Arkivnyhed - Kan være forældet

Nye indsatser skal styrke kvaliteten i udfordrede daginstitutioner

En række tiltag er på vej for at skabe flere højkvalitets-dagtilbud i København.

Med budgetaftalen om bedre normeringer i de københavnske daginstitutioner blev der sat turbo på arbejdet med at sikre alle byens børn et dagtilbud af høj kvalitet. Der er med budget 2021 afsat penge til at ansætte flere medarbejdere, uddanne flere pædagoger og skabe en ny pædagogisk ledelsesuddannelse.

Samtidig har Københavns Kommune landets nok mest ambitiøse pædagogiske tilsyn, og det er Børne- og Ungdomsforvaltningens klare vurdering, at tilsynet overordnet fungerer godt.

Men der er plads til forbedringer. For der kan stadig opstå situationer, hvor en daginstitution i for lang tid har udfordringer med kvaliteten. Og når det pædagogiske genopretningsarbejde går i gang i institutionen, kan det føre til utryghed og utilfredshed blandt forældrene.

Børne- og Ungdomsforvaltningen opretter ved årsskiftet en ny, central enhed, som skal være med til at sikre tidlig støtte til institutioner og skoler, hvor der er tegn på udfordringer. Enheden bliver en del af et nyt Center for politik og HR. Indsatsen er en af flere, der er sat i gang for at understøtte den positive udvikling i byens daginstitutioner.

Intern undersøgelse

Indsatserne er i tråd med de anbefalinger, som listes op i to rapporter fra Intern Revision og Borgerrådgiveren. Rapporterne omhandler fire daginstitutioner i Valby (Nabohuset, Isbjørnen, Arken og Børnekompasset) og udgør den undersøgelse, som i februar i år blev bestilt af Børne- og Ungdomsudvalget. Årsagen var, at udvalget havde fået flere klager fra forældre om forholdene i primært Nabohuset.

Rapporterne har Børne- og Ungdomsforvaltningen overdraget til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. De beskriver forhold, der har været i de konkrete institutioner, men kommer også med anbefalinger, der fremadrettet kan styrke kvaliteten i alle byens institutioner.

Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, siger:

”Rapporterne nævner flere udviklingsmuligheder, som kan støtte os i at sikre højkvalitets-dagtilbud til alle børn. Der er en stor del af anbefalingerne, vi allerede arbejder med i forskellige spor. Andre vil blive en del af vores arbejde den kommende tid.”

Bl.a. arbejder forvaltningen sammen med Københavns Forældreorganisation på at sikre en bedre inddragelse af lokale forældrebestyrelser og forældreråd i implementeringen af institutionernes tilsynsrapporter.

Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, siger:

”Når en uhensigtsmæssig udvikling skal vendes i en institution, kan løsningen være at sætte gang i en proces, som af nogle forældre måske opleves som utryg. Forældrenes oplevelse af kvalitet i deres barns dagtilbud kan være en andet end den reelle pædagogiske kvalitet i tilbuddet. Så der ligger en opgave i at få alle forældre med på rejsen, og der har forældrebestyrelser og forældreråd en vigtig rolle.”

Positiv udvikling

I rapporterne er fokus især på Nabohuset, som over en længere periode havde udfordringer med bl.a. høj personaleomsætning, højt sygefravær og hyppige lederskift. Der var desuden i en kort periode uklarhed om procedurer om børn med særlige behov.

Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, siger:

”Det var udfordringer, som Børne- og Ungdomsforvaltningen kendte til og handlede på, hvilket i en periode gav uro i institutionen, hvor hverdagen i forvejen havde været præget af ustabilitet i form af stor medarbejder- og lederudskiftning. Alt i alt var det ikke nogen nem situation for hverken de ansatte, forældre, børn eller forvaltning.”

I dag er situationen i Nabohuset en anden end i tidsrummet, der er blevet undersøgt af Intern Revision og Borgerrådgiveren. Institutionen er nu i en god udvikling. Det bekræfter både den seneste pædagogiske tilsynsrapport for institutionen samt de kvalitative nedslag, forvaltningen har foretaget i institutionen. Også Intern Revision og Borgerrådgiveren konstaterer i deres rapporter den positive udvikling.

Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, siger:

”På både børnene, forældrene samt medarbejdere og ledernes vegne er jeg glad for, at det går den rigtige vej i Nabohuset. Og det er mit håb, at vi med vores forstærkede indsats kan forhindre, at andre daginstitutioner vil havne i en situation, hvor de oplever et pres, som det Nabohuset har oplevet.”

Ikke inhabilitet

Intern Revision har i arbejdet med sin rapport undersøgt, om der har været habilitetsproblemer i ledelsesrelationerne omkring klyngen, som de fire institutioner er en del af. Men Intern Revision har ikke konstateret forhold, der har skabt belæg for at anfægte forvaltningens vurdering af, at der ikke har været inhabilitet i ledelsesforholdene.

 

Fakta om rapporterne

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde onsdag 19. februar 2020 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en intern undersøgelse af fire institutioner i Klynge VVKC under Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Nu er undersøgelsen klar i form af to rapporter fra Intern Revision og Borgerådgiveren. Direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen har overdraget rapporterne til Børne- og Ungdomsudvalget med indstillingen:

At udvalget tager rapporterne til efterretning 

At udvalget tager en status på udviklingen i Nabohuset siden februar 2020 til efterretning

At udvalget på baggrund af rapporternes anbefalinger tager allerede igangsatte og fremadrettede tiltag til efterretning

At udvalget drøfter evt. supplerende tiltag
 

 

Fakta om det pædagogiske tilsyn

I Københavns Kommune gennemføres det pædagogiske tilsyn med byens daginstitutioner både løbende via de pædagogiske konsulenters samarbejde med dagtilbuddene og i form af ét årligt formelt tilsynsbesøg.

Tilsynet består af en observation af det daglige arbejde med børnene og et dialogmøde med leder og repræsentanter for medarbejdere og forældre. Det munder ud i en tilsynsrapport, som skal ligge på institutionens hjemmeside.

De daginstitutioner, som har to eller flere anmærkninger om ’ny indsats’ i tilsynsrapporten, kommer på en faglig handleplan, hvor de får støtte fra forvaltningen. Der har i Københavns Kommune fra 2018-2019 været en nedgang i antallet af daginstitutioner, som får to eller flere anmærkninger om behov for ’ny indsats’ i deres tilsynsrapport.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede sidste år en række nye tiltag til at styrke opfølgningen på tilsynet. Bl.a. med deadlines for opfølgende indsatser, en øget systematik i proceduren samt en styrket dialog med forældre.

På baggrund af anbefalingerne fra Intern Revision og Borgerrådgiveren vil forvaltningen arbejde videre med en guide om forældreinvolveringen i tilsynsarbejdet, og den bliver en obligatorisk del af tilsynskonceptet.

 

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon