Københavns Kommunes miljøpolitik

Miljøpolitikken er med til at sætte rammen for Københavns Kommune som virksomhed.

Vi vil sammen med borgere og erhvervsliv sikre, at byen afleveres til kommende generationer i en bedre miljøtilstand, end da vi selv overtog den. Vi vil målrettet og vedholdende demonstrere over for os selv og vores omverden, at lokale og globale miljømæssige udfordringer kan imødegås.

København vil som by, hovedstad og centrum i Øresundsregionen være inspirator og drivkraft i omstillingen til bæredygtighed. Vi vil sætte fokus på at øge bevidstheden om natur og miljø og derved påvirke holdninger og adfærd.  

Miljøforbedringer giver byen og københavnerne værdi

Ren luft, mindre støj og rent drikkevand er afgørende for menneskers sundhed og livskvalitet. At forene storbyens liv med bedre og mere attraktive parker og legepladser, effektive og miljøvenlige transportmuligheder samt badning og fiskeri i havnen fremmer menneskers udfoldelsesmuligheder og trivsel. Ved at gå foran fremmer vi samtidig udviklingen af miljøteknologi og attraktive arbejdspladser.

Vi insisterer på en miljømæssig bæredygtig udvikling

Som offentlig virksomhed, myndighed og samarbejdspartner vil vi forebygge miljøforringelser og reducere miljøbelastningen lokalt og globalt samt mindske ressourceforbruget. Vi vil sikre, at kommunen fortsat har et beredskab, som kan håndtere akut opståede miljøproblemer, og arbejde inden for miljølovgivningens rammer samt påvirke lovgivningen med henblik på et bedre miljø.

Det vil kommunen gøre ved at:

  • Skabe løbende miljøforbedringer i et forpligtende samarbejde med andre kommuner.
  • Kortlægge miljøbelastningen og miljøtilstanden og opstille mål i dialog med københavnerne.
  • Indarbejde miljøhensyn i alle sektorer, planer og beslutninger, og sikre at ord omsættes til handling.
  • Indføre miljøcertificering i kommunens egne forvaltninger, institutioner og virksomheder.
  • Prioritere og evaluere miljøindsatsen, så københavnerne sikres de størst mulige miljøforbedringer.
  • Indhente viden og opbygge miljøkompetence hos medarbejderne i kommunen.
  • Informere om miljøforhold, demonstrere handlemuligheder og skabe gunstige betingelser for borgere og erhverv til at integrere miljø i daglige handlinger, så borgere og erhverv tager medansvar for byens udvikling.
  • Styrke børn og unges viden og handlemuligheder i forhold til bæredygtig udvikling og inspirere dem til at inddrage miljøet i deres hverdag.
  • Samarbejde med miljøbevidste leverandører og efterspørge miljørigtige varer og tjenesteydelser. Miljøkrav skal indgå som en del af kommunens kontrakter med leverandører.
  • Samarbejde med byer i Europa og internationalt for at støtte en bæredygtig udvikling, for at udveksle miljøkompetencer og -teknologier samt understøtte København som Europas Miljøhovedstad.

Vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation 13. november 2003.

Kontakt

Teknologi, Udvikling og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S