Praktiske forhold ved jeres arrangement

Få styr på praktiske forhold, fx retningslinjer for musik og lyd, oprydning, adgang til strøm og vand samt orientering af naboer.

Praktiske forhold ved arrangementer

Vis alle

Find et sted til jeres arrangement

I kan gratis låne offentlige arealer i København til jeres arrangement, hvis arrangementet er offentligt. Offentligt betyder, at alle kan deltage.

Få overblik over Københavns mange parker, pladser og områder.

Vær opmærksom på, at der kan være krav om markedsleje ved lån af kommunens parker til aktiviteter, som er delvist kommercielle.

Vilkår om engangsplastbægre til drikkevarer

Gælder vilkåret alle typer af engangsbægre?

Alle typer bægre som indeholder plast, og kun kan bruges én gang, er omfattet af vilkåret.

Vær opmærksom på at mange papkrus har en plast coating, hvilket kategoriserer det som et ’plast-bæger’. Vilkåret gælder også engangsglas til vin lavet af plast og andre plastglas til fx sodavand, iskaffe eller lignende.  

Hvad kan jeg bruge i stedet for engangsplastbægre?

For at minimere forbruget af ressourcer og affaldsmængder anbefaler Københavns Kommune vaskbare genbrugsløsninger. Der findes flere forskellige løsninger på markedet, og det udvikler sig hele tiden. Undersøg markedet for at finde den bedste løsning til jer.

Alternativerne dækker bl.a. over vaskbare bægre i hård plast eller aluminium. De fås som bægre til de fleste slags drikkevarer, både varme og kolde.

Hvordan vælger jeg den mest bæredygtige løsning?

De vaskbare genbrugsløsninger bliver mere bæredygtige, jo flere gange de bruges. Derfor er det bedre at leje bægrene fra en leverandør, der sikrer at krusene genbruges på andre events.

Det er mindre bæredygtigt at få specialproduceret genbrugsbægre til dit event, som kun kan bruges ved den ene lejlighed. Det er derfor også bedre ikke at printe eventets logo og årstal på bægrene, da det gør dem mindre attraktive at bruge ved andre events.

Hvem kan hjælpe mig med at finde løsninger?

Der er efterhånden flere aktører på markedet, som tilbyder udlejningsløsninger for bægre, vaske-ordninger og indsamlingssystemer. Flere virksomheder tilbyder det som en samlet løsning, så du som eventarrangør har minimal planlægning, håndtering og logistik.

Er det ikke lige så godt at bruge bionedbrydelige eller bioplastbægre (PLA)?

Desværre ikke på nuværende tidspunkt. Det er næsten lige så ressourcekrævende at producere en bio-plastkop som et almindeligt plastbæger, da de fleste behandlingsanlæg ikke genanvende dem.

Derfor er det bedst at vaske og genbruge bægret i sin nuværende form frem for at producere affald, der ikke kan genanvendes. I den forbindelse skal det nævnes, at bægre i bioplast eller i bionedbrydelig plast ikke undtaget fra forbuddet.

Dispensation

Ønsker I at søge om dispensation til brug af engangsplast-bægre, skal I ansøge om dette, når I søger om en arrangementstilladelse.

Dispensation kan som udgangspunkt opnås, hvis

 • Miljøbelastning for arrangementer er marginal (fx ved mindre arrangementer)
 • Der eksisterer ikke alternativer, der kan garantere deltagernes sikkerhed
 • Markedet kan ikke efterkomme efterspørgslen efter genbrugsbægre

Pantbelagte drikkevareemballager, fx pantflasker, kan benyttes som hidtil til arrangementer.

I skal altid orientere naboer og nærtboende

Det er jeres ansvar som arrangører at sørge for, at naboer og andre nærtboende er informeret om, hvad der skal foregå, og evt. hvilke nabogener arrangementet kan give. Det kan I bl.a. gøre med informationsskilte, plakater, sedler i butikker og postkasser, nyhedsbreve, lokalaviser, sociale medier osv.

