Trafikplan Indre Nørrebro

Fra efteråret 2022 til sommeren 2024 forbedrer vi de trafikale forhold for gående og cyklister på Indre Nørrebro.

I Blågårdsgade-kvarteret etablerer vi en trafikø, der forhindrer gennemkørende biler i kvarteret. I Rantzausgade får cyklister bedre forhold, og gaden ensrettes fra Brohusgade til Åboulevarden.

Det gør vi for at gøre det sikkert, trygt og attraktivt at bevæge sig rundt til fods og på cykel. De nye trafikale forhold sænker hastigheden, mindsker trafikstøj og skaber plads til byliv og mere grønt på Indre Nørrebro.

Ændringerne er en del af Trafikplan Indre Nørrebro.

Siden vil løbende blive opdateret med relevant information om Trafikplan Indre Nørrebro.

Tidsplan

Vis alle

Rantzausgade

Projektet anlægges i efteråret 2023 til efteråret 2024. Anlægsarbejdet færdiggør de resterende 3 etaper. Arbejdet starter i krydset ved Rantzausgade/Griffenfeldsgade og bevæger sig mod Jagtvej.

Du kan læse mere om de enkelte etaper under ’Læs om arbejdet i Rantzausgade’.

Blågårdsgadekvarteret 

Trafikøen bliver etableret i etaper fra maj og frem til foråret 2024. Anlægsarbejdet bliver udført i ét område ad gangen: Wesselsgade, Stengade, Slotsgade, Peblinge Dossering, Baggesensgade og Blågårds Plads. Du kan læse mere om de enkelte etaper under ’Læs om arbejdet i Blågårdsgadekvarteret’.

Særligt berørte naboer til anlægsarbejdet vil løbende få information om, hvad der sker, og hvornår det sker. Informationen vil ske via digital post.

Læs om arbejdet i Rantzausgade

Vis alle

Generelt om projektet

Rantzausgade får bedre forhold for cyklister, mere plads til ophold og skybrudssikring. 

Vi ensretter Rantzausgade fra Brohusgade mod Åboulevard, og busruten omlægges i retningen ud af byen. På gadens nordlige side anlægges et bredere fortov, der giver endnu mere plads til handelslivet og udeservering. I flexzonen mellem fortovet og vejbanen skabes der plads til bil- og cykelparkering og varelevering, men også regnbede og vejtræer, der vil gøre Rantzausgade mere grøn. 

Gaden omdannes til cykelgade, hvilket betyder, at kørsel på vejbanen sker på de cyklendes præmisser. Dette gøres blandt andet for at give plads til alle dem, der dagligt pendler på cykel gennem gaden. Du kan læse mere om cykelgader i Københavns Kommune på denne hjemmeside Cykelgader i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på rantzausgade@kk.dk 

Etape A og B (del 1)

Etape A og B (krydset Griffenfeldsgade/Rantzausagade og strækningen mellem Griffenfeldsgade og Gartnergade) blev ibrugtaget før sommerferien, men bærer præg af, at arbejdet ikke kunne færdiggøres til fulde. Dette inkluderer beplantningen i regnbedene og slidlaget på vejbanen. Dette bliver udført sammen med etape C og D.

 

Du kan læse mere om grundene til det manglende arbejde i afsnittet Henvendelser og svar.  

Etapeplan for etape C og D (del 2)

Etape C: Strækningen mellem Griffenfeldsgade og Skyttegade. Arbejdet forventes at finde sted mellem d. 6. november 2023 og ultimo juni 2024.  

Etape D: Strækningen mellem Skyttegade og Jesper Brochmands Gade. Arbejdet forventes at påbegynde ultimo maj 2024 og vare frem til efteråret 2024.  

Der åbnes løbende op for færdiggjorte etaper. 

Fremkommelighed i området for cyklister

På Rantzausgade er der lukket for gennemkørende cykelkørsel på hverdage i tidsrummet mellem klokken 7:00 og 15:00.

