Ansøg om boligindretning

Hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om hjælp til nødvendig indretning af din bolig, så den passer bedre til dig og dine behov.

Det kan for eksempel være fjernelse af dørtrin, opsætning af trappelift, automatiske døråbnere og lignende. 

Du kan søge via denne side, hvis du er under 65 år og bor i Københavns Kommune.

Ansøg eller genansøg om boligindretning

Er du under 65 år eller yngre skal du ansøge om boligindretning her, hos Borgercenter Handicap

Godt at vide før du ansøger om støtte til boligindretning

Vis alle

Hvem kan søge om hjælp til boligindretning?

Hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan Borgercenter Handicap hjælpe med at vurdere, om din nuværende bolig kan anses for at være egnet som opholdssted, eller om vi kan gøre den egnet med boligindretninger.

Du kan søge om hjælp til boligindretning hos Borgercenter Handicap, hvis du bor i Københavns Kommune, er under 65 år og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det betyder, at du skal være færdigbehandlet.

Det er en forudsætning, at boligindretningerne er nødvendige, og at problemet ikke kan afhjælpes på anden vis, fx ved hjælp af hjælpemidler, hjemmepleje eller at du indretter dig på en anden måde i boligen.

Du kan søge om hjælp til boligindretninger, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig.

Det er servicelovens § 116, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælp til boligindretning.

Hvad er en boligindretning?

Hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan Borgercenter Handicap hjælpe med at vurdere, om nuværende bolig kan anses for at være egnet i forhold til funktionsnedsættelsen, eller om vi kan gøre den egnet med boligindretninger.

Boligindretning kan fx være fjernelse af dørtrin, opsætning af trappelift, ændringer af dørbredder, opsætning af gelænder, automatiske døråbnere og lignende.

Vi har forskellige muligheder for at gøre din bolig bedre egnet med boligindretninger, hvis de er nødvendige.

Ofte vil vi pege på, at du eller familien kan indrette jer anderledes ved fx at flytte om på møbler, bytte om på værelser eller købe fx væg til væg tæpper og akustikbilleder, der kan gøre et rum langt mere lyddæmpet for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

Det er derfor ikke sikkert, at I bliver berettiget til bevilling af noget specifikt af kommunen, men får råd og vejledning til selv at løse de boligmæssige ulemper.

Vores fokus er primært dine eller dit barns muligheder for at fungere i boligen med funktionsnedsættelsen og arbejdsmiljøet for evt. hjælpere. Sekundært tager vi hensyn til familien som helhed.

Kan en anden søge for mig?

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

Du kan også finde fuldmagterne her

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og underskrives.

Hvad skal jeg have klar, når jeg søger?

Du kan undervejs i ansøgningsblanketten blive bedt om at vedhæfte forskellige dokumenter.

Det kan for eksempel være dokumentation med oplysninger om din eller dit barns funktionsnedsættelse, som for eksempel udtalelser fra læge, fysioterapeut og lignende.

Kan jeg selv vælge, hvilken håndværker jeg vil bruge?

Ja.

Bliver boligændring bevilget kan du frit vælge, om du vil benytte Københavns Kommunes tilbud og håndværker, eller om du selv vil vælge håndværker.

Vælger du at benytte dig af retten til frit valg, skal du leve op til en række krav. De specifikke krav vil blive sendt til dig på skrift, hvis du får en bevilling.

Du kan dog højst få refunderet udgifter svarende til udgiften til den håndværker, kommunen har valgt. 

Det er en betingelse, at din valgte håndværker er faglært og momsregistreret. Det er dit eget ansvar at sikre dette.

Kan jeg selv vælge materialer?

Ja, du kan godt vælge andre materialer, end dem som kommunen vil bevilge.

I så fald vil du dog kun kunne få dækket udgifter svarende til det valg af materialer, som kommunen har peget på.

Må jeg gå i gang med boligændringerne, inden jeg har fået bevillingen?

Nej.

Det er en forudsætning for bevilling, at du ikke har påbegyndt boligændringerne, før du har fået en bevilling fra kommunen.

Hvis du gør brug af retten til frit valg af leverandør og materialer, skal boligændringerne leve op til en række krav.

Kravene får du tilsendt på skrift, hvis du får en bevilling.

Er du fyldt 65 år?

Hvis du er 65 år eller ældre, skal du som udgangspunkt søge om hjælp til boligindretning ved Hjælpemiddelcentret i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Se hvordan du søger, når du er over 65 år

Når din ansøgning er sendt

Vis alle

Kvittering og behandling af ansøgningen

Senest 10 hverdage efter din ansøgning er modtaget, vil du blive modtage en kvittering for din ansøgning. Du modtager brevet i din digitale postkasse. Er du fritaget for digital post, får du det med posten.

Når vi starter sagsbehandlingen af din ansøgning, vil vi vurdere, om der er behov for flere oplysninger.

Hvis der er behov for flere oplysninger, indhenter vi dem efter aftale med dig. Det kan for eksempel være fra din læge, hospitalet eller dig selv.

Ofte vil der være behov for et hjemmebesøg hos dig. Her undersøger vi, om din nuværende bolig kan gøres bedre egnet til dig ved hjælp af boligindretninger.

Vi vil kontakte dig og aftale et tidspunkt for hjemmebesøget.

Vi træffer en afgørelse, når vi har vurderet din ansøgning og de indhentede oplysninger.

Når afgørelsen er truffet

Når vi har truffet en afgørelse, sender vi den til dig. Du får afgørelsen i din digitale postkasse.

Er du fritaget for digital post, får du det med almindelig post. 

Hvis du får bevilget hjælp til boligindretning

Hvis du får bevilget hjælp til boligændringer, får du oplysninger om næste skridt i processen i brevet med afgørelsen.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal sende din klage til Borgercenter Handicap.

Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse.

Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Læs hvordan du klager over en afgørelse

Spørgsmål og svar om boligindretning

Vis alle

Kan jeg få hjælp til at finde en anden bolig?

Hvis vi vurderer, at boligindretning ikke er tilstrækkeligt til at gøre din nuværende bolig egnet i forhold til funktionsnedsættelsen, kan vi i særlige tilfælde hjælpe dig med at finde en anden bolig, som er bedre egnet.

Vi gør dig opmærksom på, at de forhold, vi her beskriver, ikke tages med i vurderingen af, om boligen kan anses som egnet:

  • Støj fra naboer og gårdmiljø: Støj af større eller mindre karakter fra naboer, gårdmiljø mm. er forventeligt, når man bor i en boligforening. Denne form for støj skal reguleres af boligforeningens husorden.
  • Støj fra byen (fx byggepladser, social aktivitet, færdsel): Støj fra byen er forventeligt, når man bor i en storby.
  • Støj fra dit barn som følge af funktionsnedsættelsen, hvilket giver klager fra naboerne: At et barn kan støje usædvanligt i en grad og på tider af døgnet, der er til gene for naboer, påvirker ikke vurderingen af, om boligen kan anses som egnet.
  • Beliggenhed
  • Ønsket om en større bolig, der ikke har grundlag i funktionsnedsættelsen (fx familieforøgelse)

Ønsker I en anden bolig på grund af ovenstående, skal I selv finde en anden bolig ved en almindelig boligsøgning som andre, der har et ønske om at finde et nyt hjem.

Kontakt Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap - Myndighed

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00