Søg
Mødedato: 28.01.2014, kl. 13:00
Mødested: Dragsholm Slot

Beslutning om demonstrationsprojekter om energirenovering af almene boliger

Se alle bilag

Det skal godkendes om seks udvalgte demonstrationsprojekter for energirenovering af almene boliger kan modtage støtte fra en tilskudspulje fra Københavns Kommune.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget foreslår, at 2. at-punkt udgår og erstattes af følgende:
"2. at det resterende rådighedsbeløb på 8,44 mio. kr. afsættes til nye projekter, der udvikles i 2014" 

Økonomiudvalget forudsætter endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

For at kunne opfylde Københavns Kommunes KBH 2025 Klimaplans mål er det en forudsætning, at der foretages energirenovering af byens eksisterende boligmasse, herunder også i det almene boligbyggeri, der udgør ca. 20 pct. af boligmassen i København. 

For at fremme energirenovering i den almene sektor er der i Budget 2013 (Æ9), som blev vedtaget af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, afsat 25 mio. kr. til at støtte energi-demonstrationsprojekter i den almene sektor. 1,75 mio. kr. er frigivet til et energimæssigt og arkitektonisk fyrtårns-projekt inden for nybyggeri. Bevillingen blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 25. april 2013. Af de resterende 23,25 mio. kr. ønskes 14,81 mio. kr. nu frigivet til projekter inden for energirenovering. Projekterne skal fremvise nye metoder, der kan anvendes bredt i den almene sektor.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt de almene boligorganisationer om at udarbejde konkrete forslag til energirenoveringsprojekter, som kan støttes. Forvaltningen har i alt modtaget ti projektansøgninger. Forvaltningen har udvalgt seks projekter til støtte ud fra projekternes skalerbarhed, afprøvning af nye løsninger for energirenovering og projekternes samspil med Københavns Kommune arkitekturpolitik. De seks udvalgte projekter kommer med bud på en bred række løsninger for energirenovering med stor skalerbarhed. Projekterne vurderes at kunne medvirke til at sikre mindre energiforbrug, lave forbrugsudgifter og sunde energioptimerede almene boliger i København.

De seks projekter er:

  • Projekt 1 (3B): Folehaven – Energirenovering af ni boliger hvor facader og gavl efterisoleres indvendigt.
  • Projekt 3 (DAB/HAB): Kirsebærhaven – Indvendig isolering af fire lejligheder.
  • Projekt 4 (AKB): Frederiksholm karré 3 – Varmeudskiftning integreret i vinduet, hvor ind- og udtag af luft integreres i et traditionelt facadevindue.
  • Projekt 5 (AKB): Øbro 95 – Forbrugsværktøj til boligafdelingen til afregning og monitorering af forbrug af solenergi, så beboerne kan optimere fordelingen af deres elforbrug.
  • Projekt 7 (AKB): Frederiksholm karré 15 – Synliggørelse af energiforbrug gennem forsøg med direkte beboerinformation vedrørende opvarmning og indeklima via SMS, internet og apps. Forsøget skal køre i 3-5 opgange.
  • Projekt 10 (fsb): Tingbjerg I – Udvendig isolering ved skalmuring med genanvendelse af de oprindelige afrensede teglsten. 
Som udgangspunkt finansierer boligorganisationerne selv 25 pct. af udgifterne til projekterne. De udvalgte projekter tilbydes lån fra tilskudsdeklarationsmidler til at dække boligorganisationernes egenfinansiering, hvis de ikke umiddelbart selv kan finansiere dette. Beløbet tilbagebetales over fem år. De valgte projekter støttes med kommunale midler, under forudsætning af at projekterne endeligt vedtages i de almene boligorganisationer og boligafdelinger. De kommunale midler til udgør 10,06 mio. kr. Såfremt de seks udvalgte projekter ikke realiseres, afsættes midlerne til nye projekter i 2014.

De udvalgte projekter er beskrevet nærmere i bilag 1.

Projekter med behov for ekstern monitorering og mulig reetablering
Projekt 1 og 3 vedrører nye metoder til indvendig isolering, der kan have stort potentiale som konkurrencedygtig energirenovering af de mange almene (og øvrige) murede ejendomme i København fra 1900 og frem til 1960’erne. Indvendig isolering har historisk været udført med dårlige teknikker og store negative fugt- og skimmelmæssige konsekvenser. I de seneste år har isoleringsteknikken gennemgået en udvikling, der tilsyneladende løser flere af de hidtidige byggetekniske problemer. De nye metoder savner dog praktisk afprøvning i alment regi med fokus på robusthed og beboeradfærd. De to nævnte forsøgsprojekter udføres med ekstern monitorering i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) under medvirken af ekstern auditor og kvalitetssikring. Der afsættes 0,88 mio. kr. til ekstern evaluering og monitorering.