Gener ved anlægsarbejdet

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der kunne opleves vibrationer, når vejen brydes op. Vi har forståelse for, at vibrationer kan virke voldsomme, mens anlægsarbejdet står på.  

Vi vil under opbrydningsarbejdet påmontere en vibrationsmåler på udvalgte ejendomme og foretager den nødvendige fotoregistrering inden for arbejdsområdet. I forbindelse med vibrationsmålinger fastsættes grænseværdier med baggrund i ejendomstyper, ejendomsalder, ejendommens tilstand og funderingsforhold, fredningsstatus samt de geologiske forhold. 

 I Rantzausgade opereres med den kraftigst skærpede grænseværdi for særligt følsomme ejendomme, hvor der netop tages højde for de førnævnte aspekter. Grænseværdierne for bygningsskadelige vibrationer har under hele anlægsarbejdet været overholdt, og vi har endnu ikke observeret bygningsskadelige vibrationer. 

Erstatningsparkeringspladser

Skybrud- og byrumsprojektet på Rantzausgade nedlægger mange af de længde-parkeringspladser, der tidligere fandtes i gaden. Parkeringspladserne
erstattes dog i området, når der anlægges pladser i Skyttegade, Jægergade, Struenseegade og Kapelvej.

Disse parkeringspladser anlægges løbende med arbejdet i Rantzausgade.

Denne rokering af parkeringspladser blev besluttet i forbindelse med den politiske godkendelse af projektforslaget. Politikerne vedtog at rykke på
områdets parkeringspladser for at muliggøre omdannelsen af Rantzausgade til cykelgade og for at skabe plads til regnbede og flexzone.


Forvaltningen er bevidst om, at der under anlægsarbejdet vil være et begrænset antal parkeringspladser i området, da det ikke kun er de pladser, der
midlertidigt nedlægges som følge af projektet i Rantzausgade, der mangler. Sideløbende anlægsprojekter på Blågård Skole.

Vi arbejder på at få etableret erstatningsparkeringspladserne, og åbner løbende op for sidegaderne i takt med at anlægsarbejder
skrider frem.

Bussluse v. Rantzausgade/Nørrebroruten

Den eksisterende bussluse etableres med en fuldautomatisk pullert, som vil være passabel for busser i rute samt beredskabernes køretøjer. Busslusen bliver taget i brug sammen med åbningen af Rantzausgade i efteråret 2024.

Krydset ved Rantzausgade/ Nørrebroruten bliver omdannet for at forbedre fremkommeligheden og sikkerheden for cyklister og gående.

Seneste orienteringsbrev fra april 2024

Parkering i området

Vis alle

Hvordan er parkeringsforholdene under anlægsarbejdet?

Under anlægsarbejdet er der et begrænset antal parkeringspladser i Rantzausgade. Nogle parkeringspladser udgår permanent, og andre pladser bliver midlertidigt nedlagt for, at arbejdet kan blive udført. Kommunen arbejder hele tiden på at udvikle byen, hvilket desværre medfører, at der i perioder vil være gener i forbindelse med en byggeplads. Vi tilstræber altid at minimere generne så vidt muligt for beboere og erhvervsdrivende i lokalområdet. 

Renovationsbiler og beredskabsvogne skal fortsat kunne komme frem, og det er nødvendigt, at vejens indretning følger færdselsloven. I projektet er der taget højde for dette, hvilket betyder, at nogle parkeringspladser må nedlægges.  

Hvor kan man parkere sin bil i anlægsperioden?

Mange længde-parkeringspladser i gaden bliver nedlagt. Parkeringspladserne erstattes dog af p-pladser i Skyttegade, Jægergade, Struenseegade og Kapelvej. Disse parkeringspladser anlægges sideløbende med arbejdet i Rantzausgade.  

