Arkivnyhed - Kan være forældet

Styrket forældresamarbejde og støtte til sårbare børn

Børne- og Ungdomsudvalget i København forstærker forældreinvolveringen i byens daginstitutioner og folkeskoler.

Alle forældre skal lyttes til og tages alvorligt, hvis de udtrykker bekymring over kvaliteten i deres barns daginstitution eller skole. For at sikre det, har Børne- og Ungdomsudvalget i København vedtaget at oprette en ny, central enhed, der skal behandle klager på dagtilbuds-og skoleområdet.

Udvalget har også besluttet, at der fra centralt hold skal tilbydes konfliktmægling lokalt, når noget går i hårdknude mellem forældre og en institution eller skole.

Tiltagene indgår i en ny pakke, som Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget i dag, og som udvalget har bedt Børne- og Ungdomsforvaltningen gå videre med.

Den nye pakke er et supplement til den forstærkede indsats, der i de seneste år har været for at forbedre kvaliteten i byens dagtilbud. Der blev med budget 2021 afsat penge til at ansætte flere medarbejdere, uddanne flere pædagoger og skabe en ny pædagogisk ledelsesuddannelse. Samtidig har Københavns Kommune landets nok mest ambitiøse pædagogiske tilsyn.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

"På børnene, forældrene og vores dygtige pædagogiske medarbejderes vegne er jeg glad for de tiltag, vi har vedtaget. De vil styrke det vigtige forældresamarbejde og være med til at opkvalificere støtten til børn med særlige udfordringer. Dermed rykker vi et skridt nærmere vores ambition om at sikre højkvalitet-dagtilbud til alle byens børn."  

Følger anbefalinger i undersøgelse

De nye tiltag kommer, efter en uvildig undersøgelse har belyst forhold i fire daginstitutioner i Valby (Nabohuset, Isbjørnen, Arken og Børnekompasset). Institutionerne havde i en periode udfordringer med bl.a. høj personaleomsætning, højt sygefravær og hyppige lederskift. Intern Revision og Borgerrådgiveren i Københavns Kommune har lavet undersøgelsen, som blev bestilt af Børne- og Ungdomsudvalget i februar i år. Årsagen var, at udvalget havde fået klager fra forældre om forholdene i primært Nabohuset.

Udover at se på forholdene, der var i de fire Valby-institutioner, kommer Intern Revision og Borgerrådgiveren med anbefalinger, som fremadrettet kan styrke kvaliteten i alle byens daginstitutioner. Disse anbefalinger har Børne- og Ungdomsudvalget nu omsat til konkrete tiltag.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

"Forløbet med de fire institutioner har været ressourcekrævende og konfliktfyldt. Der har været en gruppe forældre, som oplevede, at kommunen ikke lyttede til deres kritik. Samtidig har medarbejderne i institutionerne været udsat for et stort pres. Trods de dygtige ansatte var der forhold i institutionerne, som ikke var i orden. Dem reagerede forvaltningen på, men det har været en kompleks opgave at vende udviklingen. Det var ikke bare en maskine, der skulle fixes. Det handler om mennesker. Nu er der lagt gode spor til en rejse, der er baseret på samarbejde og tillid."

Nye indsatser

Central klageenhed
Der oprettes en central klageenhed for skriftlige klager på dagtilbuds- og skoleområdet. Det skal sikre en ensartet registrering og et samlet overblik over indkomne klager og klagesagsbehandlingen. 
 

Konfliktmægling
Der etableres en central konfliktmægler-enhed, der kan rykke ud lokalt, når noget går i hårknude mellem forældre og en institution eller skole, og det ikke kan løses med inddragelse af forældreråd eller forældrebestyrelse.
 

Ny praksis ved lederansættelser
Fremover skal forældrerådet/-bestyrelsen inddrages ved omplacering eller konstituering af pædagogiske ledere og klyngeledere. Hermed går man et skridt videre end kommunens eget regelsæt for forældreinddragelse i stillingsopslag og ansættelser.  
 

Uvildighed i det pædagogiske tilsyn
Fremover skal det ikke være den samme pædagogiske konsulent, der både gennemfører tilsynet og støtter opfølgningsarbejdet i institutionen.
 

Inddragelse af forældreråd/-bestyrelser
De to organer får mere formel og systematisk information og inddrages i drøftelserne om institutionens situation og konsekvenserne, når en institution kommer på faglig handlingsplan, eller der er ustabilitet i institutionens drift.
 

Støtte til børn med særlige behov
Der sikres bedre skriftlig og mundtlig kommunikation til forældrene om støttemulighederne til deres børn. Samtidig er Børne- og Ungdomsforvaltningen blevet bedt om at udarbejde en plan for, hvordan det kan sikres, at personalet i institutioner med børn på basisplads bliver sikret skemalagt tid til arbejdet med handleplanerne.
 

Bedre rammer for ledernes arbejde
Børne- og Ungdomsforvaltningen skal hurtigst muligt udarbejde et forslag til en analyse, der skal skabe et beslutningsgrundlag for bedre rammer for ledelsesgerningen i daginstitutionerne. Analysen skal bl.a. indeholde en vurdering af klyngernes organisering og størrelse samt omkostninger ved eventuelle justeringer.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon