Søg
Billede
københavns kommune ukraine
Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 17. maj

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over for fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, indsats på socialområdet, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.
Billede
kk ukraine

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 16. maj visiteret i alt 938 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Af de visiterede ukrainere til København er 349 privat indkvarteret, mens 233 afventer ankomst til Københavns Kommune. Der er herudover 356 visiterede, som er indkvarteret på indkvarteringssteder i regi af Københavns Kommune.

Pr. 16. maj er 642 fordrevne ukrainere i processuelt ophold indkvarteret i regi af Københavns Kommune. Af disse er 144 personer indkvarteret på Ottiliahus i Valby, mens 403 er indkvarteret på CabInn Hotel. Herudover er 95 indkvarteret på Højdevangen. Og pr. 16. maj er i alt 156 visiterede ukrainske fordrevne flyttet fra CabInn-hotellerne til Kirsebærhaven.

I uge 19 modtog forvaltningen 19 henvendelser fra privat indkvarterede, der ønskede kommunal indkvartering.

Beskæftigelse

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afholder velkomstsamtaler med ukrainere, der er visiteret under særloven. Samtalerne afholdes hurtigst muligt efter at ukrainere er meddelt ophold i København. På grund af det store antal visiteringer til København, er der pt. ventetid på at blive inviteret velkomstsamtaler. En ny, optimeret proces for afholdelse af velkomstsamtaler startes fra den 23. maj for at nedbringe ventetiden.

Der er pr. 16. maj afholdt 252 velkomstsamtaler.

De ukrainske fordrevne, der vurderes at være jobparate, og som med en minimal indsats kan komme i job, tilbydes et direkte match med en virksomhed ved første samtale.

Forvaltningen har pt. modtaget 73 henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at ansætte ukrainske fordrevne. Foreløbig er 24 ukrainske fordrevne kommet i job.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 16. maj blevet visiteret 321 børn til KK. Heraf er 67 børn i alderen 0-5 år og 254 børn i alderen 6-17 år.

105 børn er startet i en ukrainsk modtageklasse.

Heraf er 18 børn startet på Lykkebo Skole (indskoling), 17 børn er startet på Vigerslev Allés Skole (indskoling eller mellemtrin), 18 børn er startet på Bavnehøj Skole (udskoling), 18 børn er startet på Vesterbro Ny Skole (indskoling), 17 børn er startet på Kirsebærhavens Skole (Indskoling), ni børn er startet på Sundbyøster Skole (indskoling), to børn er startet på Højdevangskolen (udskoling), og seks er startet på Lundehusskolen. Udover børn indskrevet i Ukraine-modtageklasser, er der et ukrainsk barn, der er indskrevet direkte i en almenklasse på Kildevældsskolen.

22 børn er opstartet i ukrainske dagtilbudsgrupper. Heraf er 10 børn indskrevet i dagtilbuddet Ellepilen og 12 børn er indskrevet på Børnehuset Legeland.

Fritidsaktiviteter

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv. Aktiviteterne foregår i Welcome House i Valby samt på Højdevangen og Kirsebærhaven.

Fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge på opholdsstederne Welcome House, Højdevangen og Kirsebærhaven med 248 registrerede fremmøder i perioden 2.-8. maj. Tallene dækker over, at de samme børn og unge kan have deltaget i flere aktiviteter i løbet af perioderne. Endvidere afventer forvaltningen indrapportering af fremmødetal for 5 af 22 afholdte aktiviteter.

KFF er fortsat i gang med at udarbejde plan for sommerferie-aktiviteter i samarbejde med relevante forvaltninger og civilsamfundsaktører.

Socialområdet

Borgercenter Børn og Unges (BBU) tilbud om råd og vejledning på indkvarterings-stederne bliver forsat flittigt brugt. Blandt andet har BBU i den forgangene uge afholdt tre planlagte individuelle samtaler på indkvarteringsstederne med familier, som endnu ikke har fået ophold. Og der er i den forgangene uge startet fem forløb med en familie-konsulent i familier, der har fået ophold.

Socialforvaltningen har i alt pr. dags dato har anbragt seks ukrainske mindreårige.

Borgercenter Handicap har haft en henvendelse i den forløbne uge.

Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser, har haft to henvendelser om hhv. overlevelseshjælp og ansøgning om boligstøtte/særlig støtte.