Miljøgodkendelse

Find ud af, om din virksomhed skal have en miljøgodkendelse, og søg digitalt
Ansøg om miljøgodkendelse i Byg og Miljø

Aftal et indledende møde, inden du søger

Vi kan tilbyde et indledende møde, hvor vi orienterer om relevant lovgivning og svarer på konkrete spørgsmål om renere teknologi og forureningsbegrænsning. Mødet vil give dig mulighed for at få et overblik over sagsbehandlingstid, sammenhæng med andre opgaver og du kan få sat ansigt på den eller de medarbejdere, som behandler din sag.

For at sikre en effektiv sagsbehandling anbefaler vi, at du kontakter Center for Miljøbeskyttelse, Forurenende Virksomhed tidligt i planlægningsforløbet, og gerne inden du indsender en ansøgning. Du kan kontakte os på mail virkmiljoe@tmf.kk.dk og aftale et indledende møde.

Disse virksomheder skal have en miljøgodkendelse

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke etableres, før der er meddelt en miljøgodkendelse.

  • Kapitel 5-virksomheder eller listevirksomheder skal have en miljøgodkendelse
  • Starter du en virksomhed, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 skal du ansøge om miljøgodkendelse
  • Hvis din virksomhed er miljøgodkendt, men du ændrer produktion eller indretning væsentligt samt ved udvidelse af produktionsarealet, skal du søge om et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. For en del virksomhedstyper gælder der standardvilkår, der skal sikre en forenklet miljøgodkendelse.

Du kan se listen med disse virksomhedstyper i bekendtgørelsen om godkendelse i bilag 5. Du kan få mere hjælp til din ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Så lang tid tager det at få en miljøgodkendelse

Vejledende sagsbehandlingstid er:

  • 130 dage for bilag 2-virksomheder
  • 200 dage for bilag 1-virksomheder

Sagsbehandlingstiden beregnes fra, vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgningsmateriale er gennemarbejdet. Hvis der er tale om en miljøgodkendelse omfattet af VVM-bekendtgørelsen eller risikobekendtgørelsen, er sagsbehandlingstiden op til et år, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Efter vi har modtaget jeres ansøgning, vil du inden for 10 hverdage få en kvittering for modtagelsen. Når vi har gennemgået din ansøgning, og eventuelt fået supplerende oplysninger, meddeler vi, hvornår du kan forvente at få et udkast til miljøgodkendelsen i høring.

Det koster det at få en miljøgodkendelse

Udarbejdelse af miljøgodkendelser og efterfølgende miljøtilsyn er for de fleste virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling Københavns Kommune skal derfor opkræve betaling for den tid der bruges på udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Timeprisen takstreguleres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Særlige regler for autoværksteder og maskinværksteder

Autoværksteder med aktiviteter omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen og maskinværksteder der er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal sende en anmeldelse til kommunen inden etablering, udvidelse, ændring af produktion eller ved lukning og ejerskifte.

Spildevandstilladelse

Læs mere om spildevandstilladelser

Kontakt