Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 12. maj

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over for fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering 

Udlændingestyrelsen har pr. 9. maj visiteret i alt 908 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Størstedelen af de visiterede ukrainere til København er privat indkvarterede eller afventer ankomst til Københavns Kommune. Der er herudover 337 visiterede, som er indkvarteret på indkvarteringssteder i regi af Københavns Kommune. 

Pr. 9. maj er 687 fordrevne ukrainere akut indkvarteret med hjælp fra a Københavns Kommune. Af disse er 144 personer indkvarteret på Ottiliahus i Valby, mens 447 er indkvarteret på CabInn Hotel . Herudover er 96 akut indkvarteret på Højdevangen. 

Beskæftigelse 

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afholder velkomstsamtaler med ukrainere, der er visiteret under særloven. Samtalerne afholdes hurtigst muligt efter at ukrainere er meddelt ophold i København. På grund af det store antal visiteringer til København, er der pt. ventetid på at blive inviteret velkomstsamtaler. Der arbejdes på en løsning, der vil nedbringe ventetiden på afholdelse af samtalerne. 

Der er pr. 9. maj afholdt 192 velkomstsamtaler.  

De ukrainske fordrevne, der vurderes at være jobparate, og som med en minimal indsats kan komme i job, tilbydes et direkte match med en virksomhed ved første samtale. 

Forvaltningen har pt. modtaget 73 henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at ansætte ukrainske fordrevne. Foreløbig er 23 ukrainske fordrevne kommet i job. 

Derudover har der siden primo maj været igangsat et arbejde med at etablere et såkaldt fast-track-samarbejde mellem Københavns Erhvervshus, kommunens tværgående matchenhed og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) for  at fremme processen med at matche fordrevne ukrainere med stillinger i SUF. Forvaltningen er desuden i dialog med Technical Education Copenhagen (TEC) og Hotel- og Restaurantskolen om faglige introkurser til fordrevne ukrainere, som skal arbejde med hhv. rengøring/ praktisk hjælp samt i køkkener. 

Skoler og dagtilbud 

Der er pr. 9. maj blevet visiteret 908 børn til Københavns Kommune. Heraf er 66 børn 
i alderen 0-5 år og 248 børn i alderen 6-17 år. 55 børn er startet i en ukrainsk modtageklasse.  

Heraf er 18 børn startet på Lykkebo Skole (indskoling), 16 børn er startet på Vigerslev Allés Skole (mellemtrin), 11 børn er startet på Bavnehøj Skole (udskoling), og 10 børn er startet på Vesterbro Ny Skole (indskoling). Udover børn indskrevet i Ukraine-modtageklasser, er der et ukrainsk barn, der er indskrevet direkte i en almenklasse på Kildevældsskolen. 

22 børn er opstartet i ukrainske dagtilbudsgrupper. Heraf er 10 børn indskrevet i dagtilbuddet Ellepilen og 12 børn er indskrevet på Børnehuset Legeland. 

Fritidsaktiviteter  

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv. Aktiviteterne foregår i Welcome House i Valby samt på Højdevangen og CabInn. 

Der blev, til fritidsaktiviteterne for de fordrevne børn og unge på opholdsstederne Welcome House og Højdevangen, registreret 346 fremmøder i perioden 26. april-1. maj. Tallene dækker over, at de samme børn og unge kan have deltaget i flere aktiviteter i løbet af perioderne. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med at udarbejde en plan for fritidsaktiviteter, herunder FerieCamps, over sommerferien, som fordrevne fra Ukraine  kan deltage i.  

Socialområdet 

Borgercenter Børn og Unges (BBU) tilbud om råd og vejledning på indkvarterings-stederne bliver forsat flittigt brugt. Blandt andet har BBU i den forgangene uge afholdt seks planlagte individuelle samtaler på indkvarteringsstederne med familier, som endnu ikke har fået ophold. Og BBU har modtaget tre visiterede uledsagede mindreårige ukrainere, som er blevet anbragt på Hybelinstitutionen.