Parkeringspladserne i sidegaderne åbner løbende i takt med, at anlægsarbejder skrider frem.  

Når parkeringspladserne i sidegaderne er oprettet, vil der dermed være det samme antal p-pladser i området omkring Rantzausgade. 

Er det muligt at få reduceret prisen på sin beboerlicens, når der nedlægges parkeringspladser?

Nej, beboerlicensen er ikke en garanti for eller ret til parkering. Beboerlicensen er en mulighed for beboere til at parkere på offentlig vej til en stærkt reduceret pris i forhold til, hvad det koster udefrakommende bilister. Derfor er det ikke muligt at give nedslag i prisen på beboerlicensen.  

Beboerlicensen er ikke afhængig af antallet af parkeringspladser, og der kan ske en reducering i antallet parkeringspladser inden for en beboerlicenszone i forbindelse med et anlægsprojekt eller vejarbejde i kommunen.  

Hvis du ønsker en garanti for parkering, har du mulighed for at leje en p-plads i et privat parkeringsanlæg. 

Er det muligt at klage over nedlæggelsen af parkeringspladser?

Nej, det er ikke muligt at klage over beslutningen om nedlæggelsen af parkeringspladser i Rantzausgade. 
 
Gaderne omkring Rantzausgade er offentlige veje, hvor en del af pladsen i dag er indrettet med parkeringspladser. At nogle beboere i gaden anvender disse parkeringspladser i dag, gør at de i juridisk (forvaltningslovens) forstand ikke kan betragtes som en part, der har ret til at blive hørt, når parkeringspladserne nedlægges. Dette skyldes, at man som bilejer ikke har en særlig ret til få stillet parkering til rådighed af kommunen. En beboerlicens er ikke en ret til parkering.  

Hvor mange parkeringspladser vil der være, når projektet er færdigt?

Der vil være det samme antal parkeringspladser i området, som før projektet gik i gang.  

I sidegaderne til Rantzausgade opretter vi løbende parkeringspladser som erstatning for de p-pladser, der bliver nedlagt på Rantzausgade for at skabe mere plads til ophold og skybrudssikring, samt skabe bedre forhold for cyklister i gaden. 

Når parkeringspladserne i sidegaderne er oprettet, vil der dermed være det samme antal p-pladser i området omkring Rantzausgade. 

Hvad er formålet med at ændre parkeringspladserne i Rantzausgade?

For at skabe mere plads til ophold, skybrudssikring og sikre bedre forhold for cyklister i gaden bliver vi nødt til at nedlægge parkeringspladser. 

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal være færre muligheder for at parkere benzin- og dieselbiler i København. Til gengæld skal det være nemmere at finde en parkeringsplads, hvis du kører i elbil eller delebil. 4.100 af byens nuværende p-pladser ændres løbende til elbilpladser med ladeinfrastruktur. Derudover omdannes 900 p-pladser til delebiler med fast parkeringsplads, også kaldet stamplads. Det skal anspore til, at flere ønsker at benytte en delebil i stedet for at eje en bil selv.   

De nuværende parkeringspladser ændres løbende frem mod 2026. Du kan følge med i udviklingen i elbilpladser i dit område på kommunens hjemmeside (kk.dk/ladestandere). Her kan du både orientere sig i eksisterende og kommende ladestandere, samt indmelde dine ønsker til placering af nye ladestandere. 

Læs om arbejdet i Blågårdsgadekvarteret

Vis alle

Generelt om projektet

Vi etablerer en såkaldt trafikø i Blågårdsgadekvarteret, der forhindrer gennemkørende biltrafik mellem Kapelvej, Åboulevard, Nørrebrogade og Peblinge Dossering. Det betyder, at mulighederne for at køre ind og ud af området i bil bliver ændret med ensretninger, vejlukninger og svingforbud. Derudover etablerer vi vejbump for at sænke hastigheden og skaber plads til byliv og mere grønt.

