Arkivnyhed - Kan være forældet

Danmarks største arbejdsplads fastholder god trivsel blandt medarbejdere

Der er fortsat rigtig god trivsel og motivation blandt medarbejderne i Københavns Kommune, viser ny trivselsundersøgelse.

Københavns Kommunes godt 39.000 adspurgte medarbejdere trives generelt i deres job. Det viser en ny trivselsundersøgelse.  

Scoren for den generelle trivsel og motivation i 2023 er 5,7 på en skala fra 1-7, hvor 7 er den mest positive vurdering. I 2021 var trivselsscoren ligeledes 5,7 og i 2019 lå den på 5,6. Dermed er den gode trivsel ikke en ny tendens. Og det på trods af, at de seneste år har været præget af især Corona og mangel på arbejdskraft på de store velfærdsområder. 

Meningsfulde opgaver og høj tillid til ledelsen 

Trivselsundersøgelsen afdækker blandt andet trivslen inden for ti temaer. I forhold til kommunens trivselsundersøgelse fra 2021 er niveauet forbedret eller uændret for syv af de ti temaer i undersøgelsen. Særligt scoren på tre spørgsmål er værd at fremhæve:   

 • Medarbejderne oplever fortsat meningsfulde arbejdsopgaver og en høj grad af tilfredshed med kvaliteten af det arbejde, de udfører. Her ligger scoren på 5,8 på niveau med 2021-niveauet. 
 • Medarbejderne oplever også fortsat generelt et rigtig godt samarbejde med deres nærmeste leder. Her ligger scoren også på niveau med 2021 på 5,8.  
 • Endelig har medarbejderne en høj tillid til ledelsen – også her er scoren 5,8 på niveau med 2021-niveauet.
Trivslen er en vigtig faktor i forhold til at være en god arbejdsplads i det daglige og samtidig være en attraktiv arbejdsplads at søge til. Derfor er jeg rigtig glad for, at der fortsat er god trivsel blandt medarbejderne i Københavns Kommune. Når det er sagt, er der altid noget at arbejde med. Det skal vi nu dykke ned i på de enkelte arbejdspladser, så vi styrker trivslen yderligere og sætter ind, hvor der er behov for det.
Søren Hartmann Hede
Adm. direktør i Økonomiforvaltningen

Katrine Fylking, forperson for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, der er en sammenslutning af de faglige organisationer, hæfter sig blandt andet ved svarprocenten: 

Jeg er glad for, at det er lykkedes at hæve svarprocenten i år, for jo flere der svarer på trivselsundersøgelsen, desto bedre billede af trivslen får vi. Nu ser jeg frem til at dykke ned i undersøgelserne fra de enkelte forvaltninger. Det er vigtigt, at resultaterne bruges til at få en grundig dialog, sikre et godt samarbejde og skabe forbedringer, hvor der er behov for det.
Katrine Fylking
Forperson for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation

Diskrimination og seksuel chikane 

Trivselsundersøgelsen spørger også ind til medarbejdernes oplevelser med krænkende adfærd. Her viser resultaterne, at færre medarbejdere oplever vold og trusler om vold sammenlignet med undersøgelsen i 2021. Mere end to tredjedele af forekomsterne af de typer krænkende adfærd, der spørges ind til i trivselsundersøgelsen, kommer fra borgere, brugere eller pårørende.

I år indgår også et nyt spørgsmål om diskrimination, der viser, at 4,3% svarende til 1.462 respondenter er blevet udsat for diskrimination det seneste år.  

”Københavns Kommune skal være en tryg arbejdsplads for alle, vi accepterer ikke, at nogen bliver diskrimineret på baggrund af deres køn, kultur, religion, politiske overbevisning eller andet. Derfor arbejder vi målrettet med forebyggelse og håndtering og er i gang med at udarbejde en handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser,” siger adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Søren Hartmann Hede.   

Trivselsundersøgelsen viser også, at andelen af medarbejdere, der har været udsat for seksuel krænkende adfærd, er steget fra to procent i 2021 til tre procent i 2023. Det er samme niveau som i 2019.  

Der er de senere år iværksat en række tiltag for at forebygge og håndtere seksuel krænkende adfærd. Blandt andet gennemførte Københavns Kommune i 2022 en særskilt undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd, og opfølgningsarbejdet til den er fortsat i gang. Undersøgelsen bliver gennemført igen i efteråret 2023. I den forbindelse vil hver forvaltning sætte ind, hvor der er behov for det.  

Der vil blive fulgt op på trivselsundersøgelsens resultater lokalt på de enkelte arbejdspladser.

Fakta

 • Trivselsundersøgelsen blev i år gennemført i perioden 1.-21. marts 2023.
 • Besvarelsesprocenten er 87% (85% i 2021).
 • Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Undersøgelsen består af ti overordnede temaer:  
  • Trivsel og motivation (samlet vurdering er 5,7)  
  • Indhold i arbejdet (samlet vurdering er 5,8)  
  • Arbejdsfællesskaber (samlet vurdering er 5,5)  
  • Indflydelse (samlet vurdering er 5,1)  
  • Nærmeste leder (samlet vurdering er 5,7)  
  • Ledelsen (samlet vurdering er 5,8)  
  • Læring og udvikling (samlet vurdering er 5,3)  
  • Håndtering af krav i arbejdet (samlet vurdering er 5,5)  
  • Fysisk arbejdsmiljø (samlet vurdering er 4,9)  
  • Sundhedsfremme (samlet vurdering er 5,4)  

    
 • Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for fysisk vold, er 11% (12,1% i 2021) 
 • Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for trusler om vold, er 8,4% (8,8 % i 2021) 
 • Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for mobning eller chikane, er 7% (9,1% i 2021) 
 • Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for seksuel chikane, er 2,6% (1,9% i 2021) 
 • Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for diskrimination, er 4,3% (ny) 

   
 • I 2021 oprettede Københavns Kommune desuden en enhed for håndtering af sexisme og seksuel krænkende adfærd, hvor alle ansatte anonymt kan henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. Her kan ansatte også få rådgivning, hjælp og støtte i forbindelse med håndtering af seksuel chikane og sexisme, også anonymt. Enheden hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen. 

   
 • Københavns Kommune er i gang med at udarbejde en fireårig handleplan med indsatser, der skal modvirke racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser inden for fokusområderne arbejdsmarkedet, uddannelsessektoren, boligmarkedet, foreningslivet, det offentlige rum og sundhedsområdet

Trivselsundersøgelsen 2023

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Nikolai Evereth Hansen på telefon 4044 7446 eller mail  p33u@kk.dk .