Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status uge 33, 2023

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering 

Udlændingestyrelsen har pr. 20. august visiteret i alt 3.364 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Ud af de 3.364 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 657 fordrevne ukrainere er udrejst. 

Der er pr. 20. august 1.940 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst. 

Der er pt. en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.979 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 354 pladser og hotelkapaciteten på 93 pladser. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo august på ca. 2.426 personer.  

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres løbende via udbud af indkøb af hotelovernatninger samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet. Det gælder for eksempel etableringen af pavillonboliger i Bådhavnskvarteret og oprettelsen af midlertidige boliger på Højdevangens Sogns Plejehjem på Amager. 

Højdevangens Sogns Plejehjem forventes at være taget i brug ultimo september med en forventet kapacitet på op mod 140 pladser. Højdevangen har handicaptilgængelighed og er derfor planlagt til at skulle indkvartere flygtninge med særlige behov, herunder fysiske og psykiske handicap.  

Etableringen af pavillonboliger på Speditørvej (Bådhavnsgadekvarteret) i Sydhavnen er nu nået sin tredje ud af fire etaper, og foreløbigt er 98 ukrainere indkvarteret på lokationen. De sidste to etaper forventes afsluttet omkring slutningen af september og medio oktober 2023, hvor alle pavillonboliger vil være klar til brug. Når projektet er afsluttet, forventes det at kunne huse i alt 440 fordrevne ukrainere.  

Den kommunale anvisning af permanente almene boliger til ukrainske fordrevne er startet op. De ukrainske fordrevne anvises bolig i det omfang, de kan betale huslejen i de boliger, der ikke anvendes i den boligsociale anvisning. Foreløbigt er 24 ukrainske fordrevne blevet tilbudt permanent bolig.  

Beskæftigelse 

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 8. august) fremgår det, at der var i alt 887 fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse i juni i Københavns Kommune. 

876 af de voksne ukrainske fordrevne er i gang med det lovpligtige integrationsprogram, der bl.a. omfatter beskæftigelsesrettede tilbud så som virksomhedspraktik og danskuddannelse. Dette skal bidrage til, at fordrevne ukrainere opnår at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse senest efter et år. 

Socialområdet 

Socialforvaltningen har modtaget flere uledsagede mindreårige i alderen 17-17½ år, hvilket har resulteret i kortvarige anbringelser. Der arbejdes på at finde den bedste løsning for denne gruppe. 

 

I uge 25-33 har Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge haft kontakt med seks uledsagede, mindreårige ukrainere. Borgercenter Børn og Unge har ikke modtaget nogle nye ledsagede mindreårige i perioden. Siden marts 2022 har Borgercenter Børn og Unge i alt modtaget 33 uledsagede mindreårige og 20 ledsagede mindreårige. Der er anbragt fem børn i alt. 

Borgercenter Handicap har i perioden uge 25-33 modtaget 9 henvendelser. Borgercenter Voksne har i perioden modtaget 113 henvendelser, hvoraf 57 procent af henvendelserne indeholder ansøgninger om økonomisk støtte.  

Skoler og dagtilbud 

Der er pr. 17. august visiteret i alt 208 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 584 børn i skolealderen (6-15 år) og 105 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen. 

 

I alt 117 ukrainske børn er indskrevet i dagtilbud, hvoraf tre børn er indskrevet i private dagtilbud pr. 17 august.   

 

443 ukrainske børn og unge er indskrevet i grundskole pr. 17. august, og 83 unge er indskrevet på en ungdomsskole. Alle nye ukrainske børn modtager pr. 1. august fuld afdækning af deres skolebaggrund og sprogkundskaber ved ankomst til Københavns Kommune. Herefter bliver det vurderet om nye ukrainske børn indskrives i ordinær modtageklasse, ukrainsk modtageklasse eller direkte integreres i en almenklasse.  

Der er pt. oprettet 29 ukrainske modtagerklasser i Københavns Kommune, fordelt på følgende skoler:  

Bavnehøj Skole, Bellahøj Skole, Gerbrandskolen, Grøndalsvængets Skole, Harrestrup Å Skole, Højdevangskolen, Langelinieskolen, Lundehusskolen, Lergravsparkens Skole, Rådmandsgade Skole, Tove Ditlevsens Skole, Vigerslev Allés Skole, Vesterbro Ny Skole, Sundbyøster Skole og Øster Farimagsgade Skole.  

Der er i øjeblikket 339 børn indskrevet i modtagerklasser, 91 i almenklasser, 10 i specialskole eller specialklasse og tre børn indskrevet i privatskole.  

Der er pr. 17. august indskrevet 83 ukrainske unge på Ungdomsskolen i Hindegade. 

Fritidsaktiviteter 

Københavns Kommune har foretaget indrejseregistrering og visitering af 3.329 fordrevne ukrainere med opholdstilladelse pr. 14. juni. Dette inkluderer 125 siden seneste orientering. 

Fra slut juni til start august (uge 26-31) har der været afholdt 80 safe zone-aktiviteter.  

Før sommerferien blev der afholdt 17 safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. syv fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Amager Strandvej, Sjællandsgade, Hotel Mercur og Dortheagården med fordrevne ukrainere, siden seneste orientering.  

På Dortheagården er et mindre antal fremmøder flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvoraf godt 70 procent er fordrevne fra Ukraine. 

Der er påbegyndt 21 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering.