Få svar på spørgsmål om nedjusteringer af daginstitutionspladser

Her kan du læse spørgsmål og svar om den aktuelle nedjustering af antallet af pladser i daginstitutioner i Københavns Kommune. Der er pr. 20. juni endnu ikke truffet endelig beslutning. Sagen skal behandles i Borgerrepræsentationen.

(Opdateret den 20. juni 2024)

Spørgsmål og svar om nedjusteringer af daginstitutionspladser

Vis alle

Hvilke daginstitutioner er der forslag om at lukke eller nedjustere?

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2024 og mødet endte med, at sagen blev standset. Det betyder, at Borgerrepræsentationen skal behandle sagen endeligt, den behandler sagen den 25. juni 2024. 

Se evt. referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 19. juni 2024. Her kan man se, hvordan Børne- og Ungdomsudvalget har forholdt sig til det forslag, som forvaltningen har lagt frem og som kan ses nedenfor.  

33 daginstitutioner kan blive berørt i forskellig grad. Nogle skal muligvis lukke helt, mens andre kan få færre pladser. Forvaltningen opgør kapaciteten af pladser i børnegrupper. En børnegruppe er 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn. Der er sendt en høring ud, som vedrører ca. 105 børnegrupper. Hvis udvalget ønsker at reducere byens fulde overkapacitet skal der ske en reduktion af ca. 90 grupper. Høringen omfatter følgende daginstitutioner:

Amager Vest (12 grupper)

 • Thorsanna – hele institutionen foreslås flyttet til en billigere adresse, men der foreslås hverken nedjustering eller lukning
 • Børnehuset Det Røde Hjørne - foreslås lukket 

Amager Øst (6 grupper) 

 • Børnehaven Burlunden - foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel 
 • Møllelængens Børnehave - foreslås lukket  
 • Jacob Holms Minde – foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel 

Brønshøj (13,5 grupper)

 • Haven – foreslås lukket
 • Vindsuset – foreslås lukket 
 • Børnehuset Håbets Allé - Børnehave - foreslås lukket
 • Nordtoftegaard Udflytterbørnehave - foreslås lukket
 • Det Blå Univers - foreslås lukket

Vanløse (7 grupper)

 • Grøndalslund - foreslås lukket
 • Andedammen - foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel 

Nørrebro (16,5 grupper)

 • Børnehuset Joanna – foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel
 • Børnejunglen - foreslås nedjusteret og busordninger foreslås lukket 
 • Guldberg-Hudegården - foreslås lukket 
 • Rød Rose 2 – foreslås lukket
 • Kålormen - busordning foreslås nedlagt
 • Jordkloden – foreslås lukket
 • Fix-karreen - foreslås lukket

Bispebjerg (15 grupper)

 • Stærebo, afdeling Tagensbo – foreslås nedjusteret med to grupper ved at lukke afdeling på Landsdommervej 
 • Børnehaven Ansgars Engle – foreslås nedjusteret med en gruppe ved at lukke afdeling på Borups Allé 
 • Børnehuset Emdrup/Søgaard - foreslås nedjusteret ved at lukke afdeling på Keldsøvej 
 • Kantorparken Børnehave - foreslås lukket

Valby (4,5 grupper)

 • Eventyrhaven - foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel
 • Spindegården - foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel
 • Isbjørnen - foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel

Indre By (19 grupper)

 • Vandværket - foreslås nedjusteret
 • Kierkegade - foreslås lukket 
 • Holmens Sogn Udflytterbørnehave - foreslås lukket 
 • Udflytterbørnehaven Bøgely - foreslås lukket 
 • Den Røde Ko i Centrum – foreslås nedjusteret ved at lukke udflytterdel

Østerbro (12 grupper)

 • Kong Tumle – foreslås lukket 
 • Himmelrummet – foreslås lukket 

Mit barn står på venteliste til en af de berørte institutioner – hvad gør jeg?

Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning, så indtil det sker, skal man gøre, som man ellers ville have gjort. Den endelige beslutning træffes af Borgerrepræsentationen, og den behandler sagen den 25. juni 2024.

Når der er truffet en beslutning, vil Pladsanvisningen kontakte forældre som har børn på venteliste til institutioner, som bliver berørt. Forældre er også altid velkomne til at kontakte Pladsanvisningen jf. nedenfor. 

Det korte svar er: ring til Pladsanvisningen efter den 20. juni 2024 kl. 13. Da er den politiske beslutning truffet. Pladsanvisningen vil i dialog med forældrene så vidt det overhovedet er muligt tage hensyn til forældrenes ønsker. 

Det er klart, at forældre vil have mange spørgsmål, som har afsæt i lige præcis den situation, man er i. Generelt kan vi sige, at hvis ens barn bliver tilbudt en plads i en af de institutioner, som bliver berørt, så vil forældrene få et brev om høringen og datoen for afgørelsen. Hvis forældrene vælger at takke nej til den plads, vil det ikke have de normale følger. Man beholder sin behovsdato og sin plads på ventelisten.

