Arkivnyhed - Kan være forældet

Overborgmesteren vil stille skrappere krav til leverandører af tolkeydelser

Tolkevirksomheder, der løser opgaver for Københavns Kommune, skal fremover betale deres medarbejdere en fast timesats og løn under transport. Det skal være et krav i kommende udbud, lyder det fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Underbetaling, lang transporttid for egen regning og generelt usikre løn- og arbejdsvilkår. Det er nogle af de forhold, som Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping løbende ser hos tolkevirksomheder, der løser opgaver på kommunens plejehjem, jobcentre og institutioner. Blandt andet derfor har kommunen på fire år måtte opsige aftaler med fire forskellige tolkeleverandører.

For at sikre tolkene bedre vilkår vil overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) stramme kravene til virksomhederne i kommende udbud på tolkeområdet:

”Alle medarbejdere, som løser opgaver for Københavns Kommune skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det kan der ikke være to meninger om. Derfor er der brug for, at vi får ryddet op tolkeområdet, hvor vi ser alt for mange dårlige eksempler på virksomheder, der bl.a. underbetaler deres medarbejdere. Jeg foreslår, at vi i kommunens kommende udbud stiller krav om, at virksomhederne fremover betaler deres medarbejdere en fast timesats og løn under transport,”
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester

Vilkårene i tolkebranchen er ikke alene et problem for de berørte tolke, men også for Københavns Kommune og de borgere, der har brug for tolkebistand. Da tolkene ofte ikke aflønnes for deres transporttid, oplever kommunen aflysninger med kort frist, hvis tolkene bliver tilbudt andre opgaver med kortere transporttid. Herudover er kvaliteten af tolkebistanden også ofte meget svingende, da virksomhederne sender tolke, der fx ikke har taget relevante kurser i fagtolkning.

Det vil overborgmesteren også have lavet om på:

”Når man som borger har brug for en tolk, er man ofte i en sårbar situation. Man kan have behov for at forstå nogle vigtige forhold om sin økonomi eller behandling af sygdom hos et familiemedlem. Det skal man være tryg i. Derfor går det simpelthen ikke, at virksomhederne stiller med tolke, der ikke har styr på fagligheden. Det skal være et krav, at tolke, der løser opgaver for Københavns Kommune, har de nødvendige faglighed på plads,”
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester

Overborgmesteren foreslår:

 • at Københavns Kommune undtagelsesvist anvender en tilrettet arbejdsklausul specifikt for tolkeudbud, der stiller krav om en mindstebetalingssats, for at håndtere de særlige udfordringer der eksisterer med bl.a. underbetaling på området.
 • at Københavns Kommune stiller krav til leverandører om, at deres tolke i et vist omfang er certificerede samt, at de har gennemført og bestået anerkendte kurser i tolkeetik og fagtolkning på relevante områder f.eks. det sociale område og beskæftigelsesområdet.
 • at Københavns Kommune stiller krav til leverandører om, at tolkene skal aflønnes for transporttid i forbindelse med fremmødetolkning. 

Sagen er behandlet i Økonomiudvalget d. 13. december, og behandles endeligt i Borgerrepræsentationen d. 2. februar 2023. Københavns Kommune forventer på den baggrund at kunne sende tolkeopgaven med de nye krav i udbud i første halvår 2023

Fakta

 • Københavns Kommune køber i dag fremmedsprogstolkning for ca. 10 mio. kr. om året. Det inkluderer både fremmødetolkning, videotolkning og oversættelse af tekster

   
 • Kommunens arbejdsklausul fastsætter i dag ikke krav til fx tolkenes lønniveau, men forpligter leverandøren til at følge niveauet i en referenceoverenskomst. På tolkeområdet findes der ikke en referenceoverenskomst, hvorfor kommunens arbejdsklausul i praksis ikke medfører nogen forpligtelse for leverandøren til at sikre løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne på et bestemt niveau.

   
 • Der findes i dag ikke en samlet kvalitetssikring af tolkes arbejde i form af en national tolkeuddannelse. Det er dog muligt bl.a. gennem professionshøjskoler at blive certificeret og kompetenceudviklet til tolkning bl.a. på beskæftigelses- og socialområdet.

   
 • Staten har i et udbud af tolkeydelser anvendt en tilsvarende model med krav om en mindstebetalingssats og løn for transporttid.