Arkivnyhed - Kan være forældet

Bilister må afgive plads til at skabe bedre byrum på Bispebjerg Bakke

Det vindende forslag i en arkitektkonkurrence for området omkring Bispebjerg Kirkegård peger på at ensrette Frederiksborgvej, sænke hastigheden og styrke bylivet ved at skabe flere mødesteder. Samtidig skal det grå areal have en grøn overhaling.

Frederiksborgvej ligger som en grå kile i et af Københavns nordligste tætbeboede områder. Tusindvis af biler skaber dagligt en barriere mellem beboerne i boligområderne på den ene side og den grønne Bispebjerg Kirkegård på den anden. Samtidig medvirker den brede vej til høj fart blandt bilisterne og ringe krydsningsmuligheder for bløde trafikanter, og den medfølgende støj gør det alt andet end attraktivt for kvarterets borgere at tage en pause i området.

Derfor har man fra politisk side sat omkring 68 mio. kr. af til at fredeliggøre den nordligste del af Frederiksborgvej samt Bispebjerg Torv og samtidig skabe et grønt og attraktivt by- og gaderum. Løsningen skal styrke den fysiske og sociale sammenhæng med Bispebjerg Torv, Bispebjerg Kirkegård og de omkringliggende boligområder. På den baggrund udskrev kommunen i foråret en arkitektkonkurrence, og nu er vinderen af fundet. Vinderen er arkitektvirksomheden BOGL, der med projektforslaget ”Det storslåede og det nære” ifølge dommerkomiteen har leveret den bedste løsning på områdets behov.

Et af de mest markante forslag til forandringer går ud på at sænke og ensrette Frederiksborgvej i ét enkelt spor fra nord mod syd for at neddrosle og visuelt nedtone trafikken og derigennem skabe rum til et grønt areal på den østlige side af vejen op mod Bispeparken med buske, bede, samt opholdssteder. For at skabe plads til de grønne og trafikale forbedringer er det politisk besluttet at en række parkeringspladser kan nedlægges.

Langs kirkegårdsmuren skabes et udvidet fortov, hvor der bliver mulighed for leg og refleksion. For enden af Frederiksborgvej i nord får Bispebjerg Torv lov til at sætte prikken over i’et, når torvet med nyt design kombineret med den indsnævrede kørebane og fredeligere trafik gøres langt mere attraktivt at opholde sig på. Denne omdannelse understøtter lokale ønsker om mere byliv og flere fælles traditioner at samles om og laves i respekt for den særlige arkitektoniske kvalitet, der er i kvarteret med Grundtvigs Kirke som markant pejlemærke placeret i torvets brede akse.

Dommerkomiteen fremhæver løsningen for på fortrinlig vis at tegne et projekt, der med respekt og afsæt i stedets kulturarv lykkes med at føje nye lag til, der svarer på målsætningerne om færre biler og mere grønt uden at miste stedets helt særlige egenart. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er begejstret over den præsenterede løsning og glæder sig til at følge det videre arbejde den:

- Biltrafikken dominerer i al for høj grad dette område, som har et kæmpe potentiale til at blive et attraktivt byrum på lige fod med mange af Københavns andre hot spots. Bispebjerg Kirkegårds storslåede rekreative værdier bliver kun i mindre grad brugt i dag, fordi bilerne skaber en barriere for de mange beboere i nabolaget. Hele området kan blive en kæmpe gevinst for Nordvest, hvis de flotte planer kan blive til virkelighed. Når vi laver bilrum om til byrum, skaber vi en bedre by at leve i, siger Line Barfod.

Dommerkomiteen har bestået af både fagpersoner og lokale beboere, og det er lidt ud over det sædvanlige, at Københavns Kommune har inviteret almindelige borgere så langt ind i maskinrummet i forbindelse med byudvikling. Involveringen er en stor gevinst for kommunen og den videre proces. Og det har også været en stor oplevelse for Sabine Lam, som har været med i dommerkomiteen som repræsentant for den lokale arbejdsgruppe, og som også er henrykt for det fremlagte projekt:

- Jeg synes meget om det vindende forslag, fordi det kommer arbejdsgruppens anbefalinger i møde. Aksen fra Grundtvigskirken og hen over Bispebjerg Torv styrkes. Trafikken igennem torvet og Frederiksborgvej reduceres mærkbart, og der kommer til at være flere indbydende opholdssteder på torvet og på vejen. Jeg forventer, at projektet vil gøre en mærkbar forskel for kvarteret. Torvet og vejen gives tilbage til forgængerne og cyklisterne, og jeg glæder mig allerede til at færdes i kvarteret og indtage de nye og smukke opholdssteder, siger Sabine Lam og fortsætter:

- Det har været meget givende at være med i arbejdsgruppen og udvikle ideer sammen med naboer og fagpersoner. Jeg har været med i dommerkomiteen som repræsentant for arbejdsgruppen, og det var en god oplevelse, at arbejdsgruppens anbefalinger blev taget med i dommerkomiteens drøftelse af de tre forslag. En virkelig god erfaring med at blive inddraget som borger. Mine – og den lokale arbejdsgruppe - drømme stopper dog ikke her. Vi ønsker at tiltrække yderligere midler og ressourcer for at udvide projektet, så det også omfatte området omkring Grundtvig Kirken samt udvalgte arealer på Kirkegården, siger Sabine Lam.

Der er i Københavns Kommunes områdefornyelser rigtig gode erfaringer med borgerinddragelse i byudviklingen, som det også er tilfældet på Bispebjerg Bakke. Og den tilgang til byudvikling ser Line Barfod gerne endnu mere udbredt.

Fakta

På hele Frederiksborgvej er der i dag 88 offentlige parkeringspladser fordelt i begge sider af vejen. Det er politisk besluttet, at der samlet i projektet skal være etableret minimum 49 p-pladser i det færdige projekt for Frederiksborgvej.

Vinderprojektet skal nu bearbejdes i et samarbejde mellem BOGL, Teknik- og Miljøforvaltningen og den lokale områdefornyelse. Det endelige projektforslag lægges frem for Teknik- og Miljøudvalget til endelig godkendelse forventeligt i foråret 2025.

Københavns Kommunes områdefornyelser har alle hver en styregruppe, som er sammensat af lokale borgere, lokale aktører samt repræsentanter fra kommunens forvaltninger. Det er styregruppens opgave i tæt samarbejde med områdefornyelsens sekretariat at sikre, at kvarterplanens projekter gennemføres.