Hvordan har man udvalgt de daginstitutioner, som kan blive berørt?

Forvaltningen har vurderet alle daginstitutioner ud fra en række politisk ønskede kriterier: 

 • Kapaciteten i de områder af byen, hvor der er overskud af pladser.
 • Økonomi: Nogle pladser er meget dyrere end andre, fx pga. høj husleje.
 • Mindst indgribende: Det vil sige, at forvaltningen har set på løsninger, hvor flest får færrest gener. Det er ud fra en overordnet og generel betragtning.
 • Søgning: Institutioner med mindst søgning.
 • Fysiske faciliteter: Nogle bygninger er bedre end andre.
 • Udfordret faglig kvalitet: Institutioner, der i øjeblikket har en særlig indsats i forhold til kvalitetsudfordringer. Bemærk dog, at vi i byen ikke har daginstitutioner med vedvarende og årelang ringe kvalitet. Vi har et tilsyn, som hurtigt får øje på institutioner, som af den ene eller anden grund i en periode har brug for hjælp og støtte. Derfor kommer daginstitutionerne som regel relativt hurtigt på niveau, og hvis ikke det sker, så bliver de lukket.

Det er, når man kigger på tværs af de ovenstående kriterier, at man har fundet frem til de 33 daginstitutioner. 

Hvorfor har andelen af uddannet personale ikke været et kriterie?

Vi anser, at dette er dækket ind under kriteriet om faglig kvalitet. 

Har det haft en betydning, om dagtilbuddet har været kommunalt eller selvejende?

Nej, det har ikke været et kriterie i udvælgelsen. Der er 19 kommunale dagtilbud og 14 selvejende dagtilbud i den indstilling, som er i høring.

Hvorfor foreslår man at nedjustere antallet af daginstitutionspladser i Københavns Kommune?

Det gør vi, fordi der i de kommende år samlet set vil være flere institutionspladser end børn. Derfor lægger vi nu op til at samle børn og medarbejdere på lidt færre lokationer. 

Hvornår skal daginstitutionerne i givet fald lukke eller nedjustere?

Foreløbig er forvaltningens forslag sendt i høring. Høringsperioden er fire uger, og på et møde den 19. juni træffer politikerne den endelige beslutning. Når beslutningen er truffet, vil der gå mellem tre til seks måneder, før de valgte institutionerne kan lukke eller justere. Tidsplanen for lukningen vil være individuel for hver institution, men alle eventuelle lukninger vil foregå i en tæt dialog mellem institution og forældre.

Hvordan sikrer man en god overgang for de børn og familier, som bliver berørt af lukningerne?

Forvaltningen vil sammen med forældrene, ledelsen og bestyrelserne i daginstitutionerne finde de bedst mulige løsninger for børnene inden for rammen af den politiske beslutning. Pladsanvisningen kender de enkelte forslag, og de vil være klar til at tage telefoner og svare forældrene, når de henvender sig med ønsker og spørgsmål. Pladsanvisningen opfordrer forældrene til at henvende sig efter den 20. juni 2024 kl. 13. Da er den politiske beslutning truffet. Pladsanvisningen vil så vidt det overhovedet er muligt tage hensyn til forældrenes ønsker.

Hvad med medarbejderne?

København har brug for alle dygtige pædagoger, pædagogmedhjælpere og øvrige medarbejdere. Medarbejderne er ansat i kommunale klynger og med Københavns Kommune som et ansættelsesområde. Derfor har vi som kommune en forpligtelse til og mulighed for at omplacere medarbejdere indenfor det kommunale område. Alle, der måtte blive berørt, vil så vidt muligt blive tilbudt omplacering til andre institutioner med ledige stillinger. Vi kan desværre ikke love, at medarbejderne følger børnene. Der vil blive lavet lokale planer og processer for de berørte arbejdspladser og medarbejderne. Som supplement til de lokale planer for omplacering på det kommunale område, kan berørte medarbejdere kontakte rekrutteringsteamet i HR for råd og vejledning om ledige pædagogiske stillinger i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.  Kontaktoplysninger kommer her på siden, når politikerne har truffet beslutning om sagen. Det sker forventeligt den 19. juni 2024. 

Selvejende institutioner er selvstændige arbejdsgivere, og derfor er overflytning af medarbejdere til andre enheder ikke muligt i samme omfang. Her vil man skulle søge nogle af de mange ledige stillinger, vi har i byen. 

Hvorfor er der forslag om at nogle daginstitutioner skal lukke midlertidigt?

For de nuværende børn, forældre og medarbejdere vil lukningen ikke være midlertidig.  Midlertidigheden skal ses i et længere perspektiv, og betyder, at daginstitutionen bliver lukket, men at kommunen ønsker at beholde lokalerne, og bruge dem til andre formål i en periode. Fx til genhusning. Det kræver dog, at der i kommunens kommende budget bliver afsat penge til det. Hvis det sker, vil det være muligt at bruge lokalerne til dagtilbud igen, hvis/når børnetallet stiger. Ifølge de prognoser vi har til rådighed i dag, vil det ske gradvist fra 2027 og frem.