Evaluering af projektet

Borgerrepræsentationen har afsat midler til at evaluere trafikø Indre Nørrebro i perioden 2022 til 2024. Formålet er at indsamle erfaringer og måle de trafikale effekter i og omkring området. Evalueringen omfatter bl.a. trafiktællinger og spørgeskemaundersøgelser før og efter anlæg.

I Blågårdsgade-kvarteret foretages trafiktællinger på følgende gader: Peblinge Dossering, Baggesensgade, Wesselsgade, Ewaldsgade, Blågårdsgade, Griffenfeldsgade, Stengade og Nørrebrogade. På den østlige side af Nørrebrogade foretages før- og eftertællinger på Møllegade, Guldbergsgade og Fælledvej. Før-tællinger er foretaget i 2022, mens vi foretager efter-tællinger i 2024.

Baggesensgade

 • De eksisterende vejbump på strækningen bliver gjort stejlere for at mindske hastigheden yderligere. 
 • Derudover etableres der lommer med længdeparkering på strækningen. 
 • Forventet tidsplan: Længdeparkering og skiltning er nu etableret i Baggesensgade, mens de eksisterende vejbump forsat mangler at blive gjort stejlere. Udbedring af bumpene forventes udført i løbet af foråret 2024.
 • Der tages forbehold for eventuelle ændringer i tidsplanen.

Blågårds Plads

 • Blågårds Plads har lange lige stræk, og der bliver ofte kørt stærkt på trods af pladsens gågade-status. Der placeres plantekummer strategiske steder for at medvirke til en generel fartdæmpning.
 • Tidsplan: Plantekummerne er nu placeret, og arbejdet på Blågårds Plads er færdigt.

Peblinge Dossering

 • Peblinge Dossering lukkes af mod Nørrebrogade med automatisk pullert, som vil være åben dagligt i tidsrummet kl. 9-12 for varelevering.  
 • Forventet tidsplan: Selve anlægsarbejdet med fortovsudbygning, skilte og afmærkning er nu udført. Den automatiske pullert er monteret, men er endnu ikke funktionsdygtig. Pullerten forventes i drift i løbet af foråret 2024.
 • Der tages forbehold for eventuelle ændringer i tidsplanen.

Slotsgade

 • Slotsgade lukkes af mod Nørrebrogade med automatisk pullert, som vil være åben dagligt i tidsrummet kl. 9-12 for varelevering. 
 • Forventet tidsplan: Selve anlægsarbejdet med skilte og afmærkning er nu udført. Den automatiske pullert er monteret, men er endnu ikke funktionsdygtig. Pullerten forventes i drift i løbet af foråret 2024.
 • Der tages forbehold for eventuelle ændringer i tidsplanen.

Stengade

 • Busslusen på Stengade flyttes længere mod Nørrebrogade og vil fremstå som vejspærring for øvrig trafik. Bus 1A vil forsat kunne køre ad Stengade. Vejspærringen vil blive etableret med afmærkning på kørebanen, suppleret med skilte. 
 • Overkørslen ved Stengade til grus-parkeringspladsen mellem Baggesensgade/Slotsgade/Stengade nedlægges, og der etableres ny overkørsel på Slotsgade.
 • Tidsplan: Busslusen er nu flyttet til Stengade mellem Baggesensgade og Nørrebrogade. Overkørslen til grus-parkeringspladsen mellem Baggesensgade/Slotsgade/Stengade er ligeledes flyttet til Slotsgade.

Wesselsgade

 • Wesselgade er i dag en blind vej, men åbnes for dobbeltrettet trafik. 
 • Der etableres en hævet flade i stedet for den eksisterende vejlukning og to vejbump for at sænke farten på strækningen. 
 • Forventet tidsplan: Den hævede flade og de to vejbump er nu etableret, og cykelstativer og plantekummer er støbt. Arbejdet i Wesselsgade er derfor færdigt.

