Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status uge 39, 2023

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Denne status er den sidste orientering på månedlig basis, men der vil fremover komme særskilte orienteringer efter behov.

Indkvartering  

Udlændingestyrelsen har pr. 10. september visiteret i alt 3.392 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Ud af de 3.392 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 659 fordrevne ukrainere er udrejst.  

Der er pr. 11. september 1.950 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst.  

Der er pt. en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 2.084 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 354 pladser og hotelkapaciteten på 93 pladser. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo september på ca. 2.531 personer.   

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres løbende via udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet.  
 
Højdevang Sogns Plejehjem på Amager har tidligere fungeret som midlertidig indkvarteringslokation, men blev lukket ned, da der blev konstateret for høje PCB-niveauer i bygningerne. Københavns Ejendomme & Indkøb arbejder på en række tiltag for at mindske PCB-niveauerne. Under forudsætning af, at bygningerne lever op til de sundhedsmæssige krav, vil Højdevangen kunne huse ca. 60 personer. Det er færre end tidligere antaget, hvilket skyldes, at indkvarteringen fremadrettet skal målrettes personer med fysisk og psykisk handicap, der kræver mere plads end andre typer beboere. Tallet kan ændre sig i takt med, at lokationen bliver taget i brug.  

Etableringen af pavillonboliger på Speditørvej (Bådhavnsgadekvarteret) i Sydhavnen er nu i gang med tredje etape ud af fire etaper, og foreløbigt er 135 ukrainere indkvarteret på lokationen. Alle boliger forventes at være taget i brug i midten af oktober 2023.  Der flytter løbende nye beboere ind i takt med, at Udlændingestyrelsen visiterer nye fordrevne.  

Den kommunale anvisning af permanente almene boliger til ukrainske fordrevne er startet op. De ukrainske fordrevne anvises bolig i det omfang, de kan betale huslejen i de boliger, der ikke anvendes i den boligsociale anvisning. Foreløbigt er 22 ukrainske fordrevne flyttet  i permanent bolig.   

Beskæftigelse og integration 

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 10. september) fremgår det, at der i alt var 899 fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse i juli i Københavns Kommune.  

588 af de voksne ukrainske fordrevne er i gang med det lovpligtige integrationsprogram, der bl.a. omfatter beskæftigelsesrettede tilbud så som virksomhedspraktik og danskuddannelse. Dette skal bidrage til, at fordrevne ukrainere opnår at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse senest efter et år.  

Der kommer fortsat ukrainske fordrevne til Danmark. Udlændingestyrelsen har pr. 10. september modtaget 43.364 ansøgninger om opholdstilladelse. Styrelsen har tidligere meddelt, at Københavns Kommune gennemsnitligt kunne forvente omkring 10-15 visiteringer om ugen. Da styrelsen i øjeblikket oplever en øget tilstrømning til Danmark, er dette tal opjusteret, så Københavns Kommune fremadrettet kan forvente omkring 20-30 visiteringer om ugen (antaget at det aktuelle tilstrømningsniveau fortsætter).  

Socialområdet  

Flygtningeenheden i Borgercenter Børn og Unge har ansat en ekstra familiekonsulent og sagsbehandler, som skal understøtte den fremskudte indsats på indkvarteringsstederne for ukrainske flygtninge.  

Borgercenter Børn og Unge har i uge 34-37 anbragt to børn. Der er pt. anbragt fem børn i alt. I perioden har Børn og Unge modtaget 11 uledsagede mindreårige, som er blevet anbragt på Hybelinstitutionen. I alt er der modtaget 44 uledsagede mindreårige siden marts 2022. Der er i perioden ikke modtaget nye mindreårige med ledsager. Siden marts 2022 er der i alt modtaget 20 ledsagede mindreårige. 

Borgercenter Handicap har i perioden uge 34-37 modtaget fire henvendelser. Borgercenter Voksne har i perioden modtaget 52 henvendelser, hvoraf 75 procent af henvendelserne indeholder ansøgninger om enkelt-ydelser.   

Skoler og dagtilbud  

Der er pr. 12. september visiteret i alt 210 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 586 børn i skolealderen (6-15 år) og 102 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen.  

Ifølge data fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i alt 149 børn og unge under 18 år, der var visiteret til Københavns Kommune, udrejst fra Danmark igen (udrejsetallet er et skøn baseret på flere kilder, hvorfor det er behæftet med en vis usikkerhed).  

Der er pr 12. september 2023 indskrevet i alt 114 børn i dagtilbud, hvoraf tre børn er indskrevet i private dagtilbud. 446 ukrainske børn og unge er indskrevet i grundskole pr. 12. september, og 80 unge er indskrevet på en ungdomsskole.  

Alle nye ukrainske børn modtager pr. 1. august fuld afdækning af deres skolebaggrund og sprogkundskaber ved ankomst til Københavns Kommune. Herefter bliver det vurderet om nye ukrainske børn indskrives i ordinær modtageklasse, ukrainsk modtageklasse eller direkte integreres i en almenklasse.   

Der er pt. oprettet 29 ukrainske modtagerklasser i Københavns Kommune, fordelt på følgende skoler:  Bavnehøj Skole, Bellahøj Skole, Gerbrandskolen, Grøndalsvængets Skole, Harrestrup Å Skole, Højdevangskolen, Langelinieskolen, Lundehusskolen, Lergravsparkens Skole, Rådmandsgade Skole, Tove Ditlevsens Skole, Vigerslev Allés Skole, Vesterbro Ny Skole, Sundbyøster Skole og Øster Farimagsgade Skole.   

Der er i øjeblikket 273 børn indskrevet i modtagerklasser, 157 i almenklasser, 10 i specialskole eller specialklasse, og tre børn indskrevet i privatskole i Københavns Kommune. Pr. 12. september er der indskrevet 80 ukrainske unge på Ungdomsskolen i Hindegade.  

Fritidsaktiviteter  

Københavns Kommune har foretaget indrejseregistrering og visitering af 3.349 fordrevne ukrainere med opholdstilladelse pr. 14. juni 2023. Dette inkluderer 20 nye registreringer og visiteringer siden seneste orientering i august.  

Kultur og Fritidsforvaltningen håndterer mellem 5-10 månedlige opkald til Københavns Kommunes telefon hotline om Ukraine. Derudover hjælper Borgerservice ca. 15-30 ukrainere om ugen med udstedelse af MitID/NemID.  

Kultur og Fritidsforvaltningen har siden sidste orientering afholdt 17 safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. 10 fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Amager Strandvej, Sjællandsgade, Hotel Mercur og Dortheagården med fordrevne ukrainere. 

På Dortheagården er der ved et mindre antal fremmøder flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvoraf godt 70 procent er fordrevne fra Ukraine.  

Der er påbegyndt 16 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering.