Arkivnyhed - Kan være forældet

København får endnu en cykelgade

Fremover bliver det tryggere at være blød trafikant i Trekronergade i Valby, som bliver cykelagde. Gaden skal også bruges til et lede vandet fra skybrud de rette steder hen. Samtidig får gaden ny asfalt, repareret vejbrønde og justeret fortove.

Trekronergade står over for forandringer. Bindeleddet mellem Ny Ellebjerg og Valby skal fremover tilbyde bedre forhold til cyklende og gående, når vejen indrettes som cykelgade. I dag er der langt flere cyklister end bilister, og derfor skal den anbefalede hastighed ned på 30 km/t. Det nuværende vejforløb ændres, så grønne vejbede og faskiner fremover både hjælper med at håndtere skybrudsvand og i hverdagen hjælper til at holde farten nede blandt særligt bilisterne. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er glad for, at gaden nu får status som cykelgade:

- Vi skal sørge for at gøre det mere oplagt at vælge de grønne transportmidler i København, og det gør vi blandt andet ved at indrette byen med cykelgader, hvor bilerne må indrette sig på de cyklendes præmisser. Trekronergade er et naturligt og fredeligt bindeled mellem to dele af København, som er oplagt for cyklister at benytte, og derfor er jeg rigtig glad for, at gående og cyklende fremover får bedre og mere sikre forhold, samtidig med at vi skybrudssikrer området og genopretter fortove og veje, siger Line Barfod.

På hjørner til alle sidegader etableres fortovsudbygninger, der giver bedre oversigtforhold for gående, som skal krydse gaden. En større grad af gennemgående fortove vil sikre øget tilgængelighed på strækningen, og til alle sidegader etableres overkørsler, som vil bidrage til, at trafik fra sidegaderne dæmper farten, inden der svinges ud på Trekronergade. Overkørslerne til sidegaderne vil samtidigt sikre, at skybrudsvand ledes kontrolleret mod Carl Jacobsens Vej, hvor det kan løbe i HOFOR’s skybrudsledning i området. Vejbede vil også hjælpe til at give gaden et grønnere udtryk.

Ved Carl Jacobsen Vej etableres to støttepunkter til sikker krydsning, som skal være med til at skabe bedre forbindelse mod blandt andet Ny Ellebjerg Station og viadukten mod Sydhavnen.

Valby Lokaludvalg er positive over for projektet og finder, at det opfylder hovedformålene med blandt andet større sikkerhed for cyklister, bedre fremkommelighed for gående samt klimatilpasning. Lokaludvalget ser dog en risiko for øget trafik og parkering på de parallelle private fællesveje.

Projektet er koordineret med HOFOR Fjernvarme, der netop er startet på renovering af fjernvarmeledningerne i gaden. Dermed bliver den samlede anlægsperiode for de to projekter kortest muligt af hensyn til borgerne, og samtidig kan der spares penge på reetablering i overlappet mellem de to projekter.