Lokalplaner trin for trin

En lokalplan i Københavns Kommune går igennem 3-4 faser: Afklaring, evt. startredegørelse, lokalplanforslag og færdig lokalplan

1. Afklaring

Afklaringsfasen består af 4 temaer:

  • Rammerne (fx Kommuneplanen og andre eksisterende planer)
  • Stedet 
  • Projektet 
  • Samarbejdsaftale; hvis vi bliver enige om at lave en lokalplan, fastlægger vi lokalplanforløbet i en samarbejdsaftale.

2. Startredegørelse (kun komplekse lokalplaner)

Til de komplekse lokalplaner udarbejder vi normalt en startredegørelse, der skitserer de overordnede rammer for projektet.

Teknik- og Miljøudvalget behandler startredegørelsen og beslutter, om der skal laves et lokalplanforslag, og om der er særlige punkter, vi skal være opmærksomme på i det videre arbejde.

Se kort med aktuelle startredegørelser

3. Lokalplanforslag

Lokalplanforslaget er en detaljeret plan med bindende bestemmelser om, hvordan området må anvendes, hvor der må placeres veje, bygninger og friarealer, og hvilke materialer der skal bruges.

  • Teknik- og Miljøudvalget behandler lokalplanforslaget og beslutter, om forslaget skal sendes i offentlig høring.
  • Principielle sager, sager med kommuneplantillæg og sager med udbygningsaftaler sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med en anbefaling om offentlig høring.
  • Nogle lokalplanforslag kan forvaltningen sende direkte i høring.

Lokalplanforslaget er i høring i op til 8 uger, og der er ofte et borgermøde, hvor naboer, virksomheder og andre kan stille spørgsmål til forslaget.

Se aktuelle høringer om lokalplanforslag

4. Den færdige lokalplan

Når høringen er slut, behandler vi alle høringssvar. Teknik- og Miljøudvalget behandler lokalplanforslaget og eventuelle forslag til ændringer sammen med et resumé af høringssvarene.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslaget, sender udvalget det videre til Borgerrepræsentationen med anbefaling om vedtagelse. Borgerrepræsentationen beslutter, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Sådan får du besked om, at lokalplanen er vedtaget

Lokalplanen bekendtgøres på plandata.dk og i høringsportalen. Ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet og alle, der har sendt høringssvar til forslaget, får en mail om, at planen er vedtaget.

Lokalplanen træder i kraft ved bekendtgørelsen. 

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V