Søg

Søg § 19-tilladelse til genanvendelse af jord

Hvis I både har ren jord og forurenet jord i jeres projekt, skal I genanvende den rene jord inden den forurenede jord. Se her hvordan I søger.

Gennemgå den vejledende tjekliste, før I søger om at genanvende jord efter miljøbeskyttelseslovens § 19

Stamdata

 • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail) 
 • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Nuværende og tidligere anvendelse

 • Nuværende anvendelse: Bolig, erhverv, børneinstitution, skole, park/plads eller offentlig legeplads
 • Miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter og/eller opfyld/losseplads på matriklen – herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, potentielle kilder og/eller beskrivelse af opfyldning. Terræn, Geologi, grundvand og overfladevand

Projektbeskrivelse (bygge- eller anlægsarbejde)

 • Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygning mv.)
 • Beskrivelse af grave- eller anlægsarbejde, hvor stor er udgravningen (dybde, bredde, længde)? Hvor graves der? Hvor genanvendes jord? Hvor mellemdeponeres jord? Hvor mange tons jord skal der opgraves, og hvor mange tons forventes genanvendt?
 • Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projektet skal beskrives og vises på en situationsplan
 • Vedlæg tegninger og situationsplan over den kommende indretning af lokaliteten
 • Tidsplan eller oplysning om projektets start- og sluttidspunkt

Forureningsforhold

 • Forureningsstatus på grunden: ”V1”, ”V2”, ”V1og V2”, delvist kortlagt eller områdeklassificeret
 • Beskrivelse af evt. forurening af området hvor jorden udlægges og hvor jorden opgraves, hvilke medier (jord, vand, poreluft) er der konstateret forurening i og er forureningen afgrænset horisontalt og vertikalt? 
 • Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? – og er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?

Afklaring af risici

 • Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen?
 • Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? 

Bilag 

 • Situationsplan med nordpil, målestok, matr. nr., adresse og dato. På situationsplanen skal indtegnes:
  • Placering af et evt. mellemdepot
  • Området for hvor jorden kommer fra
  • Området fra hvor jorden ønskes genanvendt
  • Tidligere, nuværende og evt. kommende bygninger.  
 • Boreprofiler
 • Analyserapporter
 • Evt. tidligere forureningsundersøgelser

 

Kontakt

Jord

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Send ansøgning

Indsend din ansøgning vedhæftet i mail via linket med overskriften "Kontakt"