Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Grønt lys til cykelstier på Strandboulevarden

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig over, at de nye cykelstier på den sydlige del af Strandboulevarden nu er godkendt.

Projektet udvides til også at inkludere Fridtjof Nansens plads, så der både bliver mere cykelsti og plads til 21 nye træer. 

Bløde trafikanter og ikke mindst forældre og børn på områdets skoler har længe oplevet den sydlige del af Strandboulevarden som utryg. Derfor blev der allerede i budget 2019 afsat penge af til at etablere cykelstier på den ca. 850 meter lange strækning. 

Projektet blev sat i bero på grund af anlægsloftet, men nu har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på mødet mandag givet grønt lys til, at arbejdet kan sættes i gang. Nu med en udvidet løsning, som er udarbejdet i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg, til stor tilfredshed hos teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Jeg synes, det er en supergod løsning, som forvaltningen er kommet frem til i tæt dialog med Østerbro Lokaludvalg, hvor vi både øger trygheden for ikke mindst skolebørn og cyklister, og samtidig kan plante nye træer uden at skulle fælde de eksisterende.
Ninna Hedeager Olsen
Trafik- og miljøborgmester

Udvidelsen betyder, at biltrafikken ensrettes på Fridtjof Nansens Plads mod nord fra Østbanegade. Det sikrer sammenhæng med det omkringliggende trafiknet, og at det eksisterende antal p-pladser kan fastholdes. Samtidig undgår man helt at fælde træer, mens der kan plantes 21 nye træer i projektområdet af forskellige arter, blandt andet eg, navr og paradisæble. Det vil styrke områdets biodiversitet og give et grønnere byrum. 

Cykelstien koordineres med skybrudssikring, hvor der aktuelt anlægges en underjordisk tunnel og senere - på den nordlige del af Strandboulevarden – et grønt strøg med en række skybrudsbassiner til forsinkelse af skybrudsvand og hverdagsregn. Samlet set bliver det en ny og væsentligt forbedret udgave af Strandboulevarden, som københavnerne kan se frem til, siger Ninna Hedeager Olsen.

Cykelstierne giver større tryghed og fremkommelighed, og når det grønne strøg kommer til, vil det give større rekreativ værdi - og sikre mod oversvømmelser. Begge dele er ønsker, som der længe har været i nabolaget, så jeg er særligt glad for, at vi nu kan levere en løsning, som lever op til de lokale håb.
Ninna Hedeager Olsen
Trafik- og miljøborgmester

Anlægsarbejdet af den sydlige cykelsti forventes at gå i gang i starten af 2022, og de nye cykelstier klar til brug i slutningen af året. 

Fakta

  • Det samlede projekt koster 21,4 mio. kroner, som blev sat af i budget 2019. Udvidelsen af projektet vurderes ikke at give meromkostninger. 
  • Inden arbejdet sættes i gang, skal udvidelsen formelt godkendes af Borgerrepræsentationen. 
  • Strandboulevarden er udpeget som højt prioriteret strækning til nye cykelstier i Cykelprioriteringsplan 2017-2025. 

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V