Ny park i Nordhavn

Københavnernes nye store park skal ligge på spidsen af Ydre Nordhavn med en storslået udsigt over Øresund. Parken bliver ca. 30 ha – ca. halvt så stor som Amager Strandpark. Parkens placering, størrelse og anvendelse er vedtaget af Folketinget i 2018.

Friluftsliv i vild natur, vand og et bakket landskab

Parken skal være et attraktivt udflugtsmål og mødested for alle københavnere.

Den fantastiske beliggenhed ved kysten gør parken til noget særligt og forener det grønne og blå med et bakket landskab. Det giver rige muligheder for naturoplevelser, fordybelse, slentreture og sanselighed. Det giver også mulighed for at arbejde med fællesskaber, vandaktivitet, leg, idræt og andre friluftsaktiviteter.

Et nyt fælles frirum og en helt ny park med vild natur i Nordhavn, hvor københavnerne kan mødes i naturen under åben himmel hele året rundt.

Københavnerdialog

Første skridt i udviklingen af parken var i efteråret – vinteren 2021, hvor københavnerne fik mulighed for at gå i dialog med hinanden, By & Havn og Københavns Kommune og komme med ønsker til den nye park. Resultatet af Københavnerdialogen bygger på værdier, som handler om variation, sameksistens og adgang for alle. Herudover bygger resultatet på tre pejlemærker:

  1. Vild natur som udgangspunkt
  2. Vandet som et særligt aktiv
  3. Lyst til bevægelse

Københavnerdialogen indeholder også en lang række konkrete ønsker til aktiviteter og faciliteter. De er samlet i "Opsamling på københavnerdialogen om Naturpark Nordhavn", som du kan finde her på siden.

I alt deltog ca. 6.600 personer og resultatet af dialogen vil indgå i den arkitektkonkurrence, som vil løbe af stablen i 2025. 

Arkitektkonkurrence – en basispark og mere til 

Arkitektkonkurrencen skal give visionære forslag til udformning af parken, hvor vild natur og landskabet balanceres med og understøtter naturoplevelser, idræts- og fritidsaktiviteter både på kort og længere sigt. 

Forslagene skal belyse, hvordan parken kan samtænkes med Nordhavnstippen, vandet og de tilgrænsende områder som en helhed i forhold til terræn, adgang, forbindelser, naturoplevelser, idræt, andre aktiviteter, marine forhold m.m.

Der er en række krav og forudsætninger for konkurrencen. Det er bl.a. krav i loven, planmæssige bindinger, marine og klimatiske forhold, jordforhold osv.

En vigtig forudsætning for konkurrencen er desuden, at parken også fremover skal være hjemsted for grønbroget tudse, som er en beskyttet art. Dette stiller krav til naturens karakter, herunder vådområder og anvendelsesmuligheder m.m. i op til 11 ha af parkens areal.

Økonomien spiller en stor rolle. Der er på forhånd penge til en basispark. Basisparken skal som minimum opfylde lovens krav bl.a. om en træbeplantet støjvold og krav om et grønt og indbydende område. Arkitekt-konkurrencen skal både vise, hvordan en basispark kan udformes, og hvordan parken kan udformes, hvis projektet tildeles flere penge.

Københavns Kommunes politikere skal tage stilling til, om der skal bevilges ekstra penge ved kommende budgetforhandlinger. Desuden vil Københavns Kommune indlede en fondsdialog parallelt med arkitekt-konkurrencen. Det forventes, at konkurrencen bliver gennemført i første halvdel af 2025.

Anlæg af parken forventes at starte i 2028, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår parken åbner.

Vil du vide mere parken i Nordhavn?

Vis alle

Hvem står for arkitektkonkurrencen?

Det er Københavns Kommune i samarbejde med By & Havn, som står bag arkitektkonkurrencen samt den videre projektering og borgerinddragelse.

Det er Borgerrepræsentationen, der har besluttet rammerne for konkurrencen. 
De handler bl.a. om temaer for konkurrencen, konkurrencens formål og indhold samt om mulighed for at anlægge fodboldbaner.

Du kan læse indstillingen og se alle bilag her: Ny Park i Nordhavn – Rammer for arkitektkonkurrence, Østerbro | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Arealet, hvor parken udvikles, ejes i dag af By & Havn. Der er indgået en aftale om at arealet overdrages til Københavns Kommune primo 2028, når parken er klar til at blive anlagt. Det er derfor Københavns Kommune, der fremover bliver ejer, og som også skal stå for drift og pleje af parken.

Hvornår går arkitektkonkurrencen i gang, og kan jeg være med?

Vi forventer, at konkurrencen bliver gennemført i første halvdel af 2025. 
Først skal der skrives et konkurrenceprogram, så udskrives konkurrencen, og der prækvalificeres 5 arkitektfirmaer, og så skal konkurrencen gennemføres og bedømmes. 

