Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns elever klarer sig bedre i de nationale test end resten af landet

For første gang klarer eleverne i de københavnske folkeskoler sig bedre end landsgennemsnittet i fem ud af seks af de nationale test.

De københavnske folkeskoleelever og deres lærere har grund til at være stolte. Eleverne klarer sig nemlig rigtig flot i de nationale test, hvor de for første gang ligger over landsgennemsnittet i fem ud af seks test i dansk og matematik. Det fremgår af den nyeste kvalitetsrapport, som beskriver Københavns Kommunes folkeskolers faglige udvikling.

I matematik er det særligt eleverne i 3. klasse, der står for en positiv udvikling og nu lever op til målsætningen om, at 80 procent skal klare sig godt eller bedre end det.

Derudover er andelen af dygtige elever i læsning i 2., 4. og 8. klasse steget.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:

“De faglige resultater i København går i den rigtige retning, og jeg er så glad for, at de afspejler sig så flot i de nationale test. De gode resultater kan forhåbentlig være med at skabe endnu mere tillid til den københavnske folkeskole og få endnu flere forældre til at vælge folkeskolen til."

I afgangsprøverne i 9. ligger karaktergennemsnittet stabilt på 6,84, hvilket er det samme som sidste år. Dermed fastholder skolerne den positive udvikling, som har gjort sig gældende siden 2013, og er kun et lille skridt fra at nå landsgennemsnittet på 7.

Flere elever trives og færre bliver mobbet

Kvalitetsrapporten viser også, at eleverne i København er glade for deres skole og trives ligeså godt, som eleverne gør i resten af landet. Der er siden 2015 gennemført nationale trivselsmålinger en gang om året, og i løbet af de tre år, undersøgelsen er gennemført, er andelen af københavnske elever, der er glade for deres skole vokset samtidig med, at færre børn oplever, at de bliver mobbet.

Kvalitetsrapporten viser desuden, at eleverne nu begynder i skole med bedre sproglige færdigheder end tidligere, og at andelen af børn med sproglige udfordringer er faldende.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:

“Det er fantastisk, at flere børn har gode sproglige færdigheder, når de begynder i skole, og er et klart resultat af en fokuseret indsats med sprogarbejdet i daginstitutionerne. Det har kæmpe betydning for hele ens skolegang, at det sproglige niveau er godt, når man begynder i skole, og der er en klar sammenhæng til, hvordan man klarer sig senere i de nationale test og folkeskolens afgangsprøve. Det bekræfter mig i, hvor god mening det giver at investere i børnene så tidligt så muligt, da det er med til at give dem de bedste kort på hånden til at klare sig godt resten af livet.”

Lærere trives og er mindre syge

Der er også positive tegn at spore hos medarbejderne i den københavnske folkeskole, hvor det samlede sygefravær blandt lærere i Københavns Kommune er faldet med 0,8 dage i forhold til 2015. Det svarer samlet set til 15 ekstra årsværk på skolerne. Derudover er trivslen for medarbejderne på skolerne gået relativt meget frem, og flere føler sig motiverede i deres arbejde, er tilfredse med deres job som helhed og med kvaliteten i arbejdet, de udfører. Københavns Kommune har i de senere år haft fokus på at styrke den faglige ledelse, og den positive udvikling i medarbejdernes trivsel og det dalende sygefravær er et resultat af den indsats.

Elevernes fravær skal ned

Fraværet blandt de københavnske elever er stadig højere end landsgennemsnittet på trods af et øget fokus gennem en årrække. Kommunen har er allerede sat en række initiatver i gang, der skal mindske elevernes fravær, og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil følge udviklingen de kommende år.

I København er der færre unge end i resten af landet, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. I dag er 11,5 procent af en årgang i Københavns Kommune i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter, at de har forladt 9. klasse. Blandt andet derfor udrulles der fra det kommende skoleår en storstilet stasning på udskolingen, hvor der de kommende fire år tilføres 220 mio.kr. til bl.a. at sikre, at flere unge i København bliver erlæret uddannelsesparate og også inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse.

Kvalitetsrapporten for skoler 2018 kan læses her.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon

Fakta om Kvalitetsrapport for skoler 2018

Kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Københavns Kommune giver et samlet indblik i kvaliteten, og et billede af den udvikling, der har været i resultaterne på byens folkeskoler.

Rapporten er bygget op om fem pejlemærker, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i 2013, og som ligger sig tæt op af de nationale mål, der blev vedtaget i fobindelse med folkeskolereformen. Pejlemærkerne er:

  • Faglighed: “Alle elever skal være dygtigere.”
  • Chancelighed: “Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Det skal ikke udskilles flere elever til segregerede tilbud.”
  • Ungdomsuddannelse: “Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse.”
  • Trivsel: “Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives.”
  • Tillid og attraktivitet: “Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen.”

Kvalitetsrapporten udgives hvert andet år.