Forsøgskonceptet forudsætter, at forsøgsmiljøet etableres i almene boliger med sædvanlige adfærds- og fugtbelastninger. Det er afgørende for forsøg i beboede lejligheder, at beboerne kan garanteres en fuldstændig reetablering af deres lejemål, hvis forsøget efter fem år (i 2020) viser et negativt resultat. Der afsættes derfor 1,22 mio. kr. til reetablering af lejlighederne, hvis det bliver nødvendigt at nedtage den indvendige isolering.  

Formidling og energirenovering i renoveringsprojekter
Den almene sektor omfatter ca. 20 pct. af boligerne i Københavns Kommune. Mange af disse boliger skal renoveres inden for de kommende år. Det er erfaringen, at renoveringsprojekter i den almene sektor ikke altid udnytter det fulde potentiale ved energimæssige tiltag. Udfordringerne er blandt andet en vurdering af, hvilke tiltag der er økonomisk bæredygtige.  

Samtidig er nye løsninger til energirenovering traditionelt vanskelige at udbrede i den almene sektor. Det skyldes blandt andet sektorens finansieringsforhold, krav til bygningernes robusthed og behov for sikker økonomisk drift.  

Der er derfor behov for en særlig indsats for dels at udbrede projekternes anvendelighed, dels i samarbejde med den almene sektor at udvikle nye værktøjer og tilgange til renoveringen af almene boliger. Det omfatter også klare kommunale krav til renoveringerne, så projekterne lever op til kommunens målsætninger. 

For at bidrage til løsning af disse problemstillinger afsættes derfor 1,65 mio. kr. til ansættelse af en projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2014-2017. Projektlederen skal:
  • Følge og sikre kvalitet i de udvalgte projekter.
  • Formidle resultater og erfaringer fra de udvalgte projekter, så de kommer til gode bredt i den almene sektor.
  • Sammen med sektoren udvikle metoder og værktøjer til at vurdere og implementere energitiltag i renoveringssager.
  • Udvikle klare kommunale krav til energioptimeringstiltag i almene renoveringsprojekter, herunder styrke sagsbehandlingen med øget fokus på mulige energitiltag.
Ikke valgte projekter
Fire projekter gennemføres ikke:

Tabel 1. Ikke valgte projekter. Mio. kr.

 

Boligorganisationer / afdeling Titel Ansøgt beløb Begrundelse for fravalg
AKB, Lundtoftegade (nr. 2) Solceller 3,00 Almindelig opsætning af solceller har ikke en demonstrationsværdi
AKB (nr. 6) Den bidragende bolig 1,23 Projektet vedrører udelukkende en analyse og ligger derfor uden for målet om demonstrationsprojekter
AAB, Parkskellet (nr. 8) Indvendig isolering 0,96 AAB har valgt at trække ansøgningen
SAB, Grøndalslund (nr. 9) Udvendig isolering 12,00 Projektets anlægsmæssige omfang vurderes for omfattende i forhold til puljens mål om demonstrationsprojekter
I alt 17,19

 

De resterende midler
På baggrund af ovenstående er der 9,44 mio. kr. tilbage af de 23,25 mio. kr. Disse midler udbydes til nye projekter i 2014. Efter prækvalificering fordeles op til 1 mio. kr. til udvikling af et antal projekter i 2014. De resterende 8,44 mio. kr. fordeles til de bedste af disse projekter efter indstilling i Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Den samlede økonomi for de udvalgte projekter mv. er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 2. Økonomi for energi-demonstrations-tiltag. Mio. kr.
Boligorganisation/afdeling Københavns Kommunes finansiering Bolig-organisationens finansiering
3B, Folehaven (nr. 1) 5,18 1,73
DAB/HAB, Kirsebærhaven (nr. 3) 2,00 0,67
AKB, Frederiksholm karre 3 (nr. 4) 1,21 0,40
AKB, Øbro 95 (nr. 5) 0,47 0,16
AKB, Frederiksholm karre 15 (nr. 7) 0,21 0,07
fsb, Tingbjerg I (nr. 10) 0,99 0,33
Sum 10,06 3,36
Ekstern monitorering 0,88
Projektleder 1,65
Afsat til evt. reetablering (nr. 1 og 3) 1,22 0,41
Udvikling af prækvalificerede projekter 1,00
I alt 14,81 3,77
 
