Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Opfølgning på Overførselssagen

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg godkendte d. 23. februar 2022 en henvendelse til Borgerrepræsentationen med følgende ønsker til overførselssagen:

 • Dugnad - midler til dækning af weekendåbent. 
 • Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro
 • Klubhus til BK Vestia
 • Sekretariatsmidler til betjening af henholdsvis Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg og ikke som nu, hvor sekretariatsmidlerne dækker betjeningen af begge lokaludvalg.
 • Etablering af hundelufterområde på Sønder Boulevard.

Forhandlingerne om overførselsmidlerne resulterede i:

 • Dugnad: 0,6 mio. kr. til genindførsel af åbent i weekenden.
 • Trafikalhelhedsplan for Dybbølsbro: 2,3 mio. kr. 
 • Begrønning af areal ved Metrostation Enghave Plads: 0,4 mio. kr. til begrønning og 0,1 mio. kr. til vedligehold og afledt drift.
 • Fastholde tilbud om natcafé hos Mændenes Hjem til de allermest sårbare. 3,9 mio. kr. til at finansiere merudgiften til natcafé.
 • Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal. 17,9 mio. kr.
 • Cykel- og Gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. 1,6 mio. kr. til foranalyse.
 • Udvidet sæson for havnebadet ved Fisketorvet - 0,7 mio. kr.
 • Renovering af Skydebanemuren. 3,2 mio. kr. 2022-2023 til skadesudbedring og renovering af Skydebanemuren samt 0,2 mio. kr. til afledt drift. herudover 7,5 mio kr.

  til renovering af den resterende del af Skydebanemuren og i den forbindelse

  0,1 mio. kr. til afledt drift.

Vesterbro Lokaludvalg godkendte d.18 maj 2022 en henvendelse til Borgerrepræsentationen med følgende ønsker til Budget 2023:

 • Sekretariatsmidler med ønske om eget sekretariat
 • Hundelufterpark på Sønder Boulevard
 • Opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads.
 • Flere midler til puljen "Grønne gader".
 • Udbedring af brostensbelægning på Halmtorvet, evt. Chaussesten til cyklerne.
 • Henlede opmærksomheden på toiletplanen, herunder Litauns Plads
 • Brobold på Enghave Plads inklusive skaterbane (evt. idrætsmilliarden).
 • Havnebad ved Fisketorvet
 • Vestias Klubhus
 • Boldbaner på Otto Busses vej (evt. idrætsmilliarden)
 • Renovering af Basement
 • Gehør-projektet ved H17 B

Henvendelsen findes ved at følge linket her: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/865ca3a3-427a-47c5-8f0c-2f8d0efd8705/e741e29e-959a-40ff-9bd6-eb00ad26113c-bilag-2_0.pdf

Forhandlingerne om Budget 2023 resulterede i:

 • Varig bevilling til H17. Der blev afsat: 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til videreførelse af bevilling til H17.
 •   Sundhedsteam til udsatte hjemløse (bydækkende). Der blev afsat: 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.
 •  Midler til foreningen The Red Van, der er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro. Der blev afsat: 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til Red Van.
 • Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på bl.a. Vesterbro bibliotek og kulturhus. Der blev afsat: 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer.
 • Nyt klubhus til Vestia og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg. Der blev afsat 31,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til et nyt klubhus på Bavnehøj idrætsanlæg og 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til vedligehold og afledt drift.
 • Adgang hele året til Havnebadet ved Fisketorvet. Der blev afsat: 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til teknisk tilsyn med havnebadene.
 • Ungdommens Demokratihus (fortsat drift). Der blev afsat: 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023.
 • Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet. Der blev afsat midler til en planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-mands kunstgræsbaner.
 • Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet: Der blev afsat: 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.
 • Øget trafiksikkerhed ved krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej. Der blev afsat midler til ombygning af ulykkesbelastede kryds, herunder krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej, for at reducere antallet af ulykker, særligt med fokus på cyklister. Og der blev afsat 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej.
 • Afsat som en del af en bydækkende cykelpakke: Der blev afsat 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Vasbygade og 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til ombygning af krydset Vasbygade
 • Fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads. Der blev afsat: 0,2 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads
 • Pulje til toiletfaciliteter. Der blev afsat: Der afsættes en pulje til at øge toiletkapaciteten og serviceniveauet. Herunder helårsåbning af eksisterende toiletter (0,5 mio. kr. i anlæg) På Vesterbro er der afsat midler til at toilettet ved den bemandede legeplads i Enghave Parken nu også kan holde åbent hele året.
 • Videreførelse af M5 fra Københavns Hovedbanegård og en hospitalsmetro
 • Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til bl.a. Vesterbro Lokaludvalg. Der blev afsat 1,8 mio. kr. på service i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem.
Områder som ikke fik midler: Ex: Driften af Cafe Dugnad, lokalt ønske om en hundeluftergård, opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads og renovering af Basement.

Indstilling

Forpersonen foreslå,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg godkendte d.18 januar 2023 en henvendelse til Borgerrepræsentationen med følgende ønsker til Overførselssagen 2023:

 • Sekretariatsmidler - opnormering på midler til arbejdet med miljøopgaven
 • Midler til opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads
 • Dugnads weekendåbning

Henvendelsen findes ved at følge linket her: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/71699163-f9ca-4dbb-9521-531951e3c79b/e7097209-8511-4593-8ee7-e381a39578c1-bilag-1.pdf

Forhandlingerne om Overførselssagen resulterede i:

 • Nyt Havnebad ved Fisketorvet, herunder omklædning, brusere, toiletter, depoter til foreninger og bedre adgang for folk med nedsat bevægelighed. 
 • Planlægningsbevilling til Ungehus på Enghavevej, som kommer til at dække både Vesterbro og dele af Sydhavnen. Med bevillingen skal der planlægges bedre fysiske rammer for at styrke ungefællesskaber.
 • Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem
 • Planlægningsbevilling til skolen på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole. Bavnehøj Skole etableres som to særskilte skoler med hver sin ledelse og med 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet.
 • Den ny skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet planlægges med KKFO og fritids-/ juniorklubpladser, madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelsessale og tre kunstgræsbaner.
 • Det er visionen, at Godsbaneterrænet skal udvikles til et nyt grønt bykvarter centralt i København. Skolen skal være et lokalt kulturcenter med en række kommunale funktioner, der sikrer liv i området både i og efter skoletid. Derudover er der mulighed for at skabe et nyt og attraktivt læringsmiljø på Godsbaneterrænet i sammenhæng med de øvrige faciliteter.
 • Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole med ADHD og autisme

Læs mere om Overførselssagen via linket her: https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavns-budgetpartier-tager-haand-om-byens-rammer-og-velfaerd

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top