Arkivnyhed - Kan være forældet

Flora og fauna er eksploderet i lokal skybrudsløsning i Sydhavnen

Projektets primære funktion er at holde kældrene tørre i Scandiagade, men det har samtidig forbedret biodiversiteten i en sådan grad, at antallet af dyre- og plantearter er tredoblet på få år.

Igennem fire år har otte nedsænkede haver med hver deres særegne karaktertræk haft en meget praktisk betydning for naboerne i området. Skybrudsprojektet er nemlig en helt lokal løsning for afledning af regnvand, når himlens sluser åbner sig.

Men de otte haver har langt mere at byde på end blot at fungere som regnvandsbassiner. Stenhaven, Tippen, Græshaven, Byhaven, Skovhaven, Sommerfuglehaven, Strandhaven og Forsøgshaven har nemlig alle forskellige biotoper og funktioner, og på fire år er antallet af arter er forøget med 91 fra 41 til 132. Området byder nu blandt andet på fire forskellige arter af sommerfugle, markgræshopper, galtetand og svinemælk. Den fremgang er teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) vældig glad for:

- Vi står i en biodiversitetskrise, og derfor bør vi tænke grønne løsninger ind, hver gang vi udfører projekter i København, så naturen igen får plads til at leve i vores hovedstad. Skybrudsprojektet i Scandiagade har en praktisk funktion for os mennesker, når vi kan benytte området rekreativt uden at bekymre os om oversvømmelser i boligen. Men det er lige så vigtigt, at vi samtidig skaber gode vilkår for biodiversiteten, som det er tilfældet her. Jeg håber, at vores erfaringer kan gøre nytte mange andre steder, og jeg er glad for, at naturen nu folder sig ud i Scandiagade, siger Line Barfod.

De anlagte bassiner har skabt terrænforskelle og variation i jordbund og substrater, og dermed er der skabt en række forskellige mikrohabitater i området i form af blandt andet dødt ved, stenbunker, krat og buske og uforstyrret jordbund.

De mange store sten i området er også med til at skabe variation og flere mikrohabitater. Soleksponerede sten er fx med til at skabe lune nicher, som mindre dyr som dagsommerfugle, fluer, myrer og bier kan varme sig på i det kølige forår og om aftenen.

Rækken af velvoksne, gamle lindetræer i Scandiagade fra 1950’erne er fortsat meget vigtige for de biologiske og biodiversitetsmæssige strukturer i området, og de er med til at skabe mange levesteder for en række forskellige organismegrupper. Omvendt har områdets græsarealer færrest arter, da de har præg af intensiv pleje gennem hyppig slåning. Til gengæld har de en stor rekreativ værdi for nærområdets beboere.

Byhaven passes og plejes af foreningen Sydhavnens Byhaver. Foreningen er åben for medlemmer, der både vil bidrage til dyrkning af haverne og det sociale fællesskab omkring foreningens aktiviteter.

Fakta

Scandiagade er blevet omdannet i perioden 2016-2019.

Området består af et ca. 12 m bredt og ca. 350 langt areal. Mellem bassinerne, i niveau med vejen, ligger de oprindelige dele af græsarealet, der nu holdes som en kortklippet plæne. Bassinerne fungerer som regnvandsbassiner, der modtager vand fra vejene langs arealet. Over hvert af bassinerne er der anlagt gangbroer som forbinder grusstien der er anlagt gennem hele arealet.

Som en forudsætning af områdets opdeling og design, er størstedelen af arterne enten udplantet eller udsået.

Områdets mange små biotoper rummer en stor variation af blomstrende planter, til glæde for de nektarsøgende insekter. Det var også her størstedelen af insekterne blev observeret, særligt bier og sommerfugle. Biotopernes variation kan, med tiden, potentielt danne levegrundlag for en større diversitet af arter. Det er dog usandsynligt at indikatorarter for områderne, som værtsspecifikke sommerfugle, vil kunne opretholde bestande i området. Det vurderes at området generelt er for småt.

Der blev observeret i alt 4 forskellige arter af dagsommerfugle - admiral, stor og lille kålsommerfugl samt nældens takvinge.

Rådgiverteamet bestod af 1:1 Landskab, ATKINS Danmark og Nueva, der har udviklet projektet i tæt samarbejde med lokale borgere.

Fornyelsen har kostet 20 mio. kr. Finansieringen kommer fra Områdefornyelse Sydhavnen, en bevilling fra Borgerrepræsentationen, HOFOR, R98 Fonden og Friluftsrådet.

Scandiagade kan rumme 1500 m3 vand.

Kontakt Sydhavnens byhaveforening på: sydhavnensbyhaver@gmail.com