Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan 202-1&2 Fisketorvet angående ændret udformning af metroforplads på matr.nr. 1589 m.fl. Udenbys Vester Kvarter, København, Havneholmen 1

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter sagen, og bemyndiger TMU til at samle op på drøftelsen, og herefter udarbejde og indsende et høringssvar.

Problemstilling

Høringen drejer sig om en ansøgning om dispensation til at udforme metroforpladsen på en anden måde end fastlagt i lokalplanen, idet ejeren af Fisketorvet Copenhagen Mall ikke længere ønsker at bygge delvist hen over forpladsen. Forpladsen ønskes nu etableret som en åben plads uden overdækning, som det kendes fra størstedelen af de eksisterende metrostationer.

Høringsfrist 4. maj 2023

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringen og bemyndiger TMU til at samle op på drøftelsen, og herefter udarbejde og indsende et høringssvar.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet sender høringssvaret til forvaltningen.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at Lokaludvalget ikke mener, at der skal opføres boliger.
Til top