Søg

Der er i øjeblikket udfordringer med telefoni

Der opleves i øjeblikket udfordringer med telefonien i Københavns Kommune. Derfor kan der opleves problemer med dårlig og hakkende lyd når du ringer til os. Der arbejdes på højtryk på at løse disse udfordringer.

Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 27. juni

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over for fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering 

Udlændingestyrelsen har pr. 24. juni visiteret i alt 1.729 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune.  

Pr. 24. juni er i alt 1.314 ukrainske flygtninge indkvarteret på kommunens forskellige indkvarteringslokationer. Heraf er 85 indkvarteret med processuelt ophold. Forvaltningen arbejder fortsat sammen med Udlændingestyrelsen om at få afklaret disse sager. De resterende ukrainske flygtninge er enten privat indkvarteret i KK eller er ny-visiterede og endnu ikke ankommet til kommunen. 

Beskæftigelse  

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afholder velkomstsamtaler med ukrainere, der er visiteret under særloven. Samtalerne afholdes hurtigst muligt efter at ukrainere er meddelt ophold i København.  

Der er pr. 24. juni indkaldt til 1.124 velkomstsamtaler.   

De ukrainske fordrevne, der vurderes at være jobparate, og som med en minimal indsats kan komme i job, tilbydes et direkte match med en virksomhed ved første samtale.  

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har pr. 24. juni afholdt 619 formidlingssamtaler i Jobshoppen. Pr. 24. juni er 94 ukrainske flygtninge ifølge Københavns Erhvervshus blevet matchet til job i København. 

Skoler og dagtilbud  

113 børn i dagtilbudsalderen, 295 børn i skolealderen og 81 unge under 18 år er blevet visiteret til København pr. 23. juni 2022. 

Der er pr. 23. juni startet 240 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 20 modtagelses klasser for ukrainske børn. 

Heraf er 23 børn startet på Lykkebo Skole, 46 børn er startet på Vigerslev Allés Skole, 17 børn er startet på Bavnehøj Skole, 30 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 29 børn er startet på Kirsebærhavens Skole, 41 børn er startet på Sundbyøster Skole, 12 børn er startet på Højdevangskolen, 17 er startet på Langelinieskolen, 23 er startet på Lundehusskolen, og to er startet på Bellahøj Skole.  

Pr. 23. juni er 73 børn startet i dagtilbud; 21 i Børnehuset Legeland, 13 i Ellepilen, fire i Lillekilde, syv i børnehuset Sundby Ålgård, seks i Børnehuset GAIA, et i Idrætsbørnehuset Jorn, 12 i Børnebyen Vandværket, fem i Børnehuset Emdrup/Søgård og fire i Klatretræet 2.  

Der er oprettet Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge, og der er pr. 23. juni indskrevet syv ukrainske unge. UiH er kommunens eksisterende tilbud til nytilkomne unge i alderen 15-17 år (dvs. unge der har opfyldt undervisningspligten, men endnu ikke er i målgruppen for jobcenteret).  

Fritidsaktiviteter   

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv. Information om de enkelte aktiviteter bliver oversat til ukrainsk og målrettet de enkelte opholdssteder for fordrevne samt lagt på KK’s Ukraine-hjemmeside.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har udarbejdet kataloger over sommerferiens aktiviteter, som geografisk tager udgangspunkt i de kommunale indkvarteringssteder – dvs. Højdevangen (Amager), Dortheagården  (Nordvest/Ydre Nørrebro) og Ottiliahus/Kirsebærhaven, (Valby/Sydhavnen).  

Katalogerne bliver oversat til ukrainsk, og KFF har besøgt  indkvarteringsstederne på beboermøder for at fortælle mere om aktiviteterne i sommerferien – her bliver det understreget, at alt er gratis, uden tilmelding mm.  

Der har været 20-30 deltagere hvert sted, og aktiviteterne er blevet vel modtaget, og det har fungeret godt med konkrete håndholdte kataloger.  

KFF hænger plakater op på indkvarteringsstederne med en QR-kode, der linker til Ukraine-hjemmesiden, hvor der er en særlig side med fokus på aktiviteter i sommerferien. Her er det muligt at downloade de oversatte kataloger, hvis man har en telefon. Derudover deles katalogerne med personale på indkvarteringsstederne, som også hjælper med at sprede ordet. 

KFF tilbyder indkvarteringsstederne at komme på besøg på beboermøder igen i midten af sommerferien for at genopfriske de mange aktiviteter i sommerferien, hvis det vurderes meningsfuldt af indkvarteringsstedet. Det vil være relevant med yderligere besøg i uge 28/29. 

Fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge på opholdsstederne Welcome House, Højdevangen og Kirsebærhaven med 283 registrerede fremmøder i perioden 6.-12. juni. Tallene dækker over, at de samme børn og unge kan have deltaget i flere aktiviteter i løbet af perioderne. 

Socialområdet  

Udlændingestyrelsen netop har meldt ud, at der er et stort efterslæb på at give opholdstilladelse til uledsagede mindreårige ukrainere som i den nærmeste fremtid skal boligplaceres i landets kommuner. Der er på landsplan givet opholdstilladelse til 130 indtil nu, heraf 14 til KK, og der udestår ca. 500, som styrelsen vil håndtere de kommende 2-3 uger. En stor del bor allerede hos familie. Det vides ikke, hvor mange der vil skulle bo i Københavns Kommune.  

Borgercenter Børn og Unges (BBU) tilbud om råd og vejledning på indkvarterings-stederne bliver forsat flittigt brugt. Blandt andet har BBU i den forgangene uge afholdt en planlagt individuel familiebehandlingssamtale med en familie, som endnu ikke har fået ophold.  

Socialforvaltningen har i alt modtaget 14 uledsagede mindreårige.   

Borgercenter Handicap har den seneste uge haft 10 henvendelser. Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser syv henvendelser.