Sparer kommunen noget ved at lukke en institution, hvis man samtidig beholder lokalerne?

Det vil typisk være dem, som bruger lokalerne, som afholder udgiften til dem. Det betyder, at hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen i en periode afstår lokalerne, så er det heller ikke Børne- og Ungdomsforvaltningen, som betaler til dem. På den måde vil det ikke belaste forvaltningens budget, men det vil være muligt igen at etablere dagtilbud i lokalerne, når/hvis børnetallet igen kræver det.

Hvorfor foreslår kommunen at lukke gode, velfungerende daginstitutioner?

Langt, langt de fleste forældre er glade for og tilfredse med deres daginstitution. Og det kan virke uforståeligt, hvis en institution, man er rigtig glad for, står til at lukke eller blive nedjusteret. Men sagen er, at vi ikke har daginstitutioner, som har vedvarende og årelang ringe kvalitet, og derfor er det forventeligt med en situation, hvor nogle forældre nok forstår rationalet, men ikke at det lige præcis skal ramme deres velfungerende daginstitution. Se evt. spørgsmålet ovenfor om hvilke kriterier, som ligger til grund for udvælgelsen af daginstitutionerne.

Hvorfor er der så forholdsvis mange udflytterinstitutioner, som foreslås berørt?

Det handler om økonomi. Udflytterinstitutioner er typisk dyrere at drive end stationære børnehaver på grund af udgifter til buskørsel, ekstra pædagogtimer og en vis dobbelthusleje. Men det handler også om, at nogle af børnegrupperne i udflytterbørnehaver vil kunne blive sammen på en hjemmematrikel. Det er ikke det samme, og det vil selvfølgelig stadig være en omvæltning for børn og forældre, når børnene ikke længere bliver kørt ud til deres udflytter-matrikel.

Hvorfor har man ikke forudset, at der vil komme færre børn?

Når Københavns Kommune planlægger antallet af daginstitutionspladser, så tager man udgangspunkt i prognoser for børnetallet. Prognoser er kommunens planlægningsværktøj, det er en forudsigelse, og derfor vil prognoser altid være behæftet med en vis usikkerhed. De seneste år er der født færre børn, end prognosen har forudsagt. Og samtidig har fraflytningen af børn fra Københavns Kommune været højere end forventet. 

Hvorfor bygger man nye institutioner et sted i byen og lukker andre institutioner andre steder?

Børnetallet falder i nogle områder af byen og vokser i andre områder. Nørrebro er det område, som har oplevet det største fald siden 2020. I 2024 er der på Nørrebro 573 færre børn i daginstitutioner end i 2020. Omvendt er børnetallet i Ørestad i samme periode vokset med 306 daginstitutionsbørn. Og da der er et politisk vedtaget servicemål om, at der skal være et pasningstilbud inden for fire kilometer fra bopælen, kan man ikke bruge institutioner i den ene ende af byen til børn, der bor i den anden ende. 

Hvad vil der ske, hvis man ikke lukker og nedjusterer antallet af daginstitutionspladser?

Hvis kommunen ikke nedjusterer antallet af daginstitutionspladser, ville kommunen blive nødt til at afskedige medarbejdere. I bund og grund har forvaltningen kun to store udgiftsposter på dagtilbudsområdet: udgifter til bygninger/husleje og løn til personale.

Hvorfor har forvaltningen ikke penge til at fortsætte med at holde institutionerne åbne?

Københavns Kommune bruger lige nu 60 millioner kroner mere om året på dagtilbud, end der er budgetteret med. Hvis ikke man reducerer antallet af pladser, så antallet kommer til at svare til det antal børn, der betaler for en plads, vil kommunen blive nødt til at afskedige pædagogiske medarbejdere.  

Hvorfor er kommunen ikke bedre til at matche antallet af børn med daginstitutionspladser?

Det skyldes, at det er svært at vide, hvor mange pladser der præcist er behov for i fremtiden. Når vi skal forudsige behovet for pladser, bruger vi prognoser. I arbejdet med prognoser, arbejder man med flere faktorer, som alle er behæftet med en vis usikkerhed. Ingen kan med sikkerhed vide, hvor mange børn der bliver født det kommende år. 

I København er der desuden yderligere to faktorer, der spiller ind. København er en by med stor mobilitet. Det betyder, at børn og familier flytter hyppigt. Det er svært at forudse præcist, hvornår børnefamilier flytter ud af byen eller fra en bydel til en anden. Samtidig er der i København en mere ambitiøs pasningsgaranti end lovgivningen kræver. Vi arbejder efter et servicemål på max. fire kilometer. Forældre i Ørestad får ikke tilbudt en ledig plads i Brønshøj, men skal i stedet have en plads max fire kilometer fra deres bopæl. Det betyder, at antallet af børn og institutionspladser ikke kun skal stemme i København, men også i forskellige områder af byen.