Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Status på puljemidler og egne projekter - budget 2023

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg orienteres om puljemidler for 2023 og skal beslutte fordelingen af midler mellem egene projekter og eksterne puljeansøgere.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler og egne projekter på hvert ordinære møde.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling af budget og kriterier for puljemidler på det ordinære møde i september 2022. Fordelingen af budget efterreguleres ved dette møde.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
  2. At Vesterbro Lokaludvalg beslutter fordeling af budgettet mellem egne projekter og eksterne ansøgere.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreninger m.fl.

Lokaludvalget kan ligeledes indgå i samarbejdsprojekter og afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2023 1.771.400 kr. Vesterbro Lokaludvalg har to puljer til eksterne ansøgninger, hvor Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen. Ansøgninger til Vesterbropuljen træffer lokaludvalget afgørelse om fem gange om året på baggrund af indstillinger fra puljegruppen.

Ved det ordinære møde i september 2022 blev følgende fordeling af midler vedtaget på baggrund af formodet budget for 2023, med hhv. 890.000 kr. til Vesterbro/lillepuljen og 765.100 kr. til disposition til egne projekter. Fordelingen efterreguleres ved dette møde.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter fordeling af budgettet mellem egne projekter og eksterne ansøgere. (771.400 kr. til egne projekter / 1.000.000 kr. til eksterne ansøgere)

Økonomi

Årets samlede budget 1.771.400
Budget Bevilget/disp. Udbetalt indtil nu Rest til disposition
Bydelspuljen (A) 985.000 40.000 - 945.000
Lillepuljen 15.000 15.000 - -
Borgerrettede projekter (B) 771.400 - - 771.400
Saldo (rest budgettal) 0  
Tilbage af årets budget til disposition (A, B) 1.716.400
 

Til dagens møde skal lokaludvalget træffe beslutning om 2 egne projekter
 
- 10.000 kr. til Facebook-boost i 2023.
- 150.000 kr. til OBV aktivitetspulje.

 

Videre proces

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning
Til top