Arkivnyhed - Kan være forældet

Udfordrede daginstitutioner får hurtigere og bedre støtte

Børne- og Ungdomsudvalget i København har vedtaget at styrke opfølgningen på de pædagogiske tilsyn og større åbenhed om tilsynsrapporter.

TV2s dokumentar “Daginstitutioner bag facaden” viste for nylig klip med uacceptable situationer i to af Københavns Kommunes daginstitutioner, hvor børnene ikke fik den nødvendige omsorg. Disse forhold er der handlet på, og de har også haft personalemæssige konsekvenser.

Det nuværende pædagogiske tilsyn fungerer godt, hvad angår vurderingen af institutionens faglighed og den pædagogiske praksis. Og tilsynsrapporterne viser, at der er høj pædagogisk kvalitet hos langt de fleste københavnske daginstitutioner. Men der er behov for at styrke opfølgningen på institutioner med alvorlige kvalitetsudfordringer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget og indebærer konkrete deadlines for opfølgende indsatser og en øget systematik i proceduren. Eksempelvis med indførelse af strakspåbud, øget brug af faglige handleplaner, samt øget åbenhed og dialog med forældrene. Disse skærpede greb skal være med til at indfri forslagets målsætning om, at ingen daginstitutioner må have røde anmærkninger flere år i træk.
Der indføres med forslaget et mere risikobaseret pædagogisk tilsyn, hvor de institutioner, som udelukkende har grønne anmærkninger i tilsynsrapporten, hvert andet år kun får et ”light tilsyn”. Det vil frigive tid hos de pædagogiske konsulenter til at fokusere mest muligt på de udfordrede institutioner. 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:    
”Vi kan være stolte af vores pædagoger, som hver dag knokler for at give børnene et tilbud af høj pædagogisk kvalitet. Og vores tilsyn er gode til at spotte, hvor der er udfordringer. Men vi kan og skal blive bedre til at følge hurtigt op på det, der ses i tilsynet. Derfor har vi nu besluttet at sætte hurtigere og mere effektivt ind i de institutioner, som har problemer. Og det skal ske med fuld åbenhed om udfordringerne, og hvad vi gør ved dem, så forældrene er med i processen.” 

Knud Holt, Enhedslisten, siger: 
“Forældre skal trygt kunne aflevere deres børn i Københavns institutioner, det pædagogiske arbejde skal være af høj kvalitet, og der skal være fuld åbenhed omkring forholdene. Derfor har det været afgørende for Enhedslisten at få styrket forældreinddragelsen omkring de pædagogiske tilsyn og sikre, at der fremover bliver handlet både hurtigt og effektivt, hvis der viser sig problemer i en af vores daginstitutioner.”

Niko Grünfeld, Alternativet: 
“Det er afgørende for Alternativet, at vi ikke overlader børns trivsel, omsorg og nærvær til tilfældighederne og konstante besparelser på området. Jeg ser frem til, at man fremadrettet nu vil styrke den pædagogiske kvalitet gennem mere åbenhed, inddragelse af forældre og hurtigere opfølgning hos de udfordrede institutioner.”

Jens Kristian Lütken,Venstre, siger:
“Det er helt afgørende, at man som forældre har fuldt i indblik i kvaliteten af den daginstition, hvor ens børn bliver afleveret hver morgen. Det er et vigtigt skridt, at der nu bliver fuld åbenhed om dette på en let og tilgængelig måde.”

Klaus Mygind, SF, siger: 
“I SF har vi fokus på, at alle børn i København uanset bopæl skal gå i en daginstitution eller folkeskole med en ordentlig kvalitet. Vi har været store fortalere for, at vi indførte handleplansskoler og handleplaninstitutioner, som skal have kvalificeret hjælp til forbedring. Med de beslutninger, som vi har taget nu skal vi sikre hurtig og effektiv indsats, når kvaliteten ikke er i orden. Det skylder vi børn, forældre og medarbejdere."

Tommy Petersen, Radikale Venstre, siger: 
“Byens børn og deres forældre skal kunne stole på, at vi tager kvaliteten i daginstitutionerne alvorligt, og at vi reagerer med det samme, der er noget, der ikke er i orden. Derfor er det også helt på sin plads, at åbenheden omkring situationen i den enkelte daginstitution øges yderligere, så alle kan følge ordentligt med i, hvad der foregår.”

