Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Høring: Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte forslag til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026 og bemyndige SOBE til at udarbejde høringssvar.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at lokaludvalget drøfter forslag til Københavns Kommunes Integrations- og medborgerskabspolitik 2023-2026.
  2. at lokaludvalget bemyndiger SOBE til at udarbejde et høringssvar på baggrund af drøftelsen.

Problemstilling

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en ny integrations- og medborgerskabspolitik. Udkastet er udarbejdet gennem inddragelse af københavnere, eksperter, praktikere og relevante organisationer, som har haft mulighed for at drøfte lokale udfordringer og komme med forslag til politikken.

Udkastet til den nye Integrations- og medborgerskabspolitik bygges op omkring fem tværgående pejlemærker og fem principper for integration og medborgerskab i Københavns Kommune. De foreslåede pejlemærker og principper indeholder en forståelse af integration i direkte forlængelse af integrationsloven.

Udkastet er sendt i offentlig høring med officiel høringsfrist 10. april, men med mulighed for, at lokaludvalgene kan indsende høringssvar frem til 26. april.

Høringsbrev og udkastet til politik er vedlagt som bilag

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter forslaget til ny integrations- og medborgerskabspolitik og bemyndiger SOBE til at udarbejde et høringssvar, som sekretariatet sender til forvaltningen inden udløbet af fristen den 26. april.

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top