Søg

Trafikplan Indre Nørrebro

Fra januar 2023 til sommeren 2023 forbedrer vi de trafikale forhold for gående og cyklister på Indre Nørrebro.

I Blågårdsgade-kvarteret etablerer vi en trafikø, der forhindrer gennemkørende biler i kvarteret. I Rantzausgade får cyklister bedre forhold, og gaden ensrettes fra Brohusgade til Åboulevarden.

Det gør vi for at gøre det sikkert, trygt og attraktivt at bevæge sig rundt til fods og på cykel. De nye trafikale forhold sænker hastigheden, mindsker trafikstøj og skaber plads til byliv og mere grønt på Indre Nørrebro.

Ændringerne er en del af Trafikplan Indre Nørrebro.

Siden vil løbende blive opdateret med relevant information om Trafikplan Indre Nørrebro.

Tidsplan

Blågårdsgadekvarteret 

I efteråret 2022 har den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS færdigprojekteret de sidste dele på projektet. Projektmaterialet er nu færdigt og myndighedsgodkendt. I november-december arbejdes der videre med entreprenørudbud og at indgå kontrakt med entreprenør. Det betyder, at anlægsarbejdet bliver sat i gang i januar 2023.

Trafikøen bliver etableret i etaper frem til sommeren 2023. Anlægsarbejdet bliver udført i ét område ad gangen: Wesselsgade, Stengade, Slotsgade, Peblinge Dossering, Baggesensgade og Blågårds Plads. Den konkrete etapeplan vil blive lagt op her på siden, når den endelige plan foreligger efter valg af entreprenør.

Særligt berørte naboer til anlægsarbejdet vil løbende få information om, hvad der sker, og hvornår det sker. Informationen vil ske via digital post.

Rantzausgade

Projektet anlægges i efteråret 2022 til sommeren 2023.

Læs om arbejdet i Blågårdsgadekvarteret

Generelt om projektet

Vi etablerer en såkaldt trafikø i Blågårdsgadekvarteret, der forhindrer gennemkørende biltrafik mellem Kapelvej, Åboulevard, Nørrebrogade og Peblinge Dossering. Det betyder, at mulighederne for at køre ind og ud af området i bil bliver ændret med ensretninger, vejlukninger og svingforbud. Derudover etablerer vi vejbump for at sænke hastigheden og skaber plads til byliv og mere grønt.

Wesselsgade

  • Wesselgade er i dag en blind vej, men åbnes for dobbeltrettet trafik. 
  • Der etableres en hævet flade i stedet for den eksisterende vejlukning og to vejbump for at sænke farten på strækningen. 

Stengade

  • Busslusen på Stengade flyttes længere mod Nørrebrogade og vil fremstå som vejspærring for øvrig trafik. Bus 1A vil forsat kunne køre ad Stengade. Vejspærringen vil blive etableret med afmærkning på kørebanen, suppleret med skilte. 
  • Overkørslen ved Stengade til grus-parkeringspladsen mellem Baggesensgade/Slotsgade/Stengade nedlægges, og der etableres ny overkørsel på Slotsgade.

Slotsgade

  • Slotsgade lukkes af mod Nørrebrogade med automatisk pullert, som vil være åben dagligt i tidsrummet kl. 9-11 for varelevering. 

Peblinge Dossering

  • Peblinge Dossering lukkes af mod Nørrebrogade med automatisk pullert, som vil være åben dagligt i tidsrummet kl. 9-11 for varelevering.  

Baggesensgade

  • De eksisterende vejbump på strækningen bliver gjort stejlere for at mindske hastigheden yderligere. 
  • Derudover etableres der lommer med længdeparkering på strækningen. 

Blågårds Plads

  • Blågårds Plads har lange lige stræk, og der bliver ofte kørt stærkt på trods af pladsens gågade-status. Der placeres plantekummer strategiske steder for at medvirke til en generel fartdæmpning.

Læs om arbejdet i Rantzausgade

Generelt om projektet

Rantzausgade får bedre forhold for cyklister, mere plads til ophold og skybrudssikring. Vi ensretter Rantzausgade fra Brohusgade mod Åboulevarden, og busruten omlægges i retningen ud af byen. Derudover anlægger vi grønne regnbede langs gaden og etablerer en fleksibel zone i den ene side af Rantzausgade med plads til byliv og aktiviteter. 

Spørgsmål og svar om trafikø

Hvad er en trafikø?

En trafikø er et område, hvor der ikke er mulighed for gennemkørsel for bilister, men hvor det fortsat er muligt at køre til enhver adresse.

Hvorfor etablere en trafikø?

Formålet med en trafikø er at mindske biltrafikken i kvarteret og gøre det mere attraktivt og sikkert at bevæge sig rundt til fods eller på cykel. Det betyder færre biler og mindre støj der, hvor københavnerne bor, og det frigiver plads til cyklister, gående og kollektiv trafik, mere grønt og lokalt byliv. 

Hvornår sker der noget i mit område/min gade?

Du kan holde dig opdateret på siden her under ’Tidsplan’. Naboer til anlægsarbejdet vil løbende få information om, hvad der sker, og hvornår det sker. Informationen vil ske via digital post.

Når arbejdet starter

Vi forventer at gå i gang med anlægsarbejdet i starten af 2023. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at lave de forskellige områder/gader. Nogle vil være hurtigt klaret, mens andre vil tage længere tid, da fortove og vejforhold skal lægges om og lignende.

Hvis du er nabo til et anlægsprojekt, vil du få information om, hvad der skal ske og hvornår det skal ske. Informationen vil blive sendt ud 2-3 uger inden anlægsstart gennem digital post.

Hvordan kommer jeg rundt som bilist, når trafikøen er etableret?

Hvad er Trafikplan Indre Nørrebro?

I starten af 2016 blev Trafikplan Indre Nørrebro politisk godkendt. Den er geografisk afgrænset til at være mellem Åboulevard, Nørrebrogade, Søerne og Jagtvej. Planen er udviklet gennem lokal dialog bl.a. på offentlige workshops, og indeholder bl.a. lukninger for udkørsel mod Nørrebrogade og en generel hastighedsnedsættelse. Der er efterfølgende lavet sideløbende analyser og registreringer af bl.a. trafik og parkering. 

Projektet blev sat i bero i 2019, men genåbnet i forbindelse med Budget 2022.
 

Billede
Billedet viser princippet for en trafikø, der er inddelt i zoner. Der er fri bevægelse og gennemkørsel for gående, cykler og busser mellem trafikøens zoner, samt ind og ud af zonerne. Trafikøen forhindrer gennemkørsel for biler. De kan køre ind og ud af alle zoner, men hvis de skal fra en zone til en anden, skal de køre uden om trafikøen.

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37

2300 København S