Søg

Kommunikationsmedarbejdere

Se antal kommunikationsmedarbejdere i Københavns kommune.

Her kan du finde en oversigt over, hvor mange kommunikationsmedarbejderer, der arbejder i Københavns Kommune pr. 1. marts 2021. Tallene bliver opdateret én gang årligt. 

Antal kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen

Tværgående bruger- og projektkommunikation til alle forvaltninger om fx it-systemer og personaleforhold, kommunikationsopgaver i de fire tværgående KK koncernenheder (Koncern IT, Koncernservice, Københavns Ejendomme og Indkøb og Byggeri København) samt intern kommunikation i Økonomiforvaltningen:

5,0

Web og intra:

2,0 (inkl. 1 projektansat ÅV til migrering af web og intra)

Ekstern kommunikation fx borgermøder, kampagner, kommunikation om budgetter, kommuneplaner, større byudviklings-  og anlægsprojekter, sikker by m.m. samt COVID-19 kommunikation på tværs af København:

5,5 (inkl. 1 projektansat ÅV til at supplere COVID-19 kommunikationen)

Pressearbejde fx pressemeddelelser, håndtering af presse- og SoMehenvendelser, kontakt til journalister, kommunikation af BR-beslutninger, presseklip, medieovervågning m.m.

4,5

I alt 17,0*

*Derudover 1 medarbejder i flexjob, 1 studentermedhjælper og 1 praktikant. Der er desuden 6,04 årsværk i kommunens lokaludvalg, der alene arbejde med kommunikationsopgaver. Disse ÅV indgår ikke i opgørelsen for at sikre et sammenligningsgrundlag til tidligere opgørelser.

(Tallene er fra marts 2021)

Teknik- og Miljøforvaltningen

Intern kommunikation og projektkommunikation fx intranet, udarbejdelse af interne nyheder, forandringskommunikation og kommunikationsrådgivning til ledere for at styrke engagement, viden/forretningsforståelse og resultater i forvaltningen:
2

Web og sociale medier fx drift og udvikling af kk.dk for at sikre nem information og kontakt for borgere og virksomheder samt understøtte digital selvbetjening. Kommunikation via sociale kanaler for at understøtte god service og dialog med/involvering af københavnerne:
4,65 – herudover 1 student 

Ekstern kommunikation fx information om anlægsprojekter, høringer og involvering (herunder borgermøder), adfærdskampagner (fx affald), information om nye tiltag (fx digital parkering), for at sikre god grundlæggende information, skabe forståelse for forandringer i byen og involvere københavnerne undervejs: 
7,92  

Pressearbejde fx pressemeddelelser om TMU-beslutninger og forvaltningens arbejde, kontakt til journalister, beredskaber og medieovervågning/-analyser for at sikre høj grad af gennemsigtighed i og forståelse for TMFs arbejde:

I alt: 19,57

(Tallene er fra maj 2021)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (10.000 medarbejdere)

Kommunikationspartnere: 6,0

Web drift: 1,5 (heraf en medarbejder i fleksjob)

Web udvikling: 3,0 (heraf to projektansatte til ny webplatform til april 2022)

Pressearbejde: 2,0

Særlig kommunikation om arbejdsmiljø på tværs af hele kommunen: 1,0

I alt kommunikation, web og presse: 13,5

(Tallene er fra januar 2022)

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen har fra maj 2020 samlet decentrale og centrale kommunikationsmedarbejdere i et nyt fælles kommunikationsteam.

Intern og ekstern kommunikation
7,2 

Migrering af web og intranet (projekt 2021)
1,0 (projektansættelse med udløb 31/12/21)

Pressearbejde
2,0

I alt: 10,2 årsværk

(Tallene er fra 2021)

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Pressearbejde og taler: 4,0

Intern og ekstern kommunikation, fx kampagner, rådgivning af medarbejdere i hele KFF, drift af Brugbyen.nu samt infoskærme i hele København, intraredaktion,

Coronakommunikation, kommunikationsprojekter på tværs i KFF, m.m.: 6,0

KK sociale medier, fx redaktionelt arbejde, kommunikationskoordination, m.m.: 1,35

Web/intra, herunder drift og udvikling af kk.dk, m.m.: 1,5

I alt: 12,85 ÅV.

Derudover 3 projektansatte årsværk til webmigrering 2021, samt 11,25 årsværk, der sørger for den lokale borgerrettede kommunikation vedr. kulturhuse, biblioteker, museer og idrætsanlæg, herunder alle deres kultur- og fritidstilbud. 

(Tallene er fra maj 2021)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Pressearbejde. Taler til borgmesteren, pressemeddelelser, henvendelser fra pressen
3,0

Intern kommunikation. Herunder ledelseskommunikation, forandringskommunikation og intranet

2,0

Ekstern kommunikation. Herunder redigering af breve til borgerne, borgerrettede pjecer, kk.dk, sociale medier, kampagner, kommunikationsbistand til forvaltningen ifm. indsatser

3,8 + en student 

I alt 8,8

 

(Tallene er fra  februar 2021)

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kommunikationsrådgivning, herunder kommunikationsbistand til forvaltningen ifbm. projekter, programmer, kampagner og øvrige omlægninger.
3,8

Pressearbejde, pressemeddelelser, service af journalisthenvendelser, kommunikation af BUU og BR-beslutninger, presseklip, medieovervågning
2,0

Web – koordinering, oprettelse og vedligeholdelse af forvaltningens webplatforme, herunder intranet.
3,4

I alt: 9,2 årsværk

- Heraf 2 midlertidige projektansættelser og 1 studenterstilling på deltid
- Derudover 2 midlertidige ansættelser i foråret 2021 til intern og ekstern kommunikation under corona-pandemien. Disse årsværk indgår ikke i opgørelsen for at sikre et sammenligningsgrundlag til tidligere opgørelser.

 

(Tallene er fra februar 2021)

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V