Arkivnyhed - Kan være forældet

Corona-efterslæb: Sådan får skoleeleverne støtte

Ny plan skal hjælpe elever med fagligt og socialt efterslæb. Og hjemsendte elever opfordres til at møde i skole, hvis de mistrives derhjemme

Individuelle forløb for afgangselever, der er på vippen til at dumpe i dansk og matematik. Støtte til små elever, som ikke er blevet dus med alfabetet.

Det er nogle af de initiativer, som skal være med til at sikre, at børn og unge i folkeskolerne i København kan få indhentet det faglige og sociale efterslæb, der er opstået under skolernes nedlukning på grund af coronapandemien.

På sit møde 10. februar 2021 har Børne-og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune enstemmigt vedtaget en pakke, som sættes i værks, mens kommunerne afventer nye nationale initiativer som for eksempel statslige puljer og hjælpepakker til skoleområdet.

Der er i Børne- og Ungdomsudvalget enighed om, at tiden er inde til at handle. Derfor er der bred opbakning til pakken, der bl.a. indeholder disse tilbud, skolerne kan søge om:

’Knæk læsekoden’-forløb for elever i 0.-1.klasse samt læsetræningsforløb for elever i 2.-4. klasse, som pga. nedlukningen ikke har fået læsetrænet tilstrækkeligt.Intensive læringsforløb til elever i 9. klasse. Gives til henholdsvis elever, der vurderes at have behov for en særlig indsats for at opnå afgangskarakteren 2 i dansk og matematik, samt til elever, der med en særlig indsats kan opnå et gennemsnit på 5 i dansk og matematik og dermed få optagelse på gymnasiet.Forløb, der giver elever fra 6.-8. årgang et fagligt, personligt og socialt løft.

Andre initiativer

I København er skolerne netop nu ved at undersøge, hvilket fagligt efterslæb deres elever har fået som følge af nedlukningen. Skolerne ser både på efterslæbet på klasseniveau og i forhold til den enkelte elev. Resultaterne af afdækningen kan føre til nye initiativer, ligesom der kan komme nye nationale tiltag, som kommunen skal stå for tilrettelæggelsen af.

I samarbejde med bl.a. skolelederne i København er Børne- og Ungdomsforvaltningen desuden ved at lave indsamle eksempler på gode materialer og fremgangsmåder, som kan støtte skolerne i deres arbejde. Der findes masser af greb og værktøjer, der er udviklet lokalt, som andre skoler kan have glæde af.

Der er desuden fokus på samarbejder med forskellige NGO’er, bl.a. Røde Kors, som har et tilbud om lektiehjælp. Kommunen er i dialog med Røde Kors om, hvordan flest muligt interesserede får adgang til denne hjælp.

Appel til de store elever: Mød op, hvis I mistrives

Situationen er lige nu den, at skolerne er genåbnet for 0.-4. klasse, men de ældre elever stadig er hjemsendt og får fjernundervisning. Der er dog mulighed for, at elever i 5.-10. klasse kan møde op på skolen og få fysisk undervisning, hvis de trives dårligt derhjemme og f.eks. har faglige udfordringer.

I København møder godt seks procent af eleverne fra 5.-10. klasse op til fysisk nødundervisning på skolen. Det er en stigning i forhold til i januar. Børne- og Ungdomsudvalget understreger, at hvis der sidder elever hjemme, der ikke trives og har brug for at møde op, så er det vigtigt, at forældre og elever kontakter skolen og aftale fysisk fremmøde. Opfordringen gælder også efter vinterferien, hvis de store elever fortsat er hjemsendt der.

 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS MEDLEMMER

Jesper Christensen (S, børne- og ungdomsborgmester)

Gorm Anker Gunnarsen (EL)

Helle Bonnesen (K)

Henrik Svendsen (DF, suppleant)

Jens-Kristian Lütken (V)

Jes Vissing Tiedemann (RV)

Klaus Mygind (SF)

Knud Holt Nielsen (EL)

Laura Rosenvinge (S)

Niko Grünfeld (Frie Grønne)

Sofie Seidenfaden (S)

 

FAKTA OM INTENSIVE LÆRINGSFORLØB

Intensive læringsforløb er et tidsafgrænset, intensivt og fokuseret forløb for en gruppe elever.

 

Undervisningen suppleres med eksempelvis læringssamtaler, individuel feedback og en grundig overlevering til elevernes faglærer.

 

Der er i forbindelse med genåbningen af skolerne i købehavn i 2021 sat penge af, af til at et antal skolerne kan indstille elever og klasser til forløbene, som både kan foregå med egne og eksterne undervisere.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon