Harrestrup Å i Vigerslevparken

Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af:

  • Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen.
  • Et kapacitetsprojekt – med fokus på at håndtere vand fra skybrud ved at udvide åens kapacitet og etablere mulighed for kontrolleret oversvømmelse i parken, når åen ikke længere kan håndtere de store mængder skybrudsvand.

Projektområdet består af Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å fra banen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd.

Åen løber i dag i åbne flisebelagte render gennem parkens grønne områder og krydser de store indfaldsveje Gl. Køge Landevej og Folehaven.

Oversigtskort over området

Netop nu

Som en del af kapacitetsprojektets myndighedsansøgninger kræves en dispensation fra Vigerslevsparkens fredning. 

Fredningsnævnet har i en skriftlig kendelse d. 7. april 2024 afvist denne dispensationsansøgning for det kombinerede naturgenopretnings- og skybrudsprojekt. 

Det forventes, at den manglende dispensation fra fredningen vil betyde, at sagsbehandlingen vil tage længere tid, og at anlægsarbejderne ikke som planlagt kan påbegyndes i 2025. 

Hvad er det næste, der skal ske?

Projektet detailprojekteres færdigt i 2024.

Som følge af Fredningsnævnets kendelse er projektet i dialog med relevante interne og eksterne parter for at drøfte den videre proces og tidsplan for projektet. 

Lige så snart den videre proces for myndighedsansøgningerne kendes, opdateres tidsplanen her på siden for, hvornår projektet kan påbegyndes i parken.

Illustration af vandstand i Harrestrup Å i Vigerslevparken ved hverdagsregn/normal vandstand (WSP og Schønherr).
Illustration af vandstand i Harrestrup Å i Vigerslevparken ved skybrud (WSP og Schønherr).

Følg med i projektet

Fakta om projektet

Vis alle

VVM – politisk behandling af miljøkonsekvensrapporten

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets væsentlige påvirkninger på miljøet. Rapporten har været i offentlig høring fra den 21. juni til den 13. september 2023.

Alle de bemærkninger og input, som er kommet i høringsperioden indgår som en del af myndighedens sagsbehandling og den politiske behandling af rapporten og VVM-tilladelsen.  

Hvad er et kapacitetsprojekt?

Kapacitetsprojektet og den tilhørende Kapacitetsplan er et økonomisk forpligtende samarbejde mellem ti kommuner og deres forsyningsselskaber om at anvende og optimere hele Harrestrup Å-systemet til afledning af regnvand ved skybrud.

De ti kommuner udgøres af: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København. Følgende forsyningsselskaber indgår: Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, HOFOR A/S (forsyningerne i Albertslund, Brøndby, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre) og Novafos (forsyningerne i Ballerup og Gladsaxe).

Kapacitetsplanen skal sikre, at de ti kommuner, der alle er afhængige af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand, koordinerer deres skybrudsindsats.

Du kan læse mere på den fælles hjemmeside for skybrudssikringen af Harrestrup Å

Hvad menes der med naturgenopretning?

’Naturgenopretning’ henviser ikke til ordet i traditionel forstand, da projektet ikke genskaber de oprindelige naturlige forhold. Naturgenopretning skal nærmere forstås som en forbedring af hele områdets naturkvaliteter med udgangspunkt i vandløbets natur og de eksisterende forhold for et grønt område i København.

Resultatet vil blive en ny natur, en bynatur der ikke ligner naturen i det åbne land, men føles som natur; nye økosystemer, hvor biodiversitet kan udvikle sig i samspil med de menneskelige aktiviteter og skybrudsfunktioner, som området også skal håndtere.

For Harrestrup Å betyder naturgenopretningen, at åen vil få et mere naturligt udtryk og forløb med bedre levevilkår for dyr og planter. Historisk set er åen blevet rettet ud og anlagt med fliser i bunden og på siderne. Med projektet vil åen få et mere naturligt forløb og fliserne fjernes.

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 1. februar 2024

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S