Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 7. november

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering  

Udlændingestyrelsen har pr. 30. oktober visiteret i alt 2.550 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Ud af de 2.550 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 209 flygtninge er hjemrejst. 

Der er pr. 30.oktober 1.732 ukrainere indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er enten privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er hjemrejst. 

Der er fra slutningen af november en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.829 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 105 personer og hotelkapaciteten på 522 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo november på ca. 2.456 personer. 

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet (Solterrasserne og Bådehavnsgade). 

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september anlæg af pavillonboliger på Bådehavnsgade til indkvartering af fordrevne ukrainere. Det besluttede areal kan rumme pavillonboliger med plads til op mod 550 ukrainere. Boligerne forventes indflytningsklar i foråret 2023. 

 

Beskæftigelse  

Der er 1.811 ukrainske flygtninge over 18 år, der er visiteret til Københavns Kommune. Heraf er 74 procent kvinder og 26 procent mænd. Blandt de 739 ukrainske flygtninge under 18 år, er 22 procent i alderen 0-5 år og 78 procent i alderen 6-17 år. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 30. oktober) fremgår det, at der var i alt 439 i beskæftigelse i september i Københavns Kommune. Jobcenter København har pr. 28. oktober formidlet 252 ukrainske flygtninge i job. 

Københavns Kommune har pr. 28. oktober afholdt 912 samtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere. 

Pr. 28. oktober har Københavns Kommune i alt afholdt 1.533 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 85 procent af alle registrerede ukrainske flygtninge i Københavns Kommune over 18 år. Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, NEM-ID, og hjælp til at komme i job. 

 

Skoler og dagtilbud 

Der er pr. 3. november visiteret 133 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 438 børn i skolealderen (6-15 år) og 105 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen. 

Pr. 3. november er 112 børn startet i dagtilbud; 31 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 28 på Amager, 33 i Indre By/Østerbro, 15 på Nørrebro/Bispebjerg, tre i København (privat dagtilbud) og to barn i Brønshøj/Vanløse. 

Der er pr. 3. november startet 359 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 30 modtagelsesklasser for ukrainske børn. 

Heraf er 43 børn startet på Vigerslev Allés Skole, 12 børn er startet på Bavnehøj Skole, 36 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 50 børn er startet på Harrestrup Å Skole, 39 børn er startet på Sundbyøster Skole, 23 børn er startet på Højdevangskolen, ni børn er startet på Gerbrandskolen, syv børn er startet på Lergravsparkens Skole, 31 børn er startet på Langelinieskolen, 34 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole, 16 børn er startet på Bellahøj Skole, 32 børn er startet på Lundehusskolen, ni børn er startet på Grøndalsvænget Skole, og 18 børn er startet på Nørrebro Park Skole. 

Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge. Pr. 3. november er der indskrevet 64 ukrainske unge. 

 

Fritidsaktiviteter 

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 2.547 fordrevne med opholdstilladelse visiteret til KK i Folkeregistret per 7. november 2022, heraf 101 siden seneste orientering.  

Siden seneste orientering har der været fem safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. ti fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Kirsebærhaven og Dortheagården med fordrevne ukrainere. På Dortheagården er et mindre antal fremmøder flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor godt 70 procent er fordrevne fra Ukraine. 

Der er påbegyndt ti nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering. 

 

Socialområdet 

Familiekonsulenter i Socialforvaltningens Borgercenter for Børn og Unge (BBU) yder som noget nyt nu også rådgivning på indkvarteringsstedet Sjællandsgade udover på indkvarteringsstedet Ottiliahus. 

BBU har i løbet af efteråret registreret en stigning i underretninger om ukrainske børn, som har opholdt sig i Danmark i en længere periode. Stigningen var særligt høj i september, men er faldet igen i oktober og primo november. 

BBU har i alt modtaget 17 uledsagede ukrainere, hvor kun én er netværksanbragt og 16 anbragt i hybler, hvoraf to fra hybel dog er udrejst igen.