Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Intern høring: Udkast til Kommuneplanstrategi 2023

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager en indledende drøftelse af Kommuneplansstrategien
 2. at lokaludvalgets fagudvalg hver især samler op på drøftelsen og udarbejder input til Forretningsudvalget
 3. At Forretningsudvalget samler input og udarbejder et høringssvar, som sekretariatet sender til forvaltningen inden 14. maj 2023

Problemstilling

I løbet af 2023 udarbejder Københavns Kommune en kommuneplansstrategi. Strategien er Borgerrepræsentationens politiske visioner for, hvordan byen skal udvikle sig.

Strategien bliver det politiske visionspapir, der skal danne grundlag for at udarbejde kommuneplan 2024, der bliver det planmæssige grundlag, som kommer til at danne rammen for byens udvikling.

Intern høring

Økonomiudvalget vedtog d. 14. marts 2023, at Økonomiforvaltningen sender udkast til Kommuneplanstrategi 2023 i otte ugers intern høring i følgende fagudvalg, råd og lokaludvalg:

 • Børne- og Ungeudvalget
 • Kultur og Fritidsudvalget
 • Socialudvalget
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Frivilligrådet
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet
 • Ungeråd KBH
 • Ældrerådet.
 • Kommunens 12 lokaludvalg.

Høringsfristen er 14. maj. I kan se mere om arbejdet med Kommuneplanstrategi her: https://kps23.kk.dk/. Selve udkastet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen ønsker emneopdelte høringssvar med klare overskrifter, såsom ’biodiversitet’ eller ’boligpolitik’. 

Løsning

Fagudvalgene samler op på drøftelsen og sender hver især input til Forretningsudvalget, som udarbejder og indsender høringssvar.

 

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af høringssvarene fra den interne høring udarbejde en hvidbog og et revideret forslag til Kommuneplanstrategi 2023 frem mod behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i juni 2023.

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede punktet og besluttede, at bemyndige fagudvalgene til at samle op på de input, der kom til Lokaludvalgets møde, og sende input til Forretningsudvalget, som herefter samler, formulerer og indsender høringssvaret.

Emner som blev drøftet:

 • "Vejledende" gåafstand
 • Klimavenlig hovedstad
 • Værksteder
 • Festzone
 • Mere natur og grønt
 • Kulturarv
 • Kommercialisering af det offentlige rum
 • Skæve boliger
 • Alternative boformer
 • billige boliger
 • Tilgængelighed

Til top