Forretningsorden og foretræde

Du kan som enkeltperson eller som gruppe få foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er mulighed for at få foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget. Hensigten er, at udvalgets medlemmer kan få mulighed for at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter på en sag, der er på udvalgets dagsorden. Den egentlige politiske behandling af sagen foregår derimod for lukkede døre på selve udvalgsmødet.

Foretræde foregår normalt umiddelbart forud for det møde, på hvilket sagen drøftes i udvalget. På grund af udvalgets dagsorden er tiden pr. foretræde meget begrænset.

Anmodning om foretræde rettes skriftligt til borgmesteren.

Anmodning om foretræde skal være skriftlig og skal sendes til Sekretariatet senest kl. 9.00 dagen før selve mødedagen (se kontaktoplysninger nedenfor). Anmodningen skal indeholde navne og adresser på de personer, som ønsker foretræde. Borgmesteren sørger herefter for, at personen/gruppen indkaldes. Der kan forventes svar senest dagen før mødet afholdes.

Udvalget beslutter ved mødets start, om anmodningen om foretræde kan imødekommes.

Eventuelt skriftligt materiale til udvalget skal sendes til Sekretariatet senest dagen før udvalgsmødet.

Borgmesteren kan undtagelsesvis afslå et foretræde for udvalget, hvis borgmesteren finder, at foretræde ikke har relevans for sagens belysning, eller hvis det skønnes, at foretræde ikke er muligt af tidsmæssige årsager. Borgmesteren orienterer i givet fald udvalget herom på det førstkommende møde. Den/de, som får afslag på anmodning om foretræde, vil få en skriftlig begrundelse.

Der gives ikke foretræde, hvis den pågældende sag ikke er optaget på dagsordenen.

Forretningsordenen

I forretningsordenen for Kultur- og Fritidsudvalget kan du finde reglerne for udvalgets arbejde.

Forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget

Kontakt

Borgmester- og Direktionssekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V