Hvis I skal afholde et musikarrangement

Der stilles særligt høje krav til orienteringen af naboer, når jeres arrangement indebærer musik/forstærket lyd.

Informationen til naboerne skal indeholde:

 • Oplysning om kontaktpersoner, sted, tid og type af musikarrangementet, herunder omfanget og den tidsmæssige udstrækning af opsætning og nedtagning af udstyr og afholdelse af lydprøver
 • Hvad der er gjort for at mindske støjgener og de gener, som publikum kan medføre i forbindelse med musikarrangementet.

I skal orientere naboer tidligst 4 uger før musikarrangementet. Er orienteringen sket tidligere end 10 dage før musikarrangementets afholdelse, skal I orientere naboerne igen.

Musik og lyd

Indeholder jeres arrangement forstærket musik, speak eller anden form for lyd, skal I oplyse om det i jeres ansøgning til kommunen.

Musikarrangementer må som udgangspunkt kun afholdes i tidsrummet

 • mandag-torsdag kl. 10-22
 • fredag og lørdag kl. 10-24 
 • søn- og helligdage kl. 10-22

Læs Forskrift for udendørs musikarrangementer

I 2023 er der en forsøgsordning, der skal skabe bedre vilkår for kulturaktører på udvalgte pladser i byen.

Læs mere om forsøgsordningen og se hvilke pladser der er omfattet.

Strøm og vand

Strøm

Hvis I har brug for strøm til jeres arrangement, har Københavns Kommune elskabe på en række pladser, torve og parker i byen.

Kontakt sagsbehandleren for jeres arrangement for at få oprettet et kort til at aktivere elskabet. Kortet koster 100 kroner.

Når I bestiller kortet, skal I samtidig oplyse, hvor meget strøm I forventer at bruge. Kontakt evt. en autoriseret elektriker for hjælp til at skønne jeres forventede forbrug. Det er muligt at få refunderet ikke-brugte kWh.

I skal selv kontrollere, om I kan få strøm fra elskabet.

Udover elskabe er der strømudtag ved en række mindre pladser. Her skal I kontakte EDF: driftcph@edf-dk.com.

Hvis der ikke er strøm, må I selv finde en løsning.

Vand

På enkelte pladser er der adgang til vand. De fleste pladser er dog uden vand, og I må selv finde en løsning.

Renhold, oprydning og affaldssortering

Som arrangører er det jeres ansvar at sørge for at fjerne affald, samt at der løbende bliver holdt rent under arrangementet. Området skal efterlades fri for affald, uanset hvordan I fandt det.

Hvis kommunen er nødt til at gøre området rent efter et arrangement, sendes regningen til arrangøren.

Renholdelsesplan ved større arrangementer

Ved store arrangementer skal I udarbejde en renholdelsesplan, som skal godkendes af os. I kan få rådgivning og vejledning til renholdelsesplanen hos en ekstern leverandør.

I vedhæfter renholdelsesplanen, når I udfylder ansøgningen om arrangementstilladelsen.

I skal sortere affaldet

Når I afholder et arrangement, skal I sortere affald og sikre, at en væsentlig del af det sorterede affald forberedes til genbrug eller genanvendelse.

Som virksomhed har I pligt til at sortere alt affald fra, der kan genbruges eller genanvendes, og sikre, at det behandles korrekt. 

Læs om reglerne for erhvervsaffald og få hjælp til sortering og håndtering af din virksomheds affald af kommunens erhvervsaffaldskonsulenter.

 

Afspærring og lukning af veje

I er selv ansvarlige for opsætning/nedtagning af afspærring, og I afholder selv alle udgifter til midlertidig lukning af veje, gader og pladser i forbindelse med jeres arrangement.

I skal altid have tilladelse, hvis I vil afspærre gader eller pladser. Du skal derfor udarbejde en målfast afspærringsplan med færdselstavler og andet udstyr påtegnet, som skal godkendes. Afspærringsplanen skal uploades i den samlede arrangementsansøgning til kommunen.

