Dispensation til vuggestue og dagpleje

Ved ganske særlige tilfælde kan der søges om dispensation for at afvige fra de politisk vedtagne anvisningsregler til dagtilbud i København.
Ansøg om dispensation til vuggestue eller dagpleje
Du skal bruge dit NemID.

Hvem kan ansøge?

Forældre eller fagpersoner omkring barnet (sundhedsplejerske, pædagogisk leder i dagtilbud, etc.) kan udfylde en dispensationsansøgning om en plads i dagtilbud, som vil blive behandlet i Pladsanvisningens visitationsudvalg. Fagpersoner kan ansøge via opgaveportalen.

Udvalget mødes én gang om ugen og ansøgeren vil få et skriftligt svar på ansøgningen senest tre uger, efter den er modtaget.

Hvornår og hvorfor kan der ansøges?

 

Visitationsudvalget består af; formand og jurist på Pladsanvisningen, tre pladsanvisere der dækker hele byen og har faglig baggrund i det pædagogiske eller administrative område.

Årsagen til en dispensation kan være; Sygdom eller handicap hos barnet, sygdom eller handicap hos forældre eller søskende, særlige pædagogiske behov hos barnet (eks.sprog, motorik, særlig sensitivitet), særlige psykosociale forhold (eks.vold, misbrug, ophold på krisecenter, dødsfald).

Hensynet til forældres arbejds- og uddannelsesforhold eller øko­nomiske forhold, herunder også hensynet til transporttid, kan generelt ikke tillægges afgørende vægt i dispensationssager – heller ikke hvor der er tale om enlige forsørgere.

Afgørelse

Afgørelser om dispensation kan ifølge dagtilbudsloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Du skal selv sørge for at indsende de oplysninger, som du mener er relevante i forbindelse med behandlingen af din dispensationsansøgning, oplysninger kan vedhæftes som bilag. Alle oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Du giver ved din ansøgning samtykke til, at Pladsanvisningens visitationsudvalg må indhente yderligere relevante oplysninger til brug for afgørelsen fra kommunens fagpersoner som blandt andet leder og personale i dagtilbud, pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker.

Kontakt