Søg

Anmeld byggeaffald til kommunen

Når jeres projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet i de fleste tilfælde anmeldes til os.

Nyt om PAH

Der er ikke længere relevant at bruge analysepakken ”De 7 DK jord PAH total ”. I stedet skal bruges pakken ”De 9 PAH’er.

De ændrede analyseparametre er beskrevet i Faktaarket om PAH i byggeriet og i skemaerne med grænseværdier.

I skemaet med grænseværdierne står der de PAH-forbindelser, der gør affaldet farligt. Det er disse forbindelser, der skal analyseres for. Analysepakken ”De 7 DK jord PAH total” er ikke dækkende og derfor ikke brugbart til afklaring af, om der er tale om farligt affald.

Grænseværdien for uforurenet kan anses for overholdt, når koncentrationerne af Benzo(a)pyren og Dibenz(a,h)anthracen hver er under 0,3 mg/kg. Når det drejer sig om byggeaffald vil grænseværdien for jordkvaliteten på 4,0 mg/kg for ”De 7 DK jord PAH total” stort set altid være overholdt. Det er derfor heller ikke nødvendigt at analysere for ”De 7 DK jord PAH total”, når det skal afklares, om affaldet er uforurenet.

I skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
  • I skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet.

Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når I har modtaget en færdigmelding på bygningsaffald.dk.

Hvis du er privatperson, så er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver.

Anmeld byggeaffald til kommunen

I skal anmelde byggeaffaldet, mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang. I kan anmelde følgende steder:

Genanvendelige materialer skal sorteres fra og nyttiggøres

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer. Fx kan uforurenede brokker genanvendes som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer.

Genanvendelse af betonbrokker, der er lettere forurenede, er også en mulighed. I skal indhente en tilladelse (§ 19-tilladelse) fra os inden.

Mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer kan genbruges direkte, fx genbrug af en hoveddør fra et hus i et andet. Det behøver ikke blive anmeldt til kommunen.

Læs mere om muligheder for genanvendelse af affald

Kontakt

Team Byggeaffald