Arkivnyhed - Kan være forældet

Lejrskoler, feedback og bedre ungdomsklubber skal styrke trivslen hos Københavns skoleelever

De ældste elevers trivsel er dalet efter Corona og fjernundervisning, viser nye tal. København sætter nu massivt ind for at styrke trivslen.

Næsten halvandet år med Corona, fjernundervisning og nedlukning af både skoler, fritidsklubber og det almindelige ungdomsliv med fritidsaktiviteter og koncerter. Det har været virkeligheden for mange af landet ældste skoleelever. Især i hovedstadsområdet, hvor eleverne fra 5.- 8. klasse først fik lov at komme tilbage i skole på fuld tid fra den 6. maj 2021.

Den lange periode med Corona har sat sig spor i de ældste elevers faglige og sociale trivsel. Begge former for trivsel er dalet på landsplan hos skoleelever fra 4. til 9. klasse, viser den årlige nationale trivselsundersøgelse, som blev lavet i foråret, og som netop er offentliggjort.

Tendensen til dårligere trivsel er tydelig hos de københavnske skoleelever, hvor der er tilbagegang i trivslen på over halvdelen af målingens spørgsmål for de ældste elever, mens der ikke er en entydig tendens blandt de yngste elever i indskolingen.

Nye trivselstiltag for 28 millioner kr.

Politikerne i Københavns Børne- og Ungdomsudvalg er opmærksomme på udviklingen og de mange tilbagemeldinger fra medarbejdere og forældre om, at de ældste elevers trivsel er under pres.

Derfor sætter Københavns Kommune nu massivt ind for at styrke trivslen hos eleverne. I den nye budgetaftale er der afsat 28 mio. kr. årligt til flere lejrskoler, federe aktiviteter i ungdomsklubberne og individuelle elevsamtaler om trivsel og faglighed for alle udskolingselever.

Dertil kommer, at Borgerrepræsentationen netop har vedtaget et forslag fra Ungeråd KBH om, at alle klasser i de københavnske folkeskoler en gang årligt skal have en fælles drøftelse og dialog på klassen om trivsel i forlængelse af resultaterne fra den årlige trivselsundersøgelse.    

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Vi skal huske, at tre ud af fire af de ældste elever stadig svarer, at de er glade for deres skole. Men undersøgelsen bekræfter det billede, vi kender fra andre rapporter de seneste år. Flere unges sociale trivsel er udfordret og flere oplever faglig præstationsangst. Især de ældste pigers trivsel er i stigende grad presset. Det skal vi tage alvorligt. Derfor sætter vi ind med en række tiltag, der på hver sin vis skal styrke trivslen både i og uden for skolen.”

”Det handler både om at styrke den sociale og den faglige trivsel, som ofte er hinandens forudsætning. Det er svært at lære nyt, hvis man trives dårligt. Vi vil styrke trivslen med flere lejrskoler, individuelle fokussamtaler til alle elever om deres faglige udvikling og sociale trivsel og ikke mindst skabe mere livsduelige unge gennem en markant styrkelse af vores ungdomsklubber.”

Mere inddragelse af eleverne

Børne- og Ungdomsudvalget har de senere år har haft et intensivt fokus på at få skoler og skolebestyrelser til at øge inddragelsen af eleverne og elevrådene.

Fx er det Københavns Fælleselevråd, som har opfordret til at indføre de individuelle fokussamtaler til alle elever efter meget positive tilbagemeldinger fra eleverne på en række pilotskoler. 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:

”For mig er øget elevinddragelse en hjertesag. Medindflydelse er en af nøglerne til god trivsel. Vi har alle, både politikere, skoleledere, pædagoger og lærere et ansvar for, at børnenes og de unges stemme i højere grad bliver hørt, så de har medindflydelse på, hvordan vi gør undervisningen og aktiviteterne i skolen nærværende og interessante for alle elever.”

FAKTA

Nye trivselstiltag for de store skolebørn i København i budgettet for 2022

 • Styrkelse af ungdomsklubberne: 10 mio. kr. årligt
  Pengene skal bl.a. gå til at udvide åbningstiderne og flere og mere spændende aktiviteter.
   
 • Individuelle fokus-samtaler i udskolingen: 5,5 mio. kr. årligt
  Eleverne skal have jævnlige individuelle samtaler med en lærer. Fokus i samtalen vil være på faglig udvikling, feedback og trivsel.
   
 • Flere lejrskoleophold i udskolingen: 13 mio. kr. årligt
  For at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen er der afsat midler til, at alle 6.-9. klasser kan komme på et lejrskoleophold i 2022 eller 2023.

Eksisterende trivselsindsatser

 • Socialrådgivere på alle skoler
  Alle folkeskoler i København har som noget særligt en socialrådgiver tilknyttet med fokus på bekymrende fravær og mistrivsel.
   
 • Lærer med særlig trivsels-funktion
  Alle skolerne har en lærer, der har en særlig funktion for elevernes trivsel som AKT-vejleder (adfærd, kontakt og trivsel) eller AKL-vejleder (adfærd, kontakt og læring).
   
 • Professionelt behandlingsprogram mod angst
  Børn og unge i København med angst, bekymring og utryghed har sammen med deres forældre mulighed for at få et videnskabeligt baseret og effektivt behandlingsprogram enten som gruppeforløb eller individuelt gennem Cool Kids (7-12 år) og Chilled (13-19 år).
   
 • Færre karakterer og mere feedback
  I 2019 vedtog Børne- og ungdomsudvalget en trivselspakke, hvor skolerne blev opfordret til at modvirke præstationsangst hos de ældste elever ved kun at give de lovpligtige standpunktskarakterer og i stedet give konstruktiv feedback på de enkelte opgaver.
   
 • Undervisning mod mobning
  Det er et lovkrav for alle skoler at have en nedskrevet strategi mod mobning. Men København gik i 2019 skridtet videre med undervisningsforløb mod mobning i alle klasser.

Den nationale trivselsundersøgelse

 • Siden 2015 har alle folkeskoler hvert år gennemført en trivselsmåling blandt eleverne fra 0. til og med 9. klasse.
   
 • Eleverne i 4.-9. klasse svarer på 40 spørgsmål om deres trivsel på en skala fra 1-5, mens eleverne fra 0. til 3. klasse svarer på 20 mere enkle spørgsmål på en skala fra 1-3.
   
 • 83 pct. af de 23.000 elever fra 4. -9. klasse i Københavns folkeskoler har deltaget i målingen.
   
 • I København er der tilbagegang i trivslen på mindst et procentpoint i 27 af de 40 spørgsmål til de store elever. På 4 spørgsmål ses en fremgang i trivsel på over et procentpoint.
   
 • På landsplan er der tilbagegang i trivslen på mindst et procentpoint i 25 af de 40 spørgsmål til de store elever. På 3 spørgsmål ses en fremgang i trivsel på over et procentpoint.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon