Søg

Handicappolitik (2018-2022)

I Københavns kommune har vi en handicappolitik, der skal være med til at synliggøre, at vores værdigrundlag gælder for alle borgere.

Ny handicappolitik for 2023-2026

Den nye handicappolitik er under politisk behandling. Vi offentliggør den på denne side, når den er klar, i løbet af foråret 2023.

Indtil da, gælder den handicappolitik, som du finder på denne side.

København skal være en by, hvor alle byens borgere kan leve det liv, de ønsker, og hvor borgere, der føler sig hæmmet på grund af deres handicap, får mulighed for at bidrage til samfundet på lige fod med alle andre. Derfor har Københavns Kommune udarbejdet en handicappolitik, der er med til at synliggøre, at Københavns Kommunes værdigrundlag gælder for alle borgere.

På den måde er vi med til at sikre, at alle byens borgere - herunder også de handicappede - sikres ens vilkår og rettigheder i mødet med samfundet. 

Københavns Kommunes handicappolitik tager både udgangspunkt i kommunens værdigrundlag og i FN's standardregler om Lige Muligheder for Handicappede. Handicappolitikken skal derfor også medvirke til at fremhæve handicapaspektet i kommunens service og udvikling.  

Samme rettigheder som alle andre

Københavns Kommunes vision er, at borgere med handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. Det gælder for alle borgere med fysiske og psykiske handicap og borgere, der i en afgrænset periode har et handicap. For at nå dette mål er vi nødt til at løfte i flok, og handicappolitikken er derfor en politik for hele København.

Borgere med handicap skal sikres samme rettigheder og vilkår som andre ved i videst muligt omfang at kunne tage ansvar for eget liv, at have valgmuligheder og indflydelse på kommunen og dens serviceydelser samt at have muligheder for at leve et godt, sundt og indholdsrigt liv på egne præmisser med nødvendig støtte.

Respekt for forskellighed

Københavns Kommune ønsker, at alle borgere har mulighed for at deltage i og bidrage til samfundslivet. Forudsætningen for at alle kan deltage og bidrage ligeværdigt i samfundslivet er, at de fysiske omgivelser er udformet ud fra en universel tankegang om tilgængelighed for alle og respekt for forskellighed.

Handicapaspektet skal derfor inddrages i kommunens planlægning på alle politikområder, lige muligheder og tilgængelighed indtænkes og sikres i forhold til fysiske omgivelser og adgang til undervisning, oplysning, kultur, arbejde, kommunikation og deltagelse i den demokratiske proces.

Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022