Naturpark Nordhavn

Naturpark Nordhavn er københavnernes nye store park. Den skal ligge på spidsen af Ydre Nordhavn med en storslået udsigt over Øresund.

Et nyt mødested og frirum

Naturpark Nordhavn skal være et attraktivt udflugtsmål og mødested for alle københavnere. Den fantastiske beliggenhed ved kysten forener det grønne og blå og vil give rige muligheder for fællesskaber, et bakket landskab, naturoplevelser, fordybelse og for kulturelle aktiviteter og idræt, slentreture og andre udendørsaktiviteter. Et nyt frirum og en helt ny park i Nordhavn, hvor københavnerne kan mødes i det grønne under åben himmel hele året rundt. 

Københavnerne med fra start

Med Naturpark Nordhavn bliver det første gang siden anlæggelsen af Amager Strandpark, at der i København anlægges en park, der bliver dobbelt så stor som Kongens Have. Første skridt i udviklingen af parken bliver taget i efteråret 2021, hvor alle københavnerne får mulighed for at komme med deres ideer og ønsker til den nye park. Bidragene fra byens borgere vil sammen med behovet for nye grønne områder, nye rammer og muligheder til kultur- og fritidslivet og idrætsfaciliteter gå videre til Københavns Borgerrepræsentation, som i sidste ende træffer den endelige beslutning om visionerne for parken. 

Fra rå jordopfyld til københavner-park

Naturpark Nordhavn skal ligge på et nyt område af København i Ydre Nordhavn, der er skabt via overskudsjord fra byggeprojekter i og omkring København. Der er tale om såkaldt råjord, som efterfølgende skal have udlagt et muldlag, når der skal etableres planter og træer. Den første jord blev kørt til i 2012, og området er stadig et arbejdsområde, hvor der lagres jord fra byggeprojekter. Hvis man går, cykler eller kører en tur ud til spidsen af Ydre Nordhavn, vil man kunne se de store jordmængder, som fremover omdannes til den nye park. Det samlede område, hvor der køres jord til, er cirka 100 hektar, hvoraf 28 hektar bliver til Naturpark Nordhavn. Parkens placering og størrelse er vedtaget ved lov i Folketinget i 2018.

Vil du vide mere om Naturpark Nordhavn?

Vis alle

Hvem står bag udviklingen af parken? 

Arealet, hvor Naturpark Nordhavn udvikles, ejes i dag af By & Havn, der i samarbejde med Københavns Kommune vil indgå en aftale om udvikling og det fremtidige ejerskab af parken.

Hvornår er parken klar til åbning? 

Etableringen af parken forventes at starte i 2025, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår parken er klar til endelig åbning. Vi forventer, at der bliver udskrevet en arkitektkonkurrence for parken efter 2023. Konkurrencen bliver blandt andet udskrevet på baggrund af de idéer og ønsker, som københavnerne har til parken. Den endelige åbning af parken, afhænger altså blandt andet af, hvor hurtigt det går med den videre udvikling af parken, herunder også den endelige aftale om drift af parken mellem By & Havn og Københavns Kommune.

Hvor kan jeg komme med idéer og ønsker til parken? 

I løbet af efteråret 2021 inviteres alle interesserede til borgerdialog. Hold derfor øje med Københavns Kommunes sociale medier, plakater i byrummene m.v., hvor vi vil invitere til dialog og arrangementer om Naturpark Nordhavn.

Det handler om at give alle københavnere og interesseorganisationer mulighed for at bidrage med ønsker og input til parkens indhold. Information om tilmelding og arrangementer vil løbende blive offentliggjort.

Hvad grænser parken op til? 

Mod øst er der udsigt til Øresund. Mod syd vil parken indgå i en landskabelig sammenhæng med naturområdet Nordhavnstippen, der allerede er åben for offentligheden, og som blandt andet rummer to søer og andre naturkvaliteter. Mod vest og nord vil parken grænse op til Københavns fremtidige containerterminal med tilhørende erhvervsbygninger og de nuværende krydstogtterminaler, der er i brug i Ydre Nordhavn.

Grænsen til containerterminal og krydstogtterminaler bliver afskærmet med en jordvold med beplantning. Etablering af den nye containerterminal ventes at ske omkring 2023. Det øvrige Ydre Nordhavn syd for parken skal udvikles til en blandet by med boliger, erhverv og kultur over de næste 30 til 50 år. Blandt andet Tunnelfabrikken, der ventes at åbne allerede i 2024, med ungdomsboliger, erhverv og kulturfaciliteter 

Hvilke faciliteter kommer parken til at rumme?  

Det er det, københavnerne får mulighed for at bidrage til i forbindelse med den kommende dialogproces. Her bliver der mulighed for at fremsætte ønsker om alt fra petanque- eller fodboldbaner til legepladser, rum til kulturelle aktiviteter, søer og udsigtsposter. Bidrag bliver videregivet til Københavns Borgerrepræsentation, som i sidste ende træffer endelig beslutning om visionerne for parkens indhold. 

Hvem har besluttet parkens placering og størrelse? 

Parkens placering og størrelse er vedtaget af Folketinget i november 2018. Herudover har Københavns Kommune besluttet, at området skal indeholde rekreative formål, som fx en park, idrætsfaciliteter m.v. Det skal bidrage til visionen om, at alle københavnere skal have let adgang til grønne områder. I de nye byudviklingsområder som Nordhavn, er ambitionen, at der maksimalt er 500 m fra en bolig til et større grønt område. 

Kan man allerede nu gå på det rå jordareal? 

Nej, arealet er fortsat et arbejdsområde i Ydre Nordhavn, hvor der køres jord til fra byggeprojekter i og omkring København, og hvor man af sikkerhedsmæssige hensyn ikke må færdes frit. By & Havn, der ejer området, vil dog arbejde for at imødekomme adgang til området eller dele af området, så snart det vurderes sikkert. 

Kommer man til at kunne bade ved parken? 

Vandet og havet er en vigtig del af københavnernes nye park og vil derfor også være en del af udviklingen af parken. Men vandkvalitet, strømforhold m.v. skal undersøges nøjere, før vi ved, om det bliver muligt at bade ud for parken. 

Hvad koster det at udvikle parken? 

By & Havn har afsat 1,2 mio. kr. og Københavns Kommune har afsat 2,5 mio. kr. til planlægning af parken, herunder københavnerdialogen i 2021 og den efterfølgende arkitektkonkurrence. Københavns Kommunes andel af udgifterne til anlæg og drift af parken skal findes i kommende budgetforhandlinger, og udviklingen af parken er endnu ikke langt nok til, at dette beløb kendes. 

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V