Spørgsmål og svar om trafikø

Vis alle

Hvad er en trafikø?

En trafikø er et område, hvor der ikke er mulighed for gennemkørsel for bilister, men hvor det fortsat er muligt at køre til enhver adresse.

Hvorfor etablere en trafikø?

Formålet med en trafikø er at mindske biltrafikken i kvarteret og gøre det mere attraktivt og sikkert at bevæge sig rundt til fods eller på cykel. Det betyder færre biler og mindre støj der, hvor københavnerne bor, og det frigiver plads til cyklister, gående og kollektiv trafik, mere grønt og lokalt byliv. 

Hvordan evaluerer I projektet?

Vi evaluerer projektet ved bl.a. at foretage trafiktællinger og spørgeskemaundersøgelser før og efter anlæg. Formålet er at indsamle erfaringer og måle de trafikale effekter i og omkring området.

Hvornår sker der noget i mit område/min gade?

Du kan holde dig opdateret på siden her under ’Tidsplan’. Naboer til anlægsarbejdet vil løbende få information om, hvad der sker, og hvornår det sker. Informationen vil ske via digital post.

Når arbejdet starter

Vi forventer at gå i gang med anlægsarbejdet i løbet af foråret 2023. Det er forskelligt, hvor lang tid, det tager at lave de forskellige områder/gader. Nogle vil være hurtigt klaret, mens andre vil tage længere tid, da fortove og vejforhold skal lægges om og lignende.

Hvis du er nabo til et anlægsprojekt, vil du få information om, hvad der skal ske og hvornår det skal ske. Informationen vil blive sendt ud 2-3 uger inden anlægsstart gennem digital post.

Hvordan kommer jeg rundt som bilist, når trafikøen er etableret?

Hvad betyder trafiktavlerne i mit område?

Når vi har etableret trafikøen på Indre Nørrebro, vil du møde nye trafiktavler. De er en vigtig del af at forhindre gennemkørsel i kvarteret

Læs hvad nogle af de nye trafiktavler betyder, og hvor du finder dem 

Hvad er Trafikplan Indre Nørrebro?

I starten af 2016 blev Trafikplan Indre Nørrebro politisk godkendt. Den er geografisk afgrænset til at være mellem Åboulevard, Nørrebrogade, Søerne og Jagtvej. Planen er udviklet gennem lokal dialog bl.a. på offentlige workshops, og indeholder bl.a. lukninger for udkørsel mod Nørrebrogade og en generel hastighedsnedsættelse. Der er efterfølgende lavet sideløbende analyser og registreringer af bl.a. trafik og parkering. 

Projektet blev sat i bero i 2019, men genåbnet i forbindelse med Budget 2022.

 

Bliver der nedlagt parkeringspladser?

Ja, vi nedlægger 15 parkeringspladser for at kunne etablere trafikøen, men p-pladserne er allerede blevet erstattet til andre gader i området, herunder: Baggesensgade, Smedegade, Thorupsgade, Todesgade, Blågårds Plads og Tømrergade. Da p-pladserne blev erstattet i 2020-2021 kan det opleves som, at der forsvinder parkeringspladser efter etablering af trafikøen, selvom antallet reelt vil være det samme.

Da Trafikplan Indre Nørrebro blev politisk godkendt i 2016 var det med et såkaldt ”parkeringsregnskab på nul”, som betyder, at det i forbindelse med projektet ikke er tilladt hverken at reducere eller forhøje antallet af parkeringspladser inden for parkeringszonen.

Billede
Billedet viser princippet for en trafikø, der er inddelt i zoner. Der er fri bevægelse og gennemkørsel for gående, cykler og busser mellem trafikøens zoner, samt ind og ud af zonerne. Trafikøen forhindrer gennemkørsel for biler. De kan køre ind og ud af alle zoner, men hvis de skal fra en zone til en anden, skal de køre uden om trafikøen.

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37

2300 København S