Jakob Næsager, Konservative, siger:
”Børnenes trivsel og udvikling bør være den altoverskyggende første prioriteret i de københavnske daginstitutioner. For os konservative er det derfor vigtigt, at der bliver fulgt op på alle anmærkninger, og at det sker hurtigt. For os er det vigtigt med korte reaktionsfrister og hurtig handling. Af hensyn til børn, forældre og medarbejdere er det nødvendigt, at informationen om, hvad der er galt, og hvordan der reageres på anmærkningerne sker hurtigt og åbent. Alle anmærkninger, handleplaner og opfølgninger skal være tilgængelige på alle institutionernes hjemmeside straks. Som forælder til et barn i en af de berørte institutioner må jeg konstatere, at informationerne har været alt for få og alt for sene.”

Ny rapport viser forskelle i kvaliteten

Samtidig med forslaget til skærpet opfølgning på de pædagogiske tilsyn offentliggør Børne- og Ungdomsforvaltningen også en samlet kvalitetsrapport for byens dagtilbud, som beskriver udvikling og kvalitet i det pædagogiske arbejde på en række områder. 
Kvalitetsrapporten viser, at der er fremgang i den pædagogiske kvalitet hos mange af de institutioner, der har de fleste og mest udsatte børn. Med den viser også, at der er forskelle i kvaliteten på tværs af institutionerne, og internt i institutionerne mellem de enkelte enheder eller stuer. Derfor er København endnu ikke i mål med ambitionen om at skabe dagtilbud af høj kvalitet for alle byens børn.

Fakta

Styrket opfølgning på det pædagogiske tilsyn
• Muligheden for at udstede straks-påbud, når tilsynet konstaterer forhold, som skal rettes op nu og her. 
• Straks-påbud gives senest dagen efter, at det er konstateret. Det er forvaltningens ansvar at følge op på, om den ønskede forandring finder sted som aftalt.
• Klar målsætning om, at ingen daginstitutioner må have røde anmærkninger flere år i træk.
• Alle institutioner med to eller flere røde anmærkninger skal automatisk på faglig handleplan.
• Forslagene til skærpet opfølgning vil kræve mere tid for de pædagogiske konsulenter til opgaven. Der vil derfor blive frigivet ressourcer ved at indføre et mere risikobaseret tilsynssystem.
• Der indføres et ”light tilsyn” hvert andet år på institutioner, som kun har grønne anmærkninger i tilsynsrapporterne. 
• Fuld åbenhed og styrket dialog om resultatet af det pædagogiske tilsyn. 
• Forældrerådet/bestyrelsen skal fremover deltage i tilsynsdialogmødet og have mulighed for at kommentere på tilsynsrapporten, inden den færdiggøres.
• Institutionerne skal offentliggøre tilsynsrapporten på deres hjemmeside sammen med evt. faglig handleplan samt et referat af forældrerådets/bestyrelsens drøftelse af tilsynsrapporten. 
• Den endelige tilsynsrapport samt evt. faglig handlingsplan skal drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde for alle institutionens forældre. 

Tiltag som allerede er iværksat
• Faglige handleplaner blev indført som noget nyt for daginstitutioner i København i januar 2019 med inspiration fra skoleområdet. 
• Der er sammen med de faglige handleplaner afsat 13 mio. kr. om året til ansættelse af 30 såkaldte kompetencepædagoger i forvaltningen, som kan bistå institutioner med udfordringer i den pædagogiske kvalitet. 
• Forudsætningen for at komme på faglig handlingsplan er, at forvaltningen vurderer, at ledelsen er i stand til at vende udviklingen, ellers overgår institutionen til skærpet tilsyn.
• Hvis en institution på skærpet tilsyn ikke formår at vende udviklingen, kan institutionen lukkes eller omorganiseres, enten med ny ledelse og/eller ny medarbejdergruppe. 
• KIDS-metoden (systematiske og kriteriebaserede observationer) skal udbredes til alle institutioner. 
• Dagtilbud som i forbindelse med Tidlig Indsats-programmet har brugt KIDS-metoden har skærpet deres blik for egen praksis ved at arbejde systematisk med udviklingen af den pædagogiske kvalitet

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon