Ældrerådet

Ældrerådet i København er ældre borgeres direkte talerør til byens politikere.

Borgerrepræsentationen skal høre Ældrerådet i alle spørgsmål, som har med ældre at gøre, og rådet kan således rådgive kommunalpolitikerne. Det kan blandt andet være om nye former for ældreboliger, plejehjem, kommunens handleplaner for demens og diabetes, Borgerservice, digitalisering, tilgængelighed, kollektiv trafik og kultur.

Målet er at øge medindflydelsen for Københavns cirka 90.000 ældre borgere gennem dialog og samarbejde.

Om Ældrerådet

Ældrerådet er et forum med indflydelse, hvor ældre har mulighed for at drøfte og forme indholdet til kommunens politikker for ældre.

Rådet består af 25 folkevalgte repræsentanter, som vælges for fire år ad gangen. Alle, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Valget gennemføres ved brevafstemning og med mulighed for at stemme digitalt. Der er valg til Ældrerådet i 2024.

Københavns Kommune står for udgifterne til Ældrerådet og stiller lokale og sekretariat til rådighed.

Ældrerådets hjemmeside

På Ældrerådets hjemmeside kan du blandt andet finde høringssvar, dagsordener, nyheder, kontaktoplysninger og Ældrerådets vedtægter.

Kontakt

Ældrerådssekretariatet

Borups Allé 41

2200 København N