Der bliver nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Østerbro Lokaludvalg, natur- og idrætsforeninger forskellige råd samt lokale interessenter. Følgegruppen får mulighed for at komme med synspunkter og være med til at kvalificere konkurrenceprogrammet i løbet af efteråret 2024. 

Der bliver også holdt offentlige møder før og efter konkurrencen, hvor alle har mulighed for at deltage. Disse annonceres bl.a. her på hjemmesiden.

Konkurrencen bedømmes af en dommerkomite, og der tilknyttes også et advisory board med eksperter inden for konkurrencens temaer.

Kommer der vild natur i parken?

Ja det gør der. Københavns Kommune har gennemført en naturundersøgelse, som vil danne grundlag for arkitektkonkurrencen. Undersøgelsen viser muligheder for vild natur og biodiversitet ved fem forskellige naturscenarier. En afvejning mellem bl.a. naturindhold, rekreativ værdi, hensyn til grønbroget tudse samt ønsker fra københavnerdialogen og fremtidig pleje viser, at de største potentialer for parken er i et naturscenarie med naturlig indvandring (dvs. at der ikke plantes eller sås, men at naturen etablerer sig selv). Der kan også arbejdes med en kombination af andre naturscenarier, som har et højt naturindhold. 
Du kan læse mere i "Naturpark Nordhavn. Forundersøgelse vedrørende natur", som du kan finde her på siden.

Hvilke faciliteter kommer parken til at rumme?

Det skal konkurrencen belyse. Udgangspunktet er københavnernes ønsker, som er samlet i et bruttokatalog. De handler bl.a. om mulighed for badning, udspring, dykning sejlads med kano og kajak, sankning af muslinger og andre marine aktiviteter. De handler også om faciliteter til naturoplevelser og bevægelse og et fælles mødested for parkens brugere og besøgende. 

Herudover skal indarbejdes fodboldbaner i parkens sydlige del. Konkurrencen skal belyse mulighed for fire til seks 11-mands fodboldbaner. 

Kommer man til at kunne bade ved parken?

Vandet er en vigtig del af parkens udtryk samt københavnernes ønsker og vil derfor også være en vigtig del af udviklingen af parken. Københavns Kommune har fået undersøgt de marine forhold. Undersøgelserne viser bl.a., at der er en god badevandskvalitet, relativt lave strømforhold og stor havdybde. Hvis der skal etableres børnesikker badning, kan det ske enten inden for kystlinjen mod vest som en lavvandet lagunestrand eller i konstruktion uden for kystlinjen mod vest. 

Hvorfor ligger der så meget jord?

Arealet benyttes i dag som mellemlager for jord til Lynetteholm. Mellemdeponiet forventes fjernet i 2027. Når det er fjernet, vil der forsat ligge et kuperet landskab, som arkitektkonkurrencen skal tage udgangspunkt i.

Hvad grænser parken op til?

Mod vest er der udsigt til Øresund. Mod syd vil parken indgå i en landskabelig sammenhæng med naturområdet Nordhavnstippen, der er åbent for offentligheden, og som blandt andet rummer to søer, et rigt fugleliv og andre naturkvaliteter.  Mod øst vil parken grænse op til Københavns fremtidige containerterminal med tilhørende erhvervsbygninger og de nuværende krydstogtterminaler, der er i brug i Ydre Nordhavn.

Grænsen til containerterminal og krydstogtterminal bliver afskærmet med en jordvold med træer og anden beplantning, som er et krav i loven. Etablering af den kommende containerterminal forventes at begynde i 2024. 

Hvad med resten af Nordhavn?

Det øvrige Ydre Nordhavn syd for parken skal udvikles til en blandet by med boliger, erhverv og kultur over de næste ca. 40 år. Der forventes at være ca. 35.000 – 40.000 beboere, når hele Nordhavn er fuldt udbygget. 

Det betyder, at udformningen af parken skal være så robust, at den kan rumme forandringer og nye behov i takt med byudviklingen af Ydre Nordhavn. Parken skal forholde sig til bydelens grønne og rekreative byrum, infrastruktur, faciliteter, demografi, stormflodssikring mv.

Du kan læse mere om By & Havns Strukturplan for Nordhavn her: https://byoghavn.dk/invitation-faa-indblik-i-revideret-plan-for-ydre-nordhavn/

Hvornår er parken klar til åbning?

Anlæg af parken forventes at starte i 2028, når den mellemoplagrede jord er flyttet til Lynetteholm.Det er endnu for tidligt at sige, præcis hvornår parken åbnes.

Kan man allerede nu gå på det rå jordareal?

Nej, arealet er fortsat et arbejdsområde i Ydre Nordhavn, hvor der mellemoplagres jord fra byggeprojekter i og omkring København, som skal fragtes til Lynetteholm, og hvor man af sikkerhedsmæssige hensyn ikke må færdes frit. 

Kontakt

Park og Byrum

Islands Brygge 37

2300 København S