Arkivnyhed - Kan være forældet

Færre børn i byen medfører færre daginstitutionspladser

Antallet af børn i København ser ud til at blive markant lavere end forventet frem mod 2050, og derfor justerer Børne- og Ungdomsforvaltningen det samlede antal daginstitutionspladser i byen.

Befolkningsprognosen viser, at der i nogle områder i byen er behov for at skrue ned for antallet af daginstitutionspladser. Nogle steder tyder det på, at faldet i antal børn er permanent. Andre steder, at den er midlertidig. Her indikerer prognosen, at der igen vil være børn til pladserne lidt ude i fremtiden. 

Befolkningsprognoser er et vigtigt arbejdsredskab for kommunen, da de er med til at proportionere behovet for diverse tilbud.

Kriterier for justering af pladser 

Allerede i juni traf politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget en beslutning om, hvilke kriterier der skulle gælde, når forvaltningen skulle i gang med at se på hvilke daginstitutioner det vil give mest mening at udfase.   

Kriterierne har været forvaltningens rettesnor, når den i en dialog med institutionsledelserne i områderne har fundet frem til mulige gode løsninger. Der foreligger således et forslag, hvor i alt fem institutioner indstilles til lukning, fem til at blive nednormeret og fire indstilles til at blive lagt sammen med andre institutioner.  

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager fortæller: 

”Jeg vil hellere bruge pengene på børn og pædagogisk personale end på husleje til tomme daginstitutioner. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at forældre kan undre sig, hvis de er glade for deres barns institution, og hvis netop den institution bliver berørt. Eventuel lukning af en institution vil altid være en afvejning af flere forhold. Med de kriterier vi har besluttet, har vi valgt at gøre søgningen til institutioner til et væsentligt parameter. På den måde sikrer vi, at institutioner der er meget eftertragtede, får en lav sandsynlighed for at blive berørt. På den måde er forælderens valg afgørende”.

Det er især i de gamle kvarterer på Nørrebro og på Amager, at børnetallet falder mere end forudset, og hvor der derfor vil være brug for færre daginstitutionspladser i den nære fremtid.

Områdechef på Amager, Svend Alleslev siger:

”På Amager har vi haft en god dialog med institutionsledelserne, som tidligt har spillet ind med forskellige løsninger. De politisk besluttede kriterier har været vores pejlemærker for, hvordan vi skulle afveje forskellige hensyn, men det er klart, at der i sådan en proces vil være forskellige holdninger til, hvad der er det rigtige at gøre”. 

Udfasning af daginstitutionspladser

Efter at områderne og forvaltningen har arbejdet med at få antallet af daginstitutionspladser til at stemme overens med det prognosen viser, har der været en høringsperiode, hvor de i alt 14 berørte daginstitutioner har haft mulighed for at gøre indsigelser. 

Høringsperioden sluttede den 12. december, og nu er forvaltningen i gang med at forholde sig til indkomne høringssvar. Politikerne skal behandle sagen til februar.

De overskydende pladser udfases senest i juni 2025, og udfasningen vil ske i dialog med de enkelte daginstitutioner. Ingen børn kommer til at stå uden en daginstitutionsplads. Alle børn får tilbudt en ny plads i nærområdet. 

Flytning vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, institutioner, Pladsanvisningen, pædagogiske konsulenter og områdeledelser. Omplacering af de pædagogiske personaler sker efter de gældende regler, hvor den nuværende leder undersøger mulighederne for omplacering i egen klynge eller muligheder for omplacering i nærområdet.

 

Kriterier, der har fungeret som rettesnor. I prioriteret rækkefølge:

1. Overskydende kapacitet i området 

Det vil sige, at institutioner i spil er dem, der ligger i et område hvor antal daginstitutionspladser permanent ser ud til at overstige det antal børn, som forventes at bo i området til og med 2030.

2. Søgning til institutioner 

De institutioner der har lavest søgning er i spil. Søgningen er beregnet ved at se på forholdet mellem antal børn på venteliste og institutionens bygningsmæssige kapacitet. Man ser på søgningen i et gennemsnit og på belægningsgrad de seneste tre år (2021, 2022 og 2023). 

3. Økonomi

Her ser vi på, hvad det koster at drive daginstitutionen. Vi ser på, om prisen pr børnegruppe er over eller under gennemsnittet i Københavns Kommune.

4. Fysiske faciliteter

Her vurderer vi institutionens fysiske forhold. Vi kigger på udearealer og øvrige fysiske forhold.

Kontakt

Børne - og Ungdomsforvaltningens pressetelefon

Modtager ikke sms