Du er her

Genoptræning uden hospitalsophold

Et tilbud til dig som været ude for en ulykke eller et sygdomsforløb, som har svækket dig væsentligt.

For dig under 65 år

Hvis du har været ude for en ulykke eller sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt, og du i den forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, kan du få hjælp til genoptræning af dine funktioner.

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre.

Genoptræning omfatter et særligt tilrettelagt træningsforløb, som har til formål, at du øger din funktionsevne. Genoptræning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en visitator. Det er gratis at få bevilget et genoptræningsforløb.

Genoptræningen tilbydes som hold træning eller individuel træning. Træningen kan foregå på et træningscenter eller i eget hjem

Sådan søger du

For at vi kan vurdere dit behov for genoptræning, skal du henvende dig til Hjemmeplejevisitationen. Se kontakt nederst på siden. Henvendelsen kan også ske fra dine pårørende, læge, sygehus, sagsbehandler eller leverandør af hjemmehjælp.

Når Borgercenter Hjemmepleje modtager din henvendelse, aftaler vi et tidspunkt, hvor du får besøg af en visitator. Visitatoren vil sammen med dig vurdere dit behov for genoptræning. Du har ret til at have en bisidder - en person du har tillid til - med til samtalen.

Svar på din ansøgning

Efter besøget behandler vi din ansøgning. Derefter sender vi afgørelsen til dig via digital post eller pr. brev. Din henvendelse bliver behandlet inden for 14 dage.


For dig over 65 år

Du kan få tilbud om træning eller genoptræning, hvis du vil forbedre dine muligheder for at leve et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt.

Et træningsforløb skal styrke dine færdigheder i dagligdagen og forebygge at du mister evnen til at udføre daglige opgaver, såsom at købe ind, støvsuge osv. Et træningsforløb kan også hjælpe dig med at komme til kræfter efter en sygdom. Forebyggelsestilbud indgår som en integreret del af tilbuddet. Det kan handle om hjælp til rygestop eller sunde alkohol, kost og motionsvaner.

Hvem kan modtaget tilbud om træning?

Du er over 65 år og har behov for at få styrket eller vedligeholdt dine færdigheder.

Hvor finder træningen sted?

Træningsforløbet kan finde sted på et af kommunens sundhedshuse, træningscentre, rehabiliteringsafdelinger, aktivitetscentre, dagcentre, plejehjem eller eventuelt i dit eget hjem. Du kan få træning på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode. På baggrund af en individuel vurdering, kan du eventuelt få befordring til kørsel.

Hvordan søger jeg om træning?

Du, din praktiserende læge eller dine pårørende skal rette henvendelse til lokalområdekontoret i dit lokalområde. Du vil herefter blive kontaktet af en visitator med henblik på træning. Hvis du bor på plejehjem, skal du kontakte personalet, hvor du bor.

Svar på din ansøgning

Din henvendelse bliver behandlet inden for 10 hverdage.

Kontakt