Vi anbefaler, at du får et professionelt firma til at opstille afspærringsmateriel og skilte.

Ved større arrangementer, som har stor indflydelse på trafikken i et større område, skal I også udarbejde en trafikafviklingsplan. Trafikafviklingsplanen skal vise de infotavler, som oplyser om arrangementet langt fra selve det afspærrede område. Formålet med infotavlerne er, at trafikanterne kan finde alternative ruter, så trafikproblemer undgås ved området for arrangementet. Trafikafviklingsplanen skal uploades i den samlede arrangementsansøgning til kommunen.

Økonomisk støtte

Rekruttering af frivillige

Vi anbefaler altid, at du inddrager arrangementets omverden som deltagere, partnere eller hjælpere.

Brug vores hjemmeside Cph Volunteers til at finde frivillige.

Få jeres arrangement på Brugbyen.nu

Københavns Kommunes hjemmeside Brugbyen.nu omtaler arrangementer, der foregår inden for kommunens geografiske område.

Brugbyen.nu er åben for alle, der arrangerer begivenheder inden for platformens primære hovedfokus: kultur, fritid og idræt.

Hvis I ønsker at få jeres arrangement på Brugbyen.nu, skal I skrive til brugbyennu@kk.dk.

Arrangementet skal beskrives i et sagligt, objektivt og realistisk sprog.

Besøg hjemmesiden Brugbyen.nu

Bannere og infostandere

Kulturbannere

Kulturbannerne hænger på synlige placeringer i byen. Oftest ved byens store indfaldsveje. Pladserne er reserveret til større sportslige og kulturelle begivenheder af interesse for københavnerne. Det vil typisk være events, arrangementer, festivaler, kulturinstitutioner som har/er:

 • Generel interesse for byens borgere og som inddrager byens rum på en original måde
 • Betydelige kulturelle udstillinger og begivenheder, der markerer sig i international sammenhæng
 • Større idrætsbegivenheder i byen, som tiltrækker deltagere og publikum fra udlandet samt folkelige idrætsbegivenheder
 • Mega-kulturbegivenheder med offentlig adgang, som anses for at have national betydning eller betydning for hele byen

Ønsker du at booke en eller flere af kulturbannerpakkerne, skal du kontakte Tax & Co montage.

Find kontaktoplysninger til Tax & Co på www.kulturbanner.dk, hvor du også kan læse mere om bannerpakkerne, priser og placeringer

Bannere i strøggader

Strøgbannere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. En gang om året (i efteråret) kan du søge om tilladelse til opsætning af bannere i strøggaderne og i Blågårdsgade for det efterfølgende kalenderår. Der gives tilladelse til strøgbannere i perioder af max 7-14 dage.

Hvis der efter fordelingen er ledige perioder, behandles ansøgninger løbende.

Infostandere

Infostandere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. Du kan søge om tilladelse til opsætning af infostandere på placeringer i hele byen. Det er dit ansvar som arrangør selv at sørge for opstilling og nedtagning samt materiale til opstilling. Vi anbefaler, du benytter pyloner. 

Søg om tilladelse til opsætning af infostandere her på siden. Du skal tilføje en ny placering for hver enkelt infostander.

Pas på byen og miljøet

Københavns Kommune arbejder for en mere bæredygtig by.

I folderen "Gør dit arrangement mere bæredygtigt" får I forslag til en række simple tiltag, der kan tænkes ind både før, under og efter afholdelsen af arrangementer.

Musik og lyd - Forsøgsordning på udvalgte pladser i byen

Find inspiration til en plads til dit musik-arrangement i Forskrift for udendørs musikarrangementer.

I 2023 er der en forsøgsordning, der skal skabe bedre vilkår for kulturaktører på udvalgte pladser i byen.

Læs mere om forsøgsordningen og se hvilke pladser der er omfattet.

Musikforskrift - Udvidelse af forsøgsordningen 2023

Kontakt

Arrangementer og Gadesalg

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00