Hjemmetræning for børn med handicap

Hjemmetræning er en mulighed, hvis I som forældre ønsker at træne jeres barn derhjemme. Det kan ske i stedet for eller kombineret med et dagtilbud.

Kontakt Borgercenter Handicap for råd og vejledning om hjemmetræning

Kommunen skal udrede og beskrive barnets funktionsevne, behov og trivsel og familiens ressourcer og samlede situation, før I kan blive visiteret til hjemmetræning.

Der skal derfor laves det der hedder en børnefaglig § 50-undersøgelse, før I kan få bevilget hjemmetræning. 

Hjemmetræning er en mulighed, hvis du som forælder ønsker at træne dit barn derhjemme. Det kan ske i stedet for eller kombineret med et dagtilbud.

I kan søge hjemmetræning som forældre til børn op til 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og er berettiget til et særligt dagtilbud.

For at vurdere om dit barn er i målgruppen er der brug for en lægelig beskrivelse og udredning af dit barn. Det er ikke selve diagnosen, der er afgørende, men beskrivelsen af barnets funktionsniveau.

Dit barn skal være berettiget til et specialtilbud, fx specialbørnehave eller specialskole. I kan som forældre vælge af afslå tilbuddet og træne på fuldtid eller kombinere institutionstilbuddet med hjemmetræning.

Børnefaglig undersøgelse som baggrund for ansøgningen

Kommunen skal vurdere familiens samlede situation og forældrenes ressourcer i forhold til at påtage sig hjemmetræning af barnet. Det gør man ved at lave en børnefaglig undersøgelse efter paragraf 50 i serviceloven. 

Det er kommunens visitationsudvalg for hjemmetræning, der skal godkende, om du kan hjemmetræne dit barn.

Betingelser for at kunne hjemmetræne

I skal leve op til en række betingelser for at kunne hjemmetræne jeres barn.

Det er en betingelse for at hjemmetræne:

  • At barnet har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 
  • At barnet er berettiget til et specialtilbud. Der kan i den forbindelse være behov for at Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV).
  • At forældrene vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af barnet i hjemmet. Dette gøres gennem en børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50.
  • At den valgte træningsmetode vurderes at være dokumenterbar og egnet i forhold til barnets nedsatte funktionsevne.

Spørgsmål og svar om hjemmetræning

Vis alle

Skal der altid laves både en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV) og børnefaglig undersøgelse, når vi søger om hjemmetræning?

Ja.

PPV’en er et lovkrav, og den børnefaglige undersøgelse er beskrevet i servicelovens paragraf 50: ”Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold.”

Hvilke træningsmetoder kan vi anvende?

Den træningsmetode, som I vil anvende, og de mål, som I vil opnå, skal være dokumenterbare. Det skal være muligt at vurdere effekten af metoden. Så kan kommunen følge op på virkningen af hjemmetræningen og den anvendte metode på jeres barns udvikling.

Hjemmetræningen kan foregå efter konventionelle metoder, dvs. metoder der almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, eller efter alternative metoder, dvs. metoder der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Der kan også være tale om hjemmetræning, der kombinerer konventionelle og alternative metoder.

Det er kommunen, der skal vurdere, om hjemmetræning efter den foreslåede træningsmetode imødekommer jeres barns behov, herunder om træningsmetoden opfylder kravet om dokumenterbarhed. Det betyder, at metoden skal indeholde nogle målbare indikatorer, som kan anvendes til måling af effekt.

Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte, hvis vi hjemmetræner vores barn?

Hvis I bliver godkendt til at hjemmetræne jeres barn, har I ret til at få økonomisk støtte til udgifterne i forbindelse hermed. I kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 42 og 43 efter de gældende regler herom. I kan også få dækket nødvendige udgifter til træningen. I forbindelse med ansøgningen bliver I bedt om at lave et udkast til et årsbudget.

I vil modtage en skriftlig afgørelse, hvor kommunen vurderer, om de ansøgte udgifter er nødvendige for at kunne hjemmetræne. Idet det er de afholdte udgifter, der bevilges, skal der årligt fremsendes et regnskab, der redegør for udgifter brugt i forbindelse med hjemmetræningen.

I kan få bevilget dækning af udgifter med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet. 

Hvordan finder jeg ud af, om hjemmetræning af noget for os og vores barn?

I kan kontakte os for råd og vejledning, og ønsker I at afdække mulighederne for hjemmetræning, hjælper både den pædagogisk, psykologiske vurdering (PPV) og den børnefaglige undersøgelse – i samarbejde med jer – med at afdække, om hjemmetræning er noget for jer og for jeres barn.

Hvad gør jeg, hvis der er behov for en hjælpetræner?

Det er forældrene, som er godkendte til at hjemmetræne. Derfor er det som udgangspunkt den ene eller begge forældre, der står for at træne deres barn.

Der kan dog bevilges hjælpetrænere, hvis en af forældrene ikke kan deltage i træningen, eller hvis øvelserne kræver min. to personer.

Der kan også bevilges hjælpetræner til øvelser, hvor det er mest hensigtsmæssigt for at øvelsen har en effekt, at det er en hjælpetræner, der gennemfører den. Forældrene skal dog altid være til stede i hjemmet
under træningen.

Som udgangspunkt er det dig som forælder, der skal instruere hjælpetræneren. Hvis det er nødvendigt for træningen, kan faste hjælpetrænere
deltage i supervision.

Du har selv ansvar for at finde og ansætte hjælpetrænere. Du bliver således
arbejdsgiver for hjælpetrænerne. I denne forbindelse skal du oprette et firma med CVR-nummer, og du skal udarbejde en ansættelseskontrakt.

Udgiften dækkes med en fast timetakst på kr. 149,92/time inkl. ATP (Arbejdsmarkeders
Tillægspension), AES (Arbejdsmarkeders Erhvervssikring), AER (Arbejdsmarkeds Erhvervs Sygdomssikring) og feriepenge.

Hvad siger loven?

Servicelovens paragraf 32 beskriver de lovmæssige rammer for hjemmetræning:

”Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk. 6-8.

Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.”

Publikation til dig, der er i gang med at ansøge om hjemmetræning af dit barn

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00