Søg

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 27. september

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 18. september visiteret i alt 2.222 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Ud af de 2.222 visiteringer har forvaltningen kendskab til, at 143 flygtninge er hjemrejst.

Der er fra slutningen af oktober en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.872 personer. Der er lige nu et aktivt miniudbud i gang på hotelkapacitet i oktober måned. For oktober skønnes hotelkapaciteten at være på 700 personer. Det giver en forventet samlet indkvarteringskapacitet for oktober på 2.572 personer.

Manglende indkvarteringskapacitet fra oktober og frem håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt løbende udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet.

Den 22. september blev det godkendt at anlægge pavillonboliger på Bådhavnsgade til indkvartering af fordrevne ukrainere. Det besluttede areal kan rumme pavillonboliger med plads til op mod 550 ukrainere. Boligerne forventes indflytningsklar i foråret 2023.

Beskæftigelse

Der er 1.543 ukrainske flygtninge over 18 år, der er visiteret til KK. Heraf er 77 pct. kvinder og 23 pct. mænd. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 18. september) fremgår det, at der var i alt 368 i beskæftigelse i august i KK.

Københavns Kommune har pr. 16. september afholdt 756 formidlingssamtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere.

Pr. 16. september har Københavns Kommune i alt afholdt 1.247 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 81 pct. af alle registrerede ukrainske flygtninge i KK over 18 år. Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, NEM-id, og hjælp til at komme i job.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 20. september visiteret 118 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 402 børn i skolealderen (6-15 år) og 103 unge under 18 år til København.

Pr. 21. september er 91 børn startet i dagtilbud; 19i Børnehuset Legeland, otte i Ellepilen, tre i Børnekompasset, et i Humlehuset, tre i Lillekilde, et i Topstykket, otte i børnehuset Sundby Ålgård, syv i Børnehuset GAIA, et i Idrætsbørnehuset Jorn, et i Abildgården, 26 i Børnebyen Vandværket, fire i Klatretræet, otte i Børnehuset Emdrup/Søgård og et i Skattesuset.

Der er pr. 21. september startet 318 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 26 modtagelsesklasser for ukrainske børn.

Heraf er 43 børn startet på Vigerslev Allés Skole, 16 børn er startet på Bavnehøj Skole, 33 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 52 børn er startet på Harrestrup Å Skole, 40 børn er startet på Sundbyøster Skole, 17 børn er startet på Højdevangskolen, ni børn er startet på Gerbrandskolen, 33 børn er startet på Langelinieskolen, 28 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole, to børn er startet på Bellahøj Skole, 31 børn er startet på Lundehusskolen, ti børn er startet på Grøndalsvænget Skole, og tre børn er startet på Nørrebro Park Skole.

Der er oprettet Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge. Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Københavns Kommunes Ungdomsskole. Pr. 21. september er der indskrevet 58 ukrainske unge.

Fritidsaktiviteter 

Borgerservice har opjusteret antallet af dage, hvor ukrainere kan bestille tid til at få udstedt MitID på Ottiliavej, fra en til to dage om ugen.

Siden seneste orientering har der været fem safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. 10-15 fremmøder per aktivitet på indkvarteringssteder med fordrevne.

Der er påbegyndt 17 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder, primært Dortheagården, siden seneste orientering.

Socialområdet

Borgercenter Børn og Unge (BBU) oplyser, at der er familier, som har tilknytning til, og huser, ledsagede mindreårige, hvor forældremyndighedsindehaverne fortsat er i Ukraine, der er udfordret økonomisk. Det skyldes, at familierne, i perioden indtil Familieretshusets afgørelse om midlertidig forældremyndighed, ikke modtager økonomisk støtte til at forsørge børnene. Der er mellem tre og seks måneders sagsbehandlingstid i Familieretshuset. BBU undersøger pt om disse sager kan blive hastebehandlet.

Københavns Kommune har de seneste to uger ikke modtaget yderligere uledsagede mindreårige ukrainere. Københavns Kommune har i alt modtaget 21 uledsagede ukrainere; fem er netværksanbragt og 16 er anbragt i hybler, hvoraf to er udrejst igen.

Københavns Kommune har de sidste to uger afholdt 16 samtaler på indkvarteringsstederne med familier, som endnu ikke har fået ophold.