Søg

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 10. oktober

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 2. oktober visiteret i alt 2.427 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Ud af de 2.427 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 160 flygtninge er hjemrejst.

Der er pr. 2.oktober 1.625 ukrainere indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er enten privat indkvarteret eller afventer ankomst til kommunen.

I løbet af oktober vil der åbne en række nye indkvarteringssteder, således at der fra slutningen af oktober vil være en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.604 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 73 personer og hotelkapaciteten på 606 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo oktober på ca. 2.283 personer.

Manglende indkvarteringskapacitet fra november og frem håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt løbende udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet.

Beskæftigelse

Der er 1.708 ukrainske flygtninge over 18 år, der er visiteret til Københavns Kommune. Heraf er 75 pct. kvinder og 25 pct. mænd. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 4. oktober) fremgår det, at der var i alt 400 i beskæftigelse i august i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har pr. 30. september afholdt 805 formidlingssamtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere.

Pr. 30. september har Københavns Kommune i alt afholdt 1.336 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 78 pct. af alle registrerede ukrainske flygtninge i Københavns Kommune over 18 år. Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, NEM-id, og hjælp til at komme i job.
 

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 5. oktober visiteret 127 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 431 børn i skolealderen (6-15 år) og 105 unge under 18 år til København.

Pr. 5. oktober er 92 børn startet i dagtilbud; 34 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 17 på Amager, 28 i Indre By/Østerbro, 12 på Nørrebro/Bispebjerg og et barn i Brønshøj/Vanløse.

Der er pr. 5. oktober startet 328 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 26 modtagelsesklasser for ukrainske børn.

Heraf er 42 børn startet på Vigerslev Allés Skole, 16 børn er startet på Bavnehøj Skole, 34 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 53 børn er startet på Harrestrup Å Skole, 40 børn er startet på Sundbyøster Skole, 19 børn er startet på Højdevangskolen, ni børn er startet på Gerbrandskolen, 33 børn er startet på Langelinieskolen, 29 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole, ni børn er startet på Bellahøj Skole, 31 børn er startet på Lundehusskolen, ni børn er startet på Grøndalsvænget Skole, og fire børn er startet på Nørrebro Park Skole.

Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge. Pr. 5. oktober er der indskrevet 58 ukrainske unge.
 

Fritidsaktiviteter

Siden sidste orientering har der været fem safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. ti fremmøder per aktivitet på de indkvarteringssteder med fordrevne. Et mindre antal fremmøder er flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor godt 70 pct. er fordrevne fra Ukraine.

Der er påbegyndt otte nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder, primært Dortheagården, siden seneste orientering.

Socialområdet

Københavns Kommune har ændret opgørelsesmetode, så antallet af fordrevne ukrainere fremover bliver opgjort i hhv. uledsagede og ledsagede mindreårige ukrainere. Uledsagede kan enten netværksanbringes eller anbringes på hybel, hvor ledsagede vil være i privat familiepleje.

Københavns Kommune har de seneste to uger hverken modtaget yderligere uledsagede eller ledsagede mindreårige ukrainere.

Københavns Kommune har i alt modtaget 17 uledsagede ukrainere; én er netværksanbragt og 16 anbragt i hybler, hvoraf to fra hybel dog er udrejst igen.