Finansiering
For at fremme energirenovering i den almene sektor er der i Budget 2013 (Æ9) afsat 25 mio. kr. til at støtte energi-demonstrationsprojekter i den almene sektor. 1,75 mio. kr. er på Borgerrepræsentationens møde den 25. april 2013 blevet frigivet til et energimæssigt og arkitektonisk fyrtårns-projekt inden for nybyggeri. Af de resterende 23,25 mio. kr. ønskes nu 14,81 mio. kr. frigivet til demonstrationsprojekter inden for energirenovering. Projekterne skal fremvise nye metoder, der kan anvendes bredt i den almene sektor. De 14,81 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.25.10.3. Fordelingen af bevillingen og de forventede udgifter på anlæg, ekstern monitorering og projektledelse, eventuelt reetablering samt udvikling af nye prækvalificerede projekter fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Frigivelse og periodisering af de afsatte midler. Mio. kr.
2014 2015 2016 2017 2018 I alt
Projekt 1 og 3 3,59 3,59 7,18
Projekt 4, 5, 7 og 10 2,88 2,88
Ekstern monitorering 0,66 0,01 0,01 0,01 0,18 0,88
Projektleder 0,45 0,60 0,30 0,30 1,65
Garanti til eventuel reetablering 1,22 1,22
Udvikling af prækvalificerede projekter 1,00 1,00
I alt 8,58 4,20 0,31 0,31 1,40 14,81
 
Den kommunale anlægsstøtte gives med hjemmel i byfornyelseslovens § 98. De udvalgte projekter tilbydes 5-årige lån i tilskudsdeklarationsmidler på i alt 3,76 mio. kr. til at dække projekternes 25 pct. egenfinansiering, hvis de ikke selv kan finansiere dette. Såfremt der ikke bliver behov for at anvende de 1,22 mio. kr. til reetablering i 2020, overføres midlerne til udmøntning til andre energirenoveringsprojekter i regi af byfornyelsesindsatsen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele tilsagn til ansøgerne.

Tilsagnene vil være betinget af godkendelse i boligorganisationernes bestyrelser og i de valgte boligafdelinger i løbet af foråret 2014.

Når projekterne er godkendt i boligorganisationerne, skal projekterne videreudvikles, færdigprojekteres og udføres.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil for alle projekter betinge sig en udførlig afrapportering af projekterne, så erfaringer og løsninger fra demonstrationsprojekterne bliver bredt og professionelt kommunikeret.

De relevante interessenter blandt andet Landsbyggefond og Byggeskadefond vil løbende blive underrettet om projekterne.

Borgerrepræsentationen forelægges i 2014 udvælgelse af de endelige projekter i den nye ansøgningsrunde til godkendelse.
Såfremt de seks udvalgte projekter ikke realiseres, afsættes midlerne til nye projekter i 2014.          


    
            Pernille Andersen                                                  / Simon Kjær Hansen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.   at der frigives en anlægsbevilling på 14,81 mio. kr. til at støtte seks projekter og til særskilt kvalitetssikring, monitorering og afrapportering af projekt 1 og 3, ansættelse af projektleder samt udvikling af nye projekter. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.25.10.3 fordelt med 8,58 mio. kr. i 2014, 4,2 mio. kr. i 2015, 0,31 mio. kr. i 2016 og 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018. Anlægsbevillingen er finansieret af de midler, der blev afsat i Budget 2013 til ”Grønt energiforbrug” (Æ9).

2.   at der fra ovennævnte anlægsbevilling afsættes 8,44 mio. kr. til nye projekter, der udvikles i 2014.


Teknik- og Miljøforvaltningen indstillinger, at Teknik- og Miljøudvalget godkender (såfremt 1. at-pkt anbefales)

3.   at de udvalgte projekter tilbydes 5-årige lån i tilskudsdeklarationsmidler på i alt 3,89 mio. kr. til at dække projekternes 25 pct. egenfinansiering, hvis de ikke selv kan finansiere dette.


Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 16. december 2013

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning

Dagsordenspunkt 15: Beslutning om demonstrationsprojekter om energirenovering af almene boliger 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. januar 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top