjeneste satsreguleres hvert år pr. den 1. januar.

Hvad betyder tabt arbejdsfortjeneste for udbetaling af ferie?

Jeg har holdt ferie og/eller afspadsering for at passe mit barn. Kan jeg få dækket tabt arbejdsfortjeneste?

Som udgangspunkt er det ikke muligt at få tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft, hvis du har afholdt ferie eller afspadsering.

Du kan få tilbageført ferie, hvis du får tabt arbejdsfortjeneste, men det skal ske efter aftale med din arbejdsgiver.

Du optjener ferie af tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Hvad sker der, hvis jeg bliver opsagt fra mit arbejde, imens jeg modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Hvis du bliver sagt op fra dit arbejde, imens du modtager tabt arbejdsfortjeneste, vil det som udgangspunkt ikke have nogen betydning for din bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. 

Du skal dog være særlig opmærksom, hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din faste rådgiver, hvis du bliver ledig. 
 

Særlig supplerende ydelse

Du kan være berettiget til en særlig supplerende ydelse i op til tre måneder fra opsigelsesdatoen, når du modtager tabt arbejdsfortjeneste -  jf. barnets lov § 88. 

Ydelsen svarer til højeste sygedagpengesats – dog maksimalt svarende til 90 % af den seneste lønindtægt. For at kunne få særlig supplerende ydelse, skal du dog opfylde følgende betingelser:  

 • Du er arbejdsløshedsforsikret
 • Du er ikke berettiget til at modtage dagpenge efter lov om Arbejdsløshedsforsikring mv. 
 • Du er ikke selvforskyldt ledig 
 • Du har ikke et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde
 • Du modtager ikke andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.

Ring til din faste rådgiver for råd og vejledning om særlig supplerende ydelse. 

 

Hvor kan jeg læse mere om tabt arbejdsfortjeneste?

Du er altid velkommen til at kontakte Borgercenter Handicap, hvis du har spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste. 

Den Uvildige Konsulentordning (DUKH) har skrevet en guide og giver svar på en masse spørgsmål om emnet på deres hjemmeside.

Læs om tabt arbejdsfortjeneste på dukh.dk

Sagsbehandlingstid

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist

56 dage

Før du ansøger, kan du få råd og vejledning hos Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00