Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Status på puljemidler og egne projekter

Se alle bilag

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om status på egne projekter og forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler og egne projekter på hvert ordinære møde.

Lokaludvalg besluttede fordeling af 2023-puljemidler og kriterier til fordeling af puljemidler på det ordinære møde i september 2022.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.

Problemstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, har Borgerrepræsentationen henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2023 1.771.400 kr. til selvstændig varetagelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for brug af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Lokaludvalget kan afsætte puljemidler til egne projekter eller samarbejdsprojekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Dertil har Vesterbro lokaludvalg to puljer til eksterne ansøgninger. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen. Vesterbropuljen er til ansøgninger over 15.000 kr. hvor lokaludvalget træffer beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Der er fem årlige ansøgningsfrister til Vesterbropuljen og Lillepuljen.

For at kunne udnytte lokaludvalgets midler bedst muligt, gennemgås det hidtidige budget med henblik på eventuelle justering af de enkelte budgetposter, og at ikke-disponerede midler kan flyttes tilbage til ’budget til disposition’, til andre egne projekter eller Vesterbropuljen for eksterne ansøgere.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.

Økonomi

Samlet oversigt over lokaludvalgets puljemidler. Tallene er aktuelle pr. 6. marts 2023

Videre proces

Sekretariatet fører løbende status på lokaludvalgets